Archive for 23 Ocak 2013

Nakit iade Talebi dilekçe örneği

 

Tarih

 

…… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İl Adı

 

 

Dairenizin ……  (T.C. Kimlik/Vergi) Numaralı …..  Vergisi mükellefiyim……(alacağın kaynaklandığı vergi) den ……. dönemlerine ait toplam …. T.L. iade alacağım bulunmaktadır. Bu alacağımın tarafıma iade edilmesini talep ediyorum.

 

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

Adı Soyadı

İmza

Mükellefiyet yazısı Talebi

Tarih

 

…… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İl Adı

 

 

Dairenizin ……  (T.C. Kimlik/Vergi) Numaralı …..  Vergisi mükellefiyim. …. kurumuna ibraz edilmek üzere Dairenize kayıtlı vergi mükellefi olduğuma dair yazının hazırlanarak tarafıma verilmesini talep etmekteyim.

 

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Mükellefiyet Terk Dilekçe Örneği

İl/İlçe, Tarih

 

…..   VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Özü:     Ticari işimi terk ettiğim için mükellefiyetimin terkini Hk

 

1. Ticari işimi, zarar ettiğim nedeniyle ……  tarihi itibariyle terk ettim.

İşime ait malları ve aktifte yazılı demirbaş ve sair menkul ve gayrimenkulleri, usulüne uygun olarak elden çıkardım ve tüm aktifi paraya çevirdim. Bir kısmını da emsal satış bedeli uygulıyarak iktisap ettim.

2. Terk tarihi itibariyle bilanço ve gelir tablosunu çıkardım ve kıst dönemine ilişkin karı tesbit ettim

3. Bu döneme ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi, süresinde verilecektir.

 

Bu nedenle mükellefiyetimin, yoklama ile de tesbit yapılarak, silinmesini,

 

Arz ve talep ederim.

 

Tarih

Ad Soyad

(imza – Kaşe)

 

 

Adres:

Vergi  No

Tel İş

Muhsatar Beyanname Dilekçe Örneği

 

 

Tarih

 

…… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İl Adı

 

 

Dairenizin ……  (T.C. Kimlik/Vergi) Numaralı …..  Vergisi mükellefiyim. … 20.. – … 20.. dönemine ait stopaj kesintisi olmadığından bu döneme ait Muhtasar Beyannamesi vermeyeceğim.

 

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

 

Adı Soyadı

İmza

İnşaat Maliyet Bedellerinin Tespit Ettirilmesi Dilekçe Örneği

İl ,İlçe Tarih

 

…… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Özü:     İnşa ettirdiğim dairelerin maliyet bedellerinin tesbiti Hk.

 

1.Satmamak ve özel ihtiyacımda kullanmak veya kiraya vermek maksadıyla …. Sokak No:…..  da …. daireli bir bina inşa ettirdim. İnşaatım …… tarihinde bitti ve iskan ruhsatı aldım.

 

2. Ancak bu kez daire daire satmaya karar verdim. Özel inşaat olarak inşa ettirdiğim için mükellefiyet tesis ettirmedim ve defter tutmadım ve bu nedenle maliyet çıkarmadım.

 

3. Dairelerin tek tek satışı vergiye tabidir. Ancak karın tesbiti, hiç şüphesiz maliyetin belli edilmesine bağlıdır.

 

4. Doğru bir kar çıkarılması için dairelerin maliyetinin takdir yoluyla takdir ettirilmeksini,

 

Mükellefiyetimin tesis edilerek ve adıma Vergi numasarı verilmesini,

Arz ve talep ederim.

 

Tarih

Ad Soyad

(imza – Kaşe)

 

Adres:

Tel İş                          :

Tel Ev                          :