Archive for 26 Ocak 2013

Takdir Talebi Dilekçe Örneği

İl, İlçe Tarih

 

……  TAKDİR KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

Özü:     Emsal Bedeli Tesbiti Hk.

VUK,Md.267, Üçüncü Sıra.

 

1.İşletmemin aktifinde veya elimde bulunan bir malın, gerçek bedeli yoktur, veya bilinmemektedir veyahut doğru olarak tesbit edilememektedir.

 

2. Adı geçen yasanın ortalama fiyat esası ile Maliyet bedeli esasına göre de bir emsal bedeli tesbiti yapılamamaktadır.

 

3.Ayni maddenin üçüncü sırasında yer alan usül ve esaslara göre, emsal bedelinin takdir edilmesini,

 

Arz ve Talep ederim.

 

Tarih

Ad Soyad

(imza)

 

Vergi No:

Adres:

Tel İş :

Şube İşe Başlama Dilekçesi

 

 

Tarih

 

…… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İl Adı

 

 

Dairenizin ……  (T.C. Kimlik/Vergi) Numaralı …..  Vergisi mükellefiyim…… adresinde ….. faaliyeti ile uğraşmaktayım. …… tarihinden itibaren …. adresinde şube açmış bulunmaktayım.

 

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

Adı Soyadı

İmza

 

ADRES           :

İŞ TEL :

CEP TEL         :

E-POSTA ADRESİ    :

 

ŞUBE ADRES            :

Pişmanlık Dilekçesi

 

Tarih

 

…… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İl Adı

 

 

Dairenizin ……  (T.C. Kimlik/Vergi) Numaralı …..  Vergisi mükellefiyim. ……. vergilendirme dönemine ilişkin beyannamemi sehven Dairenize vermemiş bulunmaktayım.

 

Bu döneme ait beyannamemi 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371 inci maddesi gereğince pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre vermek istiyorum.

 

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

Adı Soyadı

İmza

 

Adres:

Telefon:

Ödeme Kaydedici Cihaz Levha Talebi

 

Tarih

 

…… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İl Adı

 

 

Dairenizin ……  (T.C. Kimlik/Vergi) Numaralı …..  Vergisi mükellefiyim. …. tarihinde işe başlamış bulunmaktayım. 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun uygulanması ile ilgili olarak ilgili perakende satışlarım için….. tarihinden itibaren Elektronik Yazarkasa kullanmaya başlıyorum. Ö.K.C levhasının tarafıma verilmesini talep ediyorum.

 

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

 

 

 

Adı Soyadı

İmza

 

ADRES           :

İŞ TEL :

CEP TEL         :

E-POSTA ADRESİ    :

 

İŞİ       :

Yazar Kasanın Kullanılacağı Adres      :

Yazar Kasanın Marka ve Modeli         :

Sicil Numarası  :

Cihazın Satın Alındığı Yetkili Bayi         :

Bayinin Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi ve Sicil No        :

Fatura No        :

 

 

MÜKELLEFE UYARI

 

1.    Bu dilekçe; ekleri ile beraber ilgili Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilecektir. Bu işlem, yazarkasa kullanma mecburiyetinden itibaren 30 gündür. ( Fatura tarihinden itibaren 15 gündür. )

 

EKLER :

 

a ) Mali hafıza açıldıktan sonra kesilmiş ilk yazarkasa fişi,

 

b ) İlgililerce doldurulmuş, kaşelenmiş ruhsatnamenin üçüncü ve dördüncü sayfalarının fotokopisi,

 

c ) Yazarkasa faturasının fotokopisi.

 

Mali hafıza açıldıktan sonra ilk yazarkasa fişini kesmek için; kullanma kılavuzu veya yetkili servisin yardımı ile cihazın mali hafızasını açınız. Mali hafıza açılınca yazarkasa fişinin aylında MF harfleri ve bir sayı ( sicil numarası ) belirir. Bundan sonra düşük fiyatlı bir satış işlemi yapıp çıkan fişi bu dilekçeye ekleyiniz.

 

Yukarıdaki belgeler ilk fişin kesildiği tarihte Vergi Dairesi’ne verilmelidir. Ö.K.C. levhasını almadan fiş kesmeyiniz. Ö.K.C. levhasını işyerinizde görünür bir yere asınız.

 

2.    Bu dilekçenin ve eklerinin ayrı birer fotokopisini kendiniz muhafaza ediniz.

 

3.    Cihazın ruhsatnamesini ve Ö.K.C. levhasını kaybetmeyiniz.

Ödeme Kaydedici Cihaz Alma İzin Yazısı

 

Tarih

 

…… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İl Adı

 

 

Dairenizin ……  (T.C. Kimlik/Vergi) Numaralı …..  Vergisi mükellefiyim.3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki kanunun uygulanması ile ilgili olarak perakende satışlarım için, …… tarihinden itibaren elektronik yazar kasa kullanmaya başlayacağım. Gerekli izin yazısının tarafıma verilmesini talep ediyorum.

 

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

Adı Soyadı

İmza

Adres

Telefon