2012 Yılı İçin Defter Tutma Hadleri

 


VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK  OLAN HAD VE MİKTARLAR

Resmi Gazete No 28154
Resmi Gazete Tarihi 26/12/2011
Kapsam

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 411)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm göz önüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2011 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2011 yılı için %10,26 (on virgül yirmi altı) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.

 

MADDE NO – KONUSU

2012 Yılında

 Uygulanacak Miktar (TL)

MADDE 104- İlanın şekli
1- İlanın vergi dairesinde yapılması 

1.700

 

3- İlanın;- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

 

1.700-170.000

  

170.000 ve üzeri

MÜKERRERMADDE 115-  Tahakkuktan vazgeçme

 

20

MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;- Alış tutarı

– Satış tutarı

 

 

140.000

190.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 

77.000

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

140.000

MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti

770

MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2

MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

770

MADDE 343- En az ceza haddi

 

  – Damga vergisinde  – Diğer vergilerde

                          8,80

 18

MADDE 352-   Usulsüzlük dereceleri ve cezaları(Kanuna bağlı cetvel)
  I inci derece usulsüzlükler 

1- Sermaye şirketleri

 

    105

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 

66

3 – İkinci sınıf tüccarlar 

33

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 

16

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 

8,80

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 

4

II nci derece usulsüzlükler                                    

1- Sermaye şirketleri

 

 

 

58

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

33

3 – İkinci sınıf tüccarlar

16

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 

8,80

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 

4

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 

2,30

MADDE NO – KONUSU

2012 Yılında

Uygulanacak Miktar(TL)

MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğerşekil ve usul hükümlerine uyulmaması
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

 

                                                        180

                    88.000

2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması 

– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

 

– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

 

                                          180 

                                          

 

 

 

 

                                       8.800

 

                  88.000

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 

180

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 

                    4.000

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerceyapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 

220

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

 

660

 

 

130.000

9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 

                      880

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 

                       660

MÜKERRER MADDE 355-  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257. madde hükmüne uymayanlar için ceza 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 

                                       1.170

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 

580

  3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

280

      Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

 880.000


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir