2013 Yılı Mali Tatil Uygulaması ile İlgili Açıklama

 2013 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ilişkin 1 Sayılı Genel Tebliği Maliye Bakanlığı’nca 30/06/2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Uygulamasına ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30/06/2007 Tarih ve 26568 sayılı Resmi gazetede yayımlanan tebliğ güncelliğini korumaktadır.

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, “Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar. Buna göre 2013 mali tatili 02 Temmuz 2013 günü başlayacak, 22 Temmuz 2013 tarihinde sona erecektir. (20 Temmuz Cumartesine rastladığı için son gün 22 Temmuzdur.)

Verilme süresinin son günü mali tatil süresine veya mali tatilin son gününü izleyen yedinci güne rastlayan vergilere ilişkin beyannamelerin 2013 yılı için 29 Temmuza, (27 Temmuz Cumartesine rastladığı için son gün 29 Temmuzdur.)

Bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 30 Temmuza uzamış sayılacaktır.

İlgili tebliğ hükümlerine göre özet bilgiler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Mali tatil nedeniyle beyan ve ödeme süreleri değişen vergi beyannameleri ve SGK bildirgesine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Vergi idaresi tarafından yapılan incelemeler sonucu uygulanan vergilerin vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.

İnceleme sonucu hesaplanan vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.

Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri mali tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.

ramalı incelemeler hariç olmak üzere, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.
Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.

Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil uygulanmaz.

Çalışmalarınızda kolaylıklar ve iyi tatiller dilerim.

Saygılarımla,

Yahya Arıkan Başkan

MALİ TATİL NEDENİ İLE BEYAN VE ÖDEME TARİHLERİ

UZAYAN BEYANNAME VE BİLDİRİMLER

BEYANNAME/BİLDİRİM ÇEŞİDİ

İLK BEYAN GÜNÜ

 

SON BEYAN GÜNÜ

 

SON ÖDEME GÜNÜ

 

Haziran / 2013 Döemine Ait Gelir / Kurumlar Vergisi Stopajıı ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanıve Öemesi 01/07/2013

 

29/07/2013

 

30/07/2013

 

Nisan- Mayı- Haziran / 2013 Döemine Ait Gelir/ Kurumlar Vergisi Stopajıı ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanıve Öemesi ( ÜÇAYLIK) 01/07/2013

 

29/07/2013

 

30/07/2013

 

Nisan- Mayı- Haziran /2013 Döemine Ait GVK Geçci 67. Mad. Kapsamıda Yapıan Tevkifatlara ilişin Muhtasar Beyanıve Öemesi 01/07/2013

 

29/07/2013

 

30/07/2013

 

Haziran / 2013 Döemine Ait Katma Değr Vergisi Beyanıve Öemesi 01/07/2013

 

29/07/2013

 

30/07/2013

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir