Amme Alacakları Tahsilat Genel Tebliği no:9

maliye

 

 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

(SERİ: B SIRA NO: 9)

(08.01.2016 tarih ve 29587 sayılı R.G de
yayımlanmıştır.)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde, Artvin İline bağlı Murgul
İlçesinde 11/11/2015 ve 13/11/2015 tarihleri arasında meydana gelen doğal afet
nedeniyle Bakanlığımızca 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
13 üncü ve
15 inci maddeleri kapsamında mücbir sebep hali ilan edilen bu ilçedeki amme
borçlularının Bakanlığımıza bağlı vergi dairelerine olan borçlarının 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun
48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmesine yönelik açıklamalar
yapılması amaçlanmaktadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6183 sayılı Kanunun 48 inci
maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsama giren mücbir sebep hali

MADDE 3 – (1) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında
Bakanlığımızca, Artvin İline bağlı Murgul İlçesinde11/11/2015 ve 13/11/2015
tarihleri arasında meydana gelen doğal afet nedeniyle bu ilçedeki mükellefler
için 11/11/2015 ila 29/2/2016 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) vergi
uygulamaları bakımından mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

Kapsama giren amme alacakları

MADDE 4 – (1) Doğal afet nedeniyle ilan edilen mücbir sebep
hali kapsamındaki amme borçlularından aranılan;

a) Vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten önceki her türlü amme
alacaklarının,

b) Mücbir sebep halinin başladığı tarihten önce tahakkuk etmiş olup, vadesi
mücbir sebep hali ilan edilen tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih
aralığına rastlayan her türlü amme alacaklarının,

c) İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin
başladığı tarih ile sona erdiği tarih aralığına rastlayan her türlü amme
alacaklarının,

ç) Mücbir sebep hali ilan edilen tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih
arasında yıllık olarak tahakkuk eden amme alacakları ile her ne şekilde olursa
olsun vadesi bu tarih aralığına rastlayan her türlü amme alacaklarının,

d) Mücbir sebep hali ilan edilen tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih
arasında verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlere istinaden gerek
bu dönemde tahakkuk eden gerekse mücbir sebebin sona erdiği tarihten sonra
mücbir sebep nedeniyle verilme süresi uzayan ve uzatılan süre içerisinde verilen
beyanname ve bildirimlere istinaden tahakkuk edecek amme alacaklarının
(Bakanlığımızca tecili uygun görülmeyenler hariç),

bu Tebliğde öngörülen şartlarla tecil ve taksitlendirmeye tabi tutulması
uygun görülmüştür. Read more

İntifa hakkı tesisi karşılığında alınan para kira sayılmaz

vergi.gen.tr

Danıştay 3. Daire

E.No 2009/4124 K.No : 2010/1769

ÖZÜ: İntifa hakkı tesisi karşılığında alınan para, kira sayılmaz.

Madde: GVK 70, 72

İstemin Özeti: Davacının 1/2 hissesine sahip olduğu arsası üzerinde 15 yıl süreyle tesis edilen intifa hakkı karşılığ elde ettiği gelirin gayrimenkul sermaye iradı olarak beyannameye dahil edilmemesi nedeniyle adına resen salınan bir kat vergi ziyaı cezalı gelir vergisini; tapuya tescil edilerek kurulan intifa hakkının, sahibine konusu üzerine tam yararlanma yetkisi sağladığı, sahibinin gayrimenkulü belirlenen süre içinde kullanma, yönetme ve ondan yararlanma hakkı elde ettiği bunun karşılığında da malike bir bedel ödediği göz önüne alındığında tesis olunan intifa hakkının tahsil edilen bedelin kiralama işleminin unsurlarını oluşturduğunun kabulü gerektiği, intifa hakkının tesisi ile mülkiyete has olan hakların kullanımı söz konusu olsa da mülkiyetin devri gerçekleşmediğinden, intifa hakkı tesisi karşılığında alınan bedelin gayrimenkul sermaye iradı olarak kabulü suretiyle ilgili yıl gelir vergisi beyannamesine dahil edilmemesi nedeniyle resen matrah takdirinde yasaya aykırılık bulunmadığı, ancak gayrimenkul sermaye irdında safi iradın tespitinde yapılan giderlere karşılık olmak üzere Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinde yer alan hasılatın %25’i oranında giderin hasılattan indirilmesi gerektiğinden, davacının elde ettiği saptanan gayrimenkul sermaye iradının %25’i olan götürü gider olarak dikkate alındığında, tarhiyatın …. tutarındaki matrahı aşan kısmında yasaya uygunluk görülmediği gerekçesiyle matrahı azaltmak suretiyle değiştiren vergi mahkemesi kararına karşı yapılan temyiz başvurusunu aynı hukuksal nedenler ve gerekçe uyarınca reddeden Danıştay Üçüncü Dairesinin kararının; herkese karşı ileri sürülebilen aynı bir hak olan intifa hakkı satışının kiralama sayılamayacağı, gayrimenkul sermaye iradının sadece intifa hakkı sahibinin bu hakkını kiraya vermesi hailnde oluşacağı ileri sürülerek düzeltilmesi istenmiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince dosya incelendi:

Mülkiyeti 1/2’şer hisseyle davacı ve …’a ait arsa üzerinde … Petrolcülük Anonim Şirketi lehine 15 yıl süre için intifa hakkı tesisi nedeniyle davacının elde ettiği gelirin gayrimenkul sermaye iradı olarak beyanı gerektiği görüşüyle yapılan tarhiyatı, matrahı azaltmak suretiyle değiştiren vergi mahkemesi kararı temyiz edilmiştir.

Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde; arazi, bina (döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahil) maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, mutasarrufları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen irat olarak tanımlanmış, 72 ci maddesinde gayrimenkul sermaye iratlarında gayrisafi hasılatın, 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden ya da aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarı olduğu kurala bağlanmıştır.

Türk Medeni Kanununun 704 üncü maddesinin 2’nci bendinde, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli hakların taşınmaz mülkiyetinin konusunu oluşturacağı hükme bağlanmış, aynı yasanın Sınırlı Ayni Haklar başlıklı İkinci Kısmında düzenlenen intifa hakkının, taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya bir malvarlığı üzerinde kurulabileceği, aksine düzenleme olmadıkça bu hakkın sahibine, konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlayacağı ve taşınmazlarda tapu kütüğüne tescil ile kurulacağı, taşınmazlarda intifa hakkının kazanılması ve tescilinde, aksine düzenleme olmadıkça, mülkiyete ilişkin hükümlerin uygulanacağı, intifa hakkı sahibinin hakkın konusu olan malı zilyetliğinde bulundurma, yönetme, kullanma ve ondan yararlanma yetkilerine sahip olduğu, en fazla yüz yıl devam edebilen intifa hakkının kullanılmasının, sözleşmede aksine hüküm bulunmaması veya durum ve koşullardan hak sahibince şahsen kullanılması gerektiğinin anlaşılmaması halinde devredebileceği, yasanın 794 ve devamı maddelerinde kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, davacnıın … ile birlikte sahip olduğu parsellerde kayıtlı toplam arsa üzerine … Petrolcülük Anonim Şirket lehine 15 yıl süreyle intifa hakkı tesis edilerek, bu durumun tapu siciline kayıt ve tescil edildiği, tapu senedi ve resmi senet düzenlenerek intifa bedelinin belirlendiği, gayrimenkullerin, davacı ve taşınmazın diğer hissedarının ortağı olduğu limited şirket tarafından bayi olarak işletilmesi ile ilgili taraflar arasında sözleşme yapıldığı anlaşılmıştır.

İntifa hakkı; mal ve haklar üzerinde sahibine tam yararlanma yetkisi sağlayan, taşınmaz üzerinde tesis edilebilmesi için tapu kütüğüne tescili zorunlu ve kurucu nitelikte olan, bir başkasına devri, temliki ve mirasçılara intikali mümkün olmayan, sadece kullanımı devredebilen ve herkese karşı ileri sürülebilen Türk Medeni Kanununda yer alan şahsa sıkı sıkıya bağlı bir aynı hak olmasına karşın, kiralamanın; kiralayana ödeyeceği belli bir bedel karşılığında, belirli bir sürede, belirli bir şeyin veya hakkın kullanılmasını sağlayan, sadece taraflarca birbirine karşı ileri sürülebilen ve Borçlar Kanunu ya da gayrimenkul kiralamaları hakkında kanun hükümlerine göre tesis edilen şahsi bir haktır. Bu itibarla, intifa hakkı tesisi ile kiralama işleminin kuruluşundan sona ermesine kadar tesisi, taraflara konusu üzerinde tanıdığı haklar ve yüklediği borçlar, sona erme biçim ve şartları, üçüncü kişilerle olan ilişkisi yönünden doğurduğu sonuçlar, akde uygulanacak hükümleri ile birbirinden tamamen farklıdır.

