Archive for 31 Ocak 2013

Dönemsonu işlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1 – Transfer fiyatlandırması, örtülü sermaye ve örtülü kazanç kapsamında ortaklar cari hesabı, ilişkili kişilerden borçlanmalar ile öz sermaye ilişkisi irdelenmelidir. Gerek bu konu ile ilgili kanunen kabul edilmeyen giderler ve gerekse kasa fazlası ya da ortakların şirkete borçları adatlandırılarak hem faiz gelir kaydedilmeli hem de Kdv hesaplanmalıdır. Gerekiyorsa transfer fiyatlandırması raporu hazırlanmalı.

2 – Kasada bulunan para miktarının işletmenin büyüklüğüne ve iş hacmine uygun miktarda bulunması makuldür.

3 – Kasa sayımı yapılmalı, noksanlık veya fazlalığın olması halinde nedeni araştırılmalı ve kayıtlara alınmalıdır.

4 – Bankada yabancı para mevcutsa değerleme işleminin yapılması ve ortaya çıkan kur farkları ilgili hesaplara aktarılmalı.

5 – Aralık ayına ait olup da, ödemesi Ocak ayında olan bir elektrik ya da su faturasının Aralık ayında gelmesi halinde Aralık ayında ilgili gider hesabına yazılarak 381 hesap ile ilişkilendirilir.

6 – Alıcılar ve satıcılarla mutabakat sağlanmalı.

7 – Alınan ve verilen avanslarla ilgili mutabakat sağlanmalı.

8 – Alınan, verilen çekler, alınan, verilen senetlerin mutabakatı yapılmalı.

9 – Şüpheli ve değersiz alacaklar belirlenmeli.

10 – Alacak ve borçlarda reeskont işlemleri uygulanmalı.

11 – Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin doğru hesaplanıp hesaplanmadığı kontrol edilmeli.

12 – Yıl içinde alınan binek otomobilleri için kıst amortisman uygulanıp uygulanmadığına dikkat edilmeli.

13 – Aralık ayında devreden KDV var ise, kayıtlardaki devreden KDV tutarı ile aralık ayı beyannamesindeki KDV tutarı aynı olmalı.

14 – KDV tahakkuk kaydı yapılmalı.

15 – Dönem içinde 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabının borcuna yazılan tutar 371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri hesabının borcuna aktarılır. Bu tutar, kurumlar vergisi tutarını aşamaz.

16 – İşletmenin ödemekle yükümlü olduğu vergi ve fonların (360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı-361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri) vadesinin geçmiş olması ya da işletmenin vergilerini ödemekte güçlük çekmesi halinde vergi borçları 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler hesabına aktarılmalı.

17 – Gelecek aylarda ödemesi yapılacak ve belgeye dayalı giderler 381 Gider Tahakkukları hesabı ile ilişkilendirilmeli.

18 – VUK’ a göre değerleme işlemleri yapılmalı.

19 – Stok sayımında noksanlık veya fazlalığın olması halinde nedeni araştırılmalıdır.

20 – Stok sayımı ve değerlemenin yapılmasından sonra satılan malın maliyeti tespit edilerek, kayıtlara alınmalı.

Kooperatiflerin Defter Kapanış Tasdik Zamanı

Kooperatiflerin defterlerinin kapanış tasdikler ine ilişkin Türmob tarafından aşağıdaki yazı duyurulmuştur.

TÜRMOB UN YAZISI:

Ankara, 30/01/2013

Sayı : 2013/00547

Konu : Kooperatiflerin Karar Defteri ve Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikleri

YMM ve SMMM Odaları Başkanlıklarına

Birliğimize intikal eden başvurulardan kooperatiflerce tutulan defterlerin kapanış tasdiklerinin ne zaman yapılacağı konusunda tereddüt yaşandığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 89 maddesinde kooperatiflerin tutacağı defterler ve usulleri belirtilmiş olup, sözkonusu madde aşağıdadır.

Madde 89 – Kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin muhasebe usulleri ve mecbur olarak tutacakları defterler Ticaret Bakanlığınca belirtilebilir.

Vergi Usul Kanununun bu hususlarla ilgili hükümleri saklıdır.

Kooperatiflerin de tutacağı defterler ve tasdik zamanları diğer Ticari Şirketler gibi Türk Ticaret Kanunu’nun 64 maddesi hükümlerine tabi olup kooperatiflerin Karar defteri ve yevmiye defterinin kapanış tasdikleri 31.03.2013 tarihine kadar yapılacaktır.

Bu hususun odaların internet sitesi kanalıyla üyelerine duyurulması yararlı olacaktır

Ymm Nail ŞANLI Genel Başkan

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU GÖZETİMİ,  MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAME

(02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

 

Karar Sayısı: KHK/660

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun kurulması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 26/9/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 ‒ (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak yetkisini haiz Kamu Gözetimi,  Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun kuruluş, teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2 ‒ (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasında;

a) Bağımsız denetçi: Bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensupları arasından Kurum tarafından yetkilendirilen kişileri,

b) Bağımsız denetim: Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını, Read more

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

Karar Sayısı : 2012/4213

(23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

  Ekli “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29.11.2012 tarihli ve 1786 sayılı yazısı üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19.12.2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE

DAİR KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 398 inci maddesi kapsamında denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kararda geçen;

a) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

b) Şirket: 6102 sayılı Kanunda düzenlenen sermaye şirketlerini,

c) TMS: Türkiye Muhasebe Standartlarım,

ifade eder.

(2) Bu Kararda tanımı bulunmayan terimler TMS’deki anlamlarıyla kullanılmıştır.

Bağımsız denetime tabi olacak şirketler Read more

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

(25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçilere ilişkin Bağımsız Denetim Resmi Sicil kayıtlarının elektronik ortamda tam, doğru ve güvenilir bir şekilde tutulmasına ve resmi sicil bilgilerinden Kurum tarafından belirlenenlerin ilan edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin resmi sicile kaydı gereken bilgilerinin; tescili, kontrol ve takibi, güncel tutulması, güvenliği, paylaşımı ve ilanına ilişkin işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar Read more