Archive for 10 Mayıs 2013

Deniz iş Kanunu Ceza Hükümleri

CEZA HÜKÜMLERİ:

MADDE 50 a) (4854 Sayılı Kanunun 1/B-14. mad. Değiştirilen madde. Yürürlük:6.5.2003) Kanun’un 5 inci maddesi gereğince gemi adamları ile yazılı akit yapmayan,

b) 11’inci madde gereğince gemi adamına çalışma ve kimlik karnesi vermiyen,(*)

“c) (5728 sayılı Kanunun 319. maddesiyle değişen bent.Yür:8.2.2008) “12 nci madde gereğince işinden ayrılan gemi adamına çalışma belgesi vermeyen, beş işçiye kadar (beş işçi dahil) işçi çalıştıran işveren veya vekili binbeşyüz Türk Lirası, daha fazla işçi çalıştıranlara üçbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.(**)

ç) (5728 sayılı Kanunun 319. maddesiyle değişen bent.Yür:8.2.2008) “13 üncü madde gereğince engelli ve eski hükümlü gemi adamı çalıştırma ile ilgili kanun ve tüzük hükümlerine uymayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için ikibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.”(***)

——————————————————————————–

(*) CEZA HÜKÜMLERİ: (4854 Sayılı Kanunun 1/B-14. mad. Değiştirilmeden önceki şekli. Yürürlük: 29.4.1967-5.5.2003 tarihleri arası) MADDE 50 a) Kanun’un 5 inci maddesi gereğince gemiadamlariyle yazılı akit yapmayan,

b) 11’inci madde gereğince gemiadamına çalışma ve kimlik karnesi vermiyen,

(**) Madde 50/c (5728 sayılı kanunla değişmeden önceki şekli.Yür:6.5.2003-7.2.2008 tarihleri arası) 12’nci madde gereğince işinden ayrılan gemi adamına çalışma belgesi vermiyen, beş işçiye kadar (beş işçi dahil) işçi çalıştıran işveren veya vekili birmilyar lira, daha fazla işçi çalıştıranlara ikimilyar lira idari para cezası verilir. Eylemin tekrarı halinde belirtilen bu cezalar iki katı olarak verilir.

(***) Madde 50/ç (5728 sayılı kanunla değişmeden önceki şekli.Yür:6.5.2003-7.2.2008 tarihleri arası) 13’üncü madde gereğince sakat ve eski hükümlü gemi adamı çalıştırma ile ilgili kanun ve tüzük hükümlerine uymayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her sakat veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için birmilyar beşyüzmilyon lira idari para cezası verilir

İş Kanunu (Deniz) Önelsiz Fesih ve İnfisah

ÖNELSİZ FESİH VE İNFİSAH :

MADDE 14 — Süresi belirli olan veya olmayan yahut sefer üzerine yapılan hizmet akti:

I — İşveren veya iş veren vekili tarafından :

a) Gemi adamının herhangi bir limanda geminin hareketinden önce gemiye dönerek hizmete girmemesi veya gemiye hiç dönmemesi,

b) Gemi adamının gemide hizmet görmesinin tutukluluk, hapis veya gemide çalışmaktan menolunması gibi sebeplerle imkânsız bir hal alması.

c) Gemi adamının işveren veya işveren vekiline karşı kanuna, hizmet akitlerine sair iş ve çalışma şartlarına aykırı hareket etmesi,

ç) Gemi adamının iş veren veya iş veren vekiline karşı denizcilik kural ve teamüllerine veya ahlak ve adaba aykırı hareket etmesi,

II — Gemi adamı tarafından :

a) Ücretinin kanun hükümleri veya hizmet akti gereğince ödenmemesi,

b) İşveren veya işveren vekilinin gemi adamına karşı kanuna, hizmet akitlerine veya sair iş şartlarına aykırı hareket etmesi,

c) İşveren veya işveren vekilinin gemi adamına karşı denizcilik kural ve teamüllerine veya ahlâk ve âdaba aykırı hareket etmesi.

III — İşveren, işveren vekili veya gemi adamı tarafından :

a) Geminin herhangi bir sebeple 30 günden fazla bir süre seferden kaldırılması.

b) Gemi adamının herhangi bir sebeple sürekli olarak gemide çalışmasına engel bir hastalığa yakalanması veya engelli hale gelmesi,

Hallerinde feshedilebilir.

IV — Geminin kayba uğraması, terk edilmesi veya harp ganimeti ilân edilmesi veyahut Türk Bayrağından ayrılması hallerinde ise hizmet akti kendiliğinden bozulur.

Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnalar

Motorlu Taşıtlar Vergisi

İstisnalar :

MADDE 4 (2348 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle değişen şekli.) Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır.

a) (5766 sayılı Kanunun 9/a.mad.değişen bent.Yür:6.6.2008) “Genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri (6360 sayılı Kanunun 32. mad. ile eklenen ibare. Yür:6.12.2012) “ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri” ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (bu idarelere bağlı olup, ayrı tüzel kişiliği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç),”(*)

b) Karşılıklı olmak şartıyle, yabancı devletlerin Türkiye’de bulunan elçilik ve konsolosluklarıyla, elçi, maslahatgüzar ve konsoloslarına (Fahri konsoloslar hariç) ve o devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına ve merkezi Türkiye’de bulunan uluslararası kurullar ile bu kurulların yabancı uyruklu memurlarına ve resmi bir görev için yurda gelen delege ve heyetlere ve bu heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlar,

c) (5035 sayılı Kanunun 22. maddesiyle değişen bent. Yür:2.1.2004) Engelli dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar. (**)

d) (5020 sayılı Kanunun 7. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 26.12.2003) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bakanlar Kanunun hükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankaların iflas idarelerine ait taşıtlar.

(3418 sayılı Kanun’un 12’inci maddesiyle eklenmiştir.) Motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri, bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Bu Kanunda yer almayan istisna ve muaflıklar hükümsüzdür. Ancak, uluslarası anlaşma hükümleri saklıdır.

______________________________________________

(*)Madde 4/a -(5766 sayılı kanunla değişmeden önceki şekli.Yür:28.11.1980-5.6.2008 tarihleri arası) “Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelerle, köy tüzel kişelerince iktisap edilerek bu daire ve idareler adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (Bu dairelere bağlı olup, ayrı tüzel kişiliği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç).

(**) (Madde 4/c bendi – (5035 sayılı Kanunla değişmeden öncek şekli. Yür:28.11.1980 – 1.1.2004 tarihleri arası) Bizzat malüller tarafından kullanılan özel tertibatlı olarak imal edilmiş taşıtlar,

MAYIS 2013 BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MAYIS 2013 BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

SON ÖDEME GÜNÜ

MAYIS  2013  BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

07 Mayıs

1-  Nisan  Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi

10 Mayıs

1- 16 -30 Nisan  Dönemi  I sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

14 Mayıs

1- Ocak-Şubat-Mart Dönemine ait Gelir ve Kurumlar Geçici Verginin Beyanı

15 Mayıs

1- Nisan Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

2- Nisan  Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

3- Nisan Dönemi  II sayılı Listedeki Tