Archive for 28 Ocak 2013

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ

(25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, bağımsız denetçilik sınavının; konularına, içeriğine, duyurusuna, müracaat usulüne, yerine, zamanına, şekline, süresine, sonuçlarının ilanına, ücretine, sınavda başarılı olma şartlarına ve sınav komisyonu ile sınava ilişkin diğer hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 16 ncı ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar Read more

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM TEBLİĞİ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM TEBLİĞİ

(25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bağımsız denetçi olmak isteyen denetçi yardımcılarına verilecek uygulamalı mesleki eğitime, refakatinde eğitim alınabilecek denetçilere ve eğitim alanlara dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; denetçi yardımcılarının yetiştirilmelerine ve mesleki yeterlilik kazanmalarına yönelik olan uygulamalı mesleki eğitimin; esaslarına, süresine, değerlendirme ve takip yöntemlerine, nezdinde uygulamalı mesleki eğitim alınacak bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Read more

BAĞIMSIZ DENETİM YETKİLENDİRME TEBLİĞİ

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETİM YETKİLENDİRME TEBLİĞİ

(25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçilerin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin yetkilendirme şartları, müracaat usulü ve işlemleri ile yetki belgeleri ve yetkinin kullanımına ilişkin usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğdeki terimler, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde tanımlanan anlamları ile kullanılmıştır. Ayrıca bu Tebliğin uygulanmasında:

a) Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBİS): Kurum tarafından oluşturulan, resmi sicil ve yetkilendirme işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli bir şekilde depolandığı veri tabanını da içeren bilgi işlem sistemini,

b) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan imzayı,

c) Yetkilendirme: Denetim kuruluşu olarak faaliyette bulunma şartlarını taşıyan sermaye şirketleri ile denetçi olarak faaliyette bulunma şartlarını taşıyan meslek mensuplarına ilişkin olarak bu Tebliğde yer alan usul ve esaslara göre gerçekleştirilen işlemi,

ç) Yönetmelik: Bağımsız Denetim Yönetmeliğini,

ifade eder. Read more

Danıştay Dava Yürütmenin Durdurulması Talebi

İl,İlçe Tarih

 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

 

Yürütmenin durdurulması ve Bilirkişi incelemesi taleplerimiz vardır.

 

Temyiz Eden    :Ad Soyad Adres

Vekili : Av. Ad Soyad Adres

Karşı Taraf      : ….. Vergi Dairesi Müdürlüğü

 

….. Vergi mahkemesinin …….

tarih ve E….. . K…… Sayılı kararının

bozulması istemidir.

 

Kararın Tebliğ Tarihi    : …..

Vergi Numarası            : …

 

I- TEMYİZ KONUSU

 

…. Vergi Mahkemesi, Yukarıda yer verilen kararı ile adıma, takdire dayalı olarak re’sen salınan vergi ve cezayı, dava dilekçemde yer verdiğim maddi delillerime rağmen terkin talebimi yerinde bulmamış, bilirkişi istemini kabul etmeyerek tarhiyatı ve kesilen cezayı onaylamıştır.

Dava dilekçemde gösterdiğim deliller göz önüne alınarak ve eğer davanın aydınlatılmasını gerektiren bir husus varsa tamamlatılarak, ayrıca bilirkişi talebime göre inceleme yaptırılarak, aleyhime verilen kararın bozulmasını talep ve arz ediyorum.

 

II-   DELİL ve HUKUKİ SEBEPLER

 

(Bu bölümde, dava dilekçesinde öne sürülen deliller daha açık ve özlü olarak ifade edilecek, dilekçede öne sürüldüğü halde göz önünde bulundurulmamış olay, delil ve yasa maddesi var ise, bunlardan söz edilecek ve eğer sonradan ele geçen bir belge varsa ona da yer verilecektir. Ve ayrıca bilirkişi talebi yapılacaktır.)

 

III- SONUÇ ve TALEBİM

1. İleri sürülen  delil ve  hukuki sebeplere göre vergi mahkemesi kararın bozulmasına

2. Yürütmenin durdurulmasına.

3. Bilirkişi incelemesine

4. Dava giderlerinin karşı tarafa yüklenmesine

Karar verilmesini arz ve talep ederim.

 

Tarih

Ad Soyad

(İMZA ve KAŞE)

Danıştay Dava Açma

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

 

Temyiz Eden    : İsim Soyad Adres

Vekili Av.  İsim Soyad Adres

Davalı : …. Vergi Dairesi Müdürlüğü-

….  Vergi Mahkemesinin ../../… tarih ve E…../…, K…./…  sayılı kararın             bozulması.

Kararın Tebliğ Tarihi    ../../20..

Vergi Numarası           : ………

 

I.OLAY

 

Adıma re’sen vergi salınmış ve vergi ziyaı cezası uygulanmıştır. Buna karşı vergi mahkemesinde dava açılmış ve vergi ve ceza onaylanmıştır. Aşağıda açıklanan sebeple bozulmasını talep ediyorum.

 

II. Hukuki Sebep.

 

……. Bu sebeple karar geçersiz sayılmalıdır.

 

III. Talebimiz

 

Yukarda açıklanan sebeple, anılan mahkeme kararının bozulmasına ve dava giderlerinin karşı tarafa yüklenmesine

 

Karar verilmesini arz ve talep ederim.

 

Tarih

Ad Soyad

(İmza – Kaşe)

 

Ekleri:

Varsa sıra ile yazılacak.