Archive for 26 Aralık 2012

Alacakların teminat altına alınması

bb) Alacakların teminat altına alınması

MADDE 175-(1) Bölünmeye katılan  şirketler, 174 üncü maddede öngörülen ilanların yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde, istemde bulunan alacaklıların alacaklarını teminat altına almak zorundadırlar.

(2)Bölünme ile, alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğinin, (6335 sk.’nun 41/3. mad. ile ibare kaldırılmıştır. Yür:1.7.2012)(…) ispatı hâlinde, teminat altına almak yükümü ortadan kalkar.

(3)Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması hâlinde, şirket, teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.

Korunmaya ilişkin hükümler

 5. Korunmaya ilişkin hükümler

a) Alacaklıların korunması

aa) Çağrı

MADDE 174-(1)Bölünmeye katılan şirketlerin alacaklıları, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, (6335 sk.’nun 41/2 mad. ile ibare kaldırılmıştır. Yür:1.7.2012) (…) yedişer gün aralıklarla üç defa yapılacak ilanla ve sermaye şirketlerinde ayrıca internet sitesine de konulacak ilanla, alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesi için istemde bulunmaya çağrılırlar.

Bölünme kararı

4. Bölünme kararı

MADDE 173-(1) 175 inci maddede öngörülen teminatın sağlanmasından sonra, bölünmeye katılan şirketlerin yönetim organları, bölünme sözleşmesini veya bölünme planını genel kurula sunar.

(2)Onama kararı 151 inci maddenin birinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkralarında öngörülen nisaplara uyularak alınır.

(3)Oranın korunmadığı bölünmede onama kararı, devreden şirkette oy hakkını haiz ortakların en az yüzde doksanıyla alınır.

Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler

e) Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler

MADDE 172-(1) Bölünmeye katılan şirketlerin malvarlıklarında meydana gelen değişikliklere 150 nci madde kıyas yoluyla uygulanır.

İnceleme hakkı

 d) İnceleme hakkı

MADDE 171-(1) Bölünmeye katılan şirketlerden her biri, genel kurulun kararından iki ay önce, merkezlerinde, halka açık anonim şirketler ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunun uygun gördüğü yerlerde;

a) Bölünme sözleşmesini veya bölünme planını,

b) Bölünme raporunu,

c) (6335 sayılı Kanunun 43/5. mad. ile kaldırılmıştır. Yür: 01.07.2012)

d) Son üç yılın finansal tabloları ile faaliyet raporlarını ve varsa ara bilançoları,

bölünmeye katılan şirketlerin ortaklarının incelemesine sunar.

(2)Tüm ortakların onaylaması hâlinde “küçük ve orta” ölçekli şirketler birinci fıkrada öngörülen inceleme hakkından vazgeçebilirler.

(3)Ortaklar, bölünmeye katılan şirketlerden, birinci fıkrada sayılan belgelerin kopyalarının kendilerine verilmesini isteyebilirler. Suretler için bedel veya herhangi bir gider karşılığı istenemez.

(4)Bölünmeye katılan şirketlerden her biri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, sermaye şirketleri ayrıca internet sitesinde, inceleme yapma haklarına işaret eden bir ilan yayımlarlar.