Yukarıda açıklandığı üzere kiralama olarak değerlendirilemeyecek olan intifa hakkı karşılığında alınan bedel Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde gayrimenkul sermaye iratları arasında sayılmamış, intifa hakkı sahibinin hakkın konusu olan şeyi başkasına kiralaması gayrimenkul sermaye iradı olarak tanımlanmıştır. Bu durumda yasada gayrimenkul sermaye iradı olarak açıkça sayılmayan dava konusu intifa bedelinin Anayasada öngörülen verginin yasallığı ilkesine aykırı olarak, beyanı gerektiğinden bahisle yapılan tarhiyatta hukuka uygunluk bulunmadığından, aksi gerekçeyle tarhiyatın, matrahı azaltılmak suretiyle değiştirilmesi yolunda verilen mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.

Açıklanan nedenlerle davacı temyiz isteminin kabulü ile Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına.

Tahsilat iç Genelgesi

maliye

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : 65472180-010.06.01-[6402-107]- E.14969

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ

SERİ NO: 2015/2

…………………………VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

………………..VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

İlgi:10/03/2014 tarihli 2014/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi.

İlgide kayıtlı Tahsilat İç Genelgesi ile Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Harçlar (İkmalen tarhiyata dayanan tapu harçları hariç) Fonlar, Paylar (Eğitime Katkı Payı ve buna ait gecikme zammı dahil), Haklar, Ecrimisil ve ek vergilerden olan alacakların tecil edilmeyeceği belirtilmiştir.

Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, 6552 sayılı kanunun 74 üncü maddesine istinaden kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin, Kanun kapsamında tahakkuk eden vergilerini ödeme güçlüğü içinde bulunmaları nedeniyle 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirerek ödemek istedikleri anlaşılmaktadır.

Bilindiği gibi, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 74 üncü maddesinde, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulundukları tutarlar ile ortaklara borçlu bulundukları tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilecekleri, bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde ödeyecekleri hüküm altına alınmıştır.

6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin tahakkuk eden vergileri 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirilebilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Bakan a.

idari para cezaları SGK 2014

18- 5510 SAYILI KANUNA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI       (01.01.2014-30.06.2014 tarihleri arası  Asgari Ücret: 1.071,00 TL) 
CEZA İLGİLİ MADDELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 2014 YILI CEZA MİKTARI TL
102/a 8/1, 61 İşe giriş ve genel sağlık sigortasına ait bildirgeleri usulüne uygun ve zamınında vermeyenlere her bir sigortalı için As.Üc.  Tutarında
    Bildirgelerin verilmediğinin mahkeme kararıyla veya kurum tarafından tespiti her bir sigortalı için As.Üc.  2 Katı
    Tespit tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bildirgelerin verilmemesi halinde her bir sigortalı için As.Üc.  5 Katı
102/b 11 İşyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakline ait bildirgeyi usulüne uygun ve zamanında bildirmeyenlere;  
    1) Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için As.Üc. 3 Katı
    2) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için As.Üc. 2 Katı
    3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için As.Üc. Tutarında
102/c 86/1 Aylık prim ve hizmet belgesi ile  işyeri kayıtlarına ait belgeleri usulüne uygun ve zamanında göndermeyenlere her bir fiil için;  
    1)  Belgelerin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına As.Üc. 1/5’i
    2) Belgelerin ek olması halinde asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına As.Üc. 1/8’i
  86/5 3)  Ek bildirgenin kurumca re’sen düzenlenmesi durumunda (her bir ek belgede kayıtlı sig. sayısı başına) As.Üc. 1/2’si
    4)   Belgenin mahkeme kararı, kurum veya diğer kamu idarelerinin denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tesbitler sonucu düzenlenmesi, asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın aylık, As.Üc. 2 Katı
102/d 59 Kurumun incelemeye yetkili memurları veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden,  
    Kuruma bildirilmediği tesbit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için,      As.Üc. 2 Katı
102/e 86/2 İşveren, işyeri defter, kayıt ve belgelerini kurum denetim ve kontrol memurlarınca istenilmesi  halinde onbeş gün içinde, mücbir sebep olmaksızın ibraz etmez ise;  
    1) Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlara As.Üc. 12 Katı
    2)  Diğer defterleri tutmakla mükellef olanlara As.Üc. 6 Katı
    3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlara As.Üc. 3 Katı
    4)  Tasdiksiz ve  tutulan defterlerin geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her biri takvim ayı için As.Üc. 1/2’si
    5) Ücret tediye bordrosunun imzasız ve gerekli bilgilerin olmaması durumunda geçerli sayılmaz ve herbir geçersiz ücret tediye bordrosu için As.Üc. 1/2’si
102/f 85/5 Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak, kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar ile bankalar, Kurumca istenilen bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde kuruma vermemeleri durumunda aylık As.Üc. 2 Katı
102/g 8/3, 9/1,3 47/3, 90/1 Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılık başlangıcından itibaren tescillerini yapan ilgili kurumların işe giriş bildirgesini engeç onbeş gün içinde ,Tarımsal faaliyette  bulunanların ise bir ay  içerisinde, köy ve mahalle muhtarları  ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına çalışanların sigortalılıklarının sona erdiğini on gün içinde,  
    Vazife malullüğüne sebep olan olayın kamu idaresince on beş gün içerisinde kamu idareleri, döner sermaye ve bankacılık kuruluşlarının ihale ile yaptırdıkları işleri üstlenenleri on beş gün içerisinde kuruma bildirmemeleri As.Üc. Tutarında
102/g 8/7 Kamu idareleri ile bankaların, işlemlerini yaptığı kişilerin sigortasız olduğunu tespit ettiği  kişileri Kuruma bildirmemeleri halinde  sigortalı başına As.Üc.  1/10’u
102/h 11/3,6 Ticaret sicil memurluklarının kendilerine bildirilen şirket kuruluşu, çalıştırılacak işçi sayısı ve işe başlama tarihinikuruma on gün içerisinde bildirmemeleri  
    Valilikler, blediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kuruluşların verdikleri yapı ve her türlü ruhsat niteliği taşıyan işlemlere ilişkin bilgileri kuruma vermemeleri halinde her bir         bildirimin yükümlülüğü için As.Üc. Tutarında
102/ı-1   Kurumca denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurların, inceleme ve soruşturma görevini  yerine getirmesini engelleyen işverenler, sigortalılar ve işyeri sahiplerine As.Üc. 5 Katı
102/ı-2   Kurum görevlilerinin görevlerini yapmasını engellemek amacıyla, cebir ve tehdit kullanan işvrenler, sigortalılar ve işyeri sahiplerine aylık As.Üc. 10  Katı
102/i 100 Kurum tarafıdan istenen bilgi ve belgeleri herhangi bir  mücbir sebep olmaksızın kuruma vermeyen her türlü kurum  ve kuruluşa aylık As.Üc. 5  Katı
102/i 100 Kurum tarafından istenen belgelerin  kuruma  geç verilmesi  halinde ise aylık As.Üc. 2 Katı
102/i 100 4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde işverenlerce istenilen bildirimlerin süresinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık As.Üc. 1/10’u

 

102/i 100 İstirahat raporlarının hiç bildirilmemesi halinde ise sigortalı  başına aylık As.Üc. 1/2’si
102/j 9 9/a’ya göre sigortalılığı sona erenler 506 sk.nun geçici 20’nci maddesinde yer alan sandıklara başlama ve sona ermesinde bildirimi süresi içinde vermeyenlere

„bir takvim ayında işlenen bu fillerden dolayı defter belgelerin ibraz edilmemesi halinde uygulanan ceza tutarını aşmamak kaydıyla“  her bir sigortalı için

As.Üc.  1/10’u
102/k 100 Bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlara As.Üc. ½’si
102/l 100 Ek-6: Ticari taksi, dolmuş vb. nitelikteki iş yerleri: kısmi  süreli çalışanlarınkuruma bildirim, meslek odalarının ise  kontrol yükümlülüklerini yerine getirilmemesi halinde (Her bir fiil için) As.Üc. Tutarında
102/2 8,9,1147,61,90 Süresi geçen bildirgelerin kendiliğinden 30 gün içinde verilip, tebliğ tarihi itibariyle 15 gün içinde ödenmasi halinde (102-(a), (b). (g), (h) ve (j) bentlerinde cezaların As.Üc. ¼’ü

Asgari ücret bordrosu 2014 yılı

1- ASGARİ ÜCRETİN NET’İ BRÜT’Ü VE İŞVERENE MALİYETİ
  01.01.2014- 30.06.2014 arası 01.07.2014-31.12.2014 arası
    Kapıcılar için İşverene Maliyeti

Kapıcılar için İşverene Maliyeti
Brüt Ücret 1071,00 1071,00 1071,00 1134,00 1134,00 1134,00
SSK İşçi payı (%14)                    149,94         149,94 _ 158,76  158,76   
SSK İşveren payı (%20.5-5)     166,01      175,77
İşsizlik Sig.İşçi Payı (%1)           10,71 10,71 11,34 11,34
İşsizlik Sig.İşveren Payı (%2) 21,42 22,68
Gelir Vergisi Matrahı                  910,35 963,90
Gelir Vergisi (%15)                     136,55 144,59
Damga Vergisi(binde 7,59) 8,13 8,61
Kesintiler Toplamı                       305,33         160,65 323,30 170,10
Net 765,67         910,35 810,70     963,90
İşverene Toplam Maliyeti (%5 indirim dahil) 1258,43

 

    1332,45 
               
escort bayanistanbul escortescort bayan