Archive for 11 Ekim 2012

Basit Usulde Vergiye Tabi Olma Şartları

BASİT USULE TABİ OLMANIN ŞARTLARI (TL)

a)      Kira Gelirleri Yönünden (GVK Md. 47/2).                                 Büyükşehir Belediyelerde

2004 Yılı İçin Yıllık      2.900.000.000.- 2005 Yılı İçin   Yıllık            3,200
2006 Yılı İçin Yıllık                   3,500 2007 Yılı İçin Yıllık              3.700
2008 Yılı İçin Yıllık                  3.900 2009 Yılı İçin Yıllık             4.300
2010 Yılı İçin Yıllık 4.300 2011 Yılı İçin Yıllık                4.600
2012 Yılı İçin Yıllık              5.000

 

Diğer Yörelerde

2004 Yılı İçin         2.100.000.000.- 2005 Yılı İçin Yıllık         2,300
2006 Yılı İçin Yıllık             2,500 2007 Yılı İçin Yıllık         2.600
2008 Yılı İçin Yıllık              2.700 2009 Yılı İçin Yıllık     3.000
2010 Yılı İçin Yıllık      3.000 2011 Yılı İçin Yıllık      3.200
2012 Yılı İçin Yıllık    3.500

 

b) Basit Usule Tabi olmanın Özel  Şartları (GVK Md.48)

Yıllar   Alış Satış İş Hasılatı İş Hasılatı + Satış
2002 22 Milyar 30 Milyar 11 Milyar 22 Milyar
2003 34 Milyar 47 Milyar 17 Milyar 34 Milyar
2004 43 Milyar 60 Milyar 21 Milyar 43 Milyar
2005 47.000 66.000 23.000 47.000
2006 50.000 72.000 25.000 50.000
2007 53.000 77.000 26.000 53.000
2008 56.000 80.000 27.000 56.000
2009 60.000 89.000 30.000 60.000
2010 60.000 90.000 30.000 60.000
2011 64.000 96.000 32.000 64.000
2012 70.000 105.000 35.000 70.000

Not:   Basit Usule tabi olmak için 31.12.2009 itibarıyla bu hadlerin aşılmaması gerekir

Gelir Vergisi Tevkifat Oranları

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- a) Telif Ödemelerinde (GVK md.18 için) (94/2-a) %17
b) Diger (Serbest Meslek Ödemelerinde)(94/2-b) %20
2- Kira Ödemelerinde (Vakiflar ve Kooperatifler dahil)(94/5-b,c) %20
3- Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri (Geç.67/2’ye göre) % 10
4- Mevduat Faizlerinden (Geç.67/4’e göre) %15
5- Repo Kazançlarindan (Geç.67/4’e göre) % 15
6- Zirai Mahsul ve Hizmet Alimlarinda (Md.94/11)
a) Hayvanlar ve Mahsullerinden, (Borsaya tescilli olan) % 1
b) Disinda Kalanlar için % 2
Diger Zirai Mahsul Alimlarinda
a) Borsaya tescil Ettirilenler için % 2
b) Disinda Kalanlar için % 4
Zirai Faaliyet Kapsaminda ifa edilen Hizmetlerden
a) Orman Idaresine veya Orman Idaresine taahhütte
bulunan Kurumlara yapilan orman agaçlandirilmasi, bakimi, ürünlerin toplanmasi, tasinmasi ve benzeri hizmet ödemelerinde
% 2
b) Digerlerinde % 4

 

Damga Vergisi Oranları

BAZI DAMGA VERGİSİ ORANLARI
(I Sayılı Tablo)(2012 yılı) (TL

a) Ücretlerde (Binde 6,6)
b) Kiralarda (Binde 1,65)
c) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 34,50
d) Kurumlar Vergisi Beyannamesi 46,10
e) Muhtasar ve KDV Beyannameleri 22,85
f) Bilançolar 26,65
g) Gelir tabloları 12,95
h) İşletme Hesabı Özetleri 12,95
i) SGK’ya verilen sigorta prim bildirgeleri 17,00
j) Diğer Beyannameler (Damga Vergisi Beyannamesi hariç) 22,85

İdari Para Cezaları

5510 SAYILI KANUNA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI      (01.07.2012-31.12.2012 tarihleri arası  Asgari Ücret: 940,50 TL)

CEZA İLGİLİ

MADDELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2012 YILI CEZA MİKTARI TL
102/a 8/1, 61

İşe giriş ve genel sağlık sigortasına ait bildirgeleri usulüne uygun ve zamınında vermeyenlere her bir sigortalı için

As.Üc.  Tutarında

Bildirgelerin verilmediğinin mahkeme kararıyla veya kurum tarafından tespiti her bir sigortalı için

As.Üc.  2 Katı
Tespit tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bildirgelerin verilmemesi halinde her bir sigortalı için As.Üc.  5 Katı
102/b 11

İşyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakline ait bildirgeyi usulüne uygun ve zamanında bildirmeyenlere;

1) Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için

As.Üc. 3 Katı

2) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için

As.Üc. 2 Katı
3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için As.Üc. Tutarında
•    Süresi geçen bildirgelerin kuruma ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde As.Üc.  2/3’ü
102/c 86/1 Aylık prim ve hizmet belgesi ile  işyeri kayıtlarına ait belgeleri usulüne uygun ve zamanında göndermeyenlere her bir fiil için;

1) Belgelerin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına

As.Üc. 1/5’i
2) Belgelerin ek olması halinde asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına As.Üc. 1/8’i
86/5 3)  Ek bildirgenin kurumca re’sen düzenlenmesi durumunda (her bir ek belgede kayıtlı sig. sayısı başına) As.Üc. 1/2’si
4)   Belgenin mahkeme kararı, kurum veya diğer kamu idarelerinin denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tesbitler sonucu düzenlenmesi, asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın aylık, As.Üc. 2 Katı
102/d 59 Kurumun incelemeye yetkili memurları veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden,
Kuruma bildirilmediği tesbit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için,      As.Üc. 2 Katı
102/e 86/2 İşveren, işyeri defter, kayıt ve belgelerini kurum denetim ve kontrol memurlarınca istenilmesi  halinde onbeş gün içinde, mücbir sebep olmaksızın ibraz etmez ise;

1) Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlara

As.Üc. 12 Katı
2)  Diğer defterleri tutmakla mükellef olanlara As.Üc. 6 Katı
3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlara As.Üc. 3 Katı
4)  Tasdiksiz ve  tutulan defterlerin geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her biri takvim ayı için As.Üc. 1/2’si
5) Ücret tediye bordrosunun imzasız ve gerekli bilgilerin olmaması durumunda geçerli sayılmaz ve herbir geçersiz ücret tediye bordrosu için As.Üc. 1/2’si
102/f 85/5

Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak, kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar ile bankalar, Kurumca istenilen bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde kuruma vermemeleri durumunda aylık

As.Üc. 2 Katı
102/g 8/3, 9/1,3 47/3, 90/1

Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılık başlangıcından itibaren tescillerini yapan ilgili kurumların işe giriş bildirgesini engeç onbeş gün içinde ,Tarımsal faaliyette  bulunanların ise bir ay  içerisinde, köy ve mahalle muhtarları  ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına çalışanların sigortalılıklarının sona erdiğini on gün içinde,

Vazife malullüğüne sebep olan olayın kamu idaresince on beş gün içerisinde kamu idareleri, döner sermaye ve bankacılık kuruluşlarının ihale ile yaptırdıkları işleri üstlenenleri on beş gün içerisinde kuruma bildirmemeleri

As.Üc. Tutarında
102/g 8/7

Kamu idareleri ile bankaların, işlemlerini yaptığı kişilerin sigortasız olduğunu tespit ettiği  kişileri Kuruma bildirmemeleri halinde  sigortalı başına

As.Üc.  1/10’u
102/h 11/3,6

Ticaret sicil memurluklarının kendilerine bildirilen şirket kuruluşu, çalıştırılacak işçi sayısı ve işe başlama tarihinikuruma on gün içerisinde bildirmemeleri

Valilikler, blediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kuruluşların verdikleri yapı ve her türlü ruhsat niteliği taşıyan işlemlere ilişkin bilgileri kuruma vermemeleri halinde her bir         bildirimin yükümlülüğü için

As.Üc. Tutarında
102/ı-1 Kurumca denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurların, inceleme ve soruşturma görevini  yerine getirmesini engelleyen işverenler, sigortalılar ve işyeri sahiplerine As.Üc. 5 Katı
102/ı-2 Kurum görevlilerinin görevlerini yapmasını engellemek amacıyla, cebir ve tehdit kullanan işvrenler, sigortalılar ve işyeri sahiplerine aylık As.Üc. 10  Katı
102/i 100 Kurum tarafıdan istenen bilgi ve belgeleri herhangi bir  mücbir sebep olmaksızın kuruma vermeyen her türlü kurum  ve kuruluşa aylık As.Üc. 5  Katı
102/i 100 Kurum tarafından istenen belgelerin  kuruma  geç verilmesi  halinde ise aylık As.Üc. 2 Katı
102/i 100 4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde işverenlerce istenilen bildirimlerin süresinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık As.Üc. 1/10’u

 

102/i 100 İstirahat raporlarının hiç bildirilmemesi halinde ise sigortalı  başına aylık As.Üc. 1/2’si
102/j 9 9/a’ya göre sigortalılığı sona erenler 506 sk.nun geçici 20’nci maddesinde yer alan sandıklara başlama ve sona ermesinde bildirimi süresi içinde vermeyenlere

„bir takvim ayında işlenen bu fillerden dolayı defter belgelerin ibraz edilmemesi halinde uygulanan ceza tutarını aşmamak kaydıyla“  her bir sigortalı için

As.Üc.  1/10’u
102/k 100 Bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlara As.Üc. ½’si
102/l 100 Ek-6: Ticari taksi, dolmuş vb. nitelikteki iş yerleri: kısmi  süreli çalışanlarınkuruma bildirim, meslek odalarının ise  kontrol yükümlülüklerini yerine getirilmemesi halinde (Her bir fiil için) As.Üc. Tutarında
102/2 8,9,1147,61,90 Süresi geçen bildirgelerin kendiliğinden 30 gün içinde verilip, tebliğ tarihi itibariyle 15 gün içinde ödenmasi halinde (102-(a), (b). (g), (h) ve (j) bentlerinde cezaların As.Üc. ¼’ü

Yıllık Ücretli İzin

YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER (Is Kan.Md. 53)

a) 1 Yildan 5 Yila Kadar Olanlar (5 yil dahil) 14 Is Günü
b) 5 Yildan 15 Yila Kadar Olanlar 20 Is Günü
c) 15 Yil (Dahil) ve Daha Fazla Olanlar 26 Is Günü
d) 18 ve Daha Küçük Yastaki Isçilerle 50 ve Daha Yukari Yastaki Isçiler En Az 20 Is Günü