Archive for 26 Ocak 2013

Kayıp Takdir Talebi

İl/İlçe, Tarih

 

…..  VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Özü:     İş yerimi sel basmış, yangın çıkmış ve ticari mallarım zayi olmuştur. Zayi olan mallarım yoklama veya takdir yoluyla tesbit ettirilmesi Hk

 

1. İş yerimi ….. tarihinde sel basmış (veya ….. tarihinde iş yerimde yangın çıkmış) ve ticari emtiam ile demirbaşlarım zayi olmuş ve hasara uğramıştır. Bunlara ilişkin olarak, mevcut kayıtlara göre adet ve tutar olarak tarafımdan bir liste çıkarılmıştır.

 

2. Zayi olan mallar ile hasar gören demirbaşlarımın envanterden çıkarılması vergi kanunları gereğidir. Ancak bu konuda bir işlem yapılması Dairenizin tesbitine bağlıdır.

 

3.Bu nedenle gereği takdir edilerek çıkardığım listedeki mal zayii ve demirbaş hasarının ya yoklama veya takdir yoluyla tesbitinin sağlanmasını,

 

Arz ve talep ederim.

 

Tarih

Ad Soyad

(imza – Kaşe)

 

Adres:

Vergi No                    : 3770002021

Tel İş                          :

 

Belgeler           :           İtfaiye raporları.

Bilirkişi raporları.

Vergi Levhası Tastik Talebi

Tarih

 

…… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İl Adı

 

 

Dairenizin ……  (T.C. Kimlik/Vergi) Numaralı …..  Vergisi mükellefiyim. …. tarihinde işe başladım. Ekte sunduğum vergi levhamın tasdik işleminin yapılarak tarafıma verilmesini talep ediyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

 

 

 

 

Adı Soyadı

İmza

 

ADRES           :

İŞ TEL :

CEP TEL         :

E-POSTA ADRESİ    :

 

Vergi Levhası Onay

Tarih

 

…… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İl Adı

 

 

Dairenizin ……  (T.C. Kimlik/Vergi) Numaralı …..  Vergisi mükellefiyim. Serbest Muhasebeci / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak faaliyet göstermekteyim. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Hükümleri uyarınca aşağıda yazılı mükelleflerin ….  yılı vergi levhaları tarafımdan onaylanmıştır.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

 

 

Adı Soyadı

İmza

Kaşe

 

ADRES           :

İŞ TEL :

CEP TEL         :

E-POSTA ADRESİ    :

 

 

Sıra No            Adı Soyadı / Unvanı     Vergi Dairesi    T.C. Kimlik Numarası  Vergi Kimlik Numarası Vergi Türü

1

2

3

 

Uzlaşma Talebi

            Tarih

 

 

….. Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına

İl Adı

 

 

UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANIN

ADI VE SOYADI

AÇIK ADRESİ

VERGİ KİMLİK NUMARASI

T.C. KİMLİK NUMARASI

EV VEYA İŞ TELEFONU

CEP TELEFONU

E-POSTA ADRESİ

TEBLİĞ EDİLEN İHBARNAMENİN

DÜZENLEME VE TANZİM TARİHİ

CİLT VE SIRA NUMARALARI

İHBARNAME TEBLİĞ TARİHİ

 

Yukarıda ihbarnamenin tarih ve numaralarını, aşağıda dönemini, vergi ve ceza nev’ileri ile miktarlarını belirttiğim tarhiyatlar üzerine 213 sayılı VUK.nuna 205 sayılı kanunla EK: 1-6 maddeler gereğince uzlaşmak istiyorum.

Dilekçemin kabulü ile komisyona davet edileceğim gün ve saatin bildirilmesini arz ederim.

Tarih

 

Ad Soyad

İmza

Kaşe

 

 

UZLAŞMA TALEP EDİLEN VERGİ VE CEZALARIN MİKTARLARI

VERGİNİN Dönemi

CEZANIN  Dönemi

VERGİNİN NEV’İ

CEZANIN  NEV’İ

VERGİNİN MİKTARI

CEZANIN  MİKTARI

İşyeri Taşınma Dilekçesi

                                                                                              Tarih

 

….. ..VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                              İl Adı

 

Dairenizin ……… Vergi Kimlik Numaralı Kurumlar Vergisi mükellefiyiz. Merkez işyerimizi ……  tarihi itibariyle yine Daireniz yetki alanında yer alan başka bir adrese taşımış bulunmaktayız.

 

İşyeri adresimiz aşağıda belirtilen şekilde değişmiş olup bu hususa ilişkin olarak vergi dairenizde bulunan adres bilgilerimizin güncellenmesini, kurumumuza yapılacak tebligat ve yazışmalarda yeni adresimizin kullanılmasını talep ediyoruz.

 

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

 

 

Unvanı

……

Kaşe / İmza