Archive for 30 Mart 2013

Ba – Bs Formlarının ve Kesin Mizan Bildirimlerinin verilme süreleri uzatıldı

2013 Yılı Şubat Dönemine ait Ba – Bs formlarının verilme süresi 3 Nisan 2013 Çarşamba gününe ve 2012 yılı içinde bilanço usulü defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin vermek zorunda olduğu kesin mizan bildirimlerinin verilme süresi ise 15 Nisan 2013 Pazartesi gününe uzatılmıştır.

Karar Defterleri Kapanış Tasdik Süresi

Karar defterlerinin kapanış tasdiklerinin son günü olan 31 Mart 2013 günü hafta tatili olan Pazar gününe denk geldiği için, tasdikler 01 Nisan 2013 Pazartesi günü’de yaptırılabilecek.

Mesken Olarak Görülen Bağımsız Bölümlerdeki Ymm ve Smmm Büroları

TÜRMOB tarafından duyurulan kanun teklifi ; ana gayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde serbest muhasebeci mali müşavirlik  ve yeminli mali müşavirlik faaliyetinde bulunulması için yasal düzenleme yapılması konusundaki kanun teklifi önergesi, kamuoyunda 4.Yargı Paketi olarak bilinen Kanun Tasarısının TBMM Adalet Komisyonunda görüşmeleri sırasında ele alınmış ve madde aşağıdaki şekilde kabul edilmiş olup önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulunda görüşülecektir.

         Madde 9- 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

”23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre Ana Gayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik faaliyetlerinde bulunabilir.Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz.”

Bilgilerinize,

DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKİNE YÖNELİK AÇIKLAMA
YEVMİYE DEFTERİ

TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 437 Sıra sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı halen TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olup Tasarının 78’nci maddesi ile YEVMİYE DEFTERLERİNİN KAPANIŞ TASDİKİNİN HAZİRAN AYI SONUNA ALINMASI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR.

ANONİM ŞİRKETLER

Yönetim Kurulu Karar Defteri
1. Mevcut düzenleme anonim şirketlerin 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Karar Defterleri’nin kapanış tasdikinin 31 Mart 2013 tarihine kadar yapılması zorunludur.
2. 2013 yılı için Ocak ayında devam tasdiki yaptırılan 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Karar Defterleri’nin kapanış tasdiki yaptırmalarına gerek yoktur.

LİMİTED ŞİRKETLER

1. 2012 ve daha önceki yıllarda kullanılan karar defteri Ortaklar Kurulu Karar Defteri olup; kapanış tasdiki yapılmasına gerek yoktur.
2. 2012 yılında Ortaklar Kurulu Karar Defteri’nin dışında ayrıca Müdürler Kurulu Karar Defteri kullananlar Mart ayının sonuna kadar Müdürler Kurulu Karar Defteri’nin kapanış tasdikini yaptırmak zorundadır.
3. Ortaklar Kurulu Genel Kurul Defteri’ni aynı zamanda Müdürler Kurulu Karar Defteri olarak kullananların kapanış tasdiki yaptırmalarına gerek yoktur.

GENEL KURULLAR

1. Ticaret Kanunu’na göre kural olarak anonim ve limited şirketlerin genel
kurullarının Mart ayı sonuna kadar yapılması zorunludur.
2. Genel kurulların yapılmamış olmasının, Ticaret Kanunu’na göre doğrudan bir cezai yaptırımı yoktur.
3. Genel kurulların yapılmamış olması, ortaklar arası veya şirketin üçüncü
şahıslarla ilişkileri açısından, genel kurullarla ilişkilendirilebilecek hukuki
sorumluluklar yaratabilir. Kanuna göre, genel kurulların uzun bir süre
yapılmaması, organsızlık sebebiyle şirketin münfesih olma riskini
beraberinde getirebilir.

YEVMİYE DEFTERLERİ VE YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKLERİ

YEVMİYE DEFTERLERİ VE YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ KAPANIŞ

TASDİKLERİNE İLİŞKİN

TBMM’NİN 28.03.2013 TARİHİNDE KABUL ETTİĞİ YASA MADDELERİ

MADDE 78- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır.”
MADDE 90- Bu Kanunun;
a) 71 inci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 5957 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve madde metninden çıkarılan beşinci fıkrasına ilişkin hükümleri 1/7/2013 tarihinde,
b) 78 inci maddesi ile değiştirilen 6102 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan yevmiye defterinin kapanış onayına ilişkin hüküm 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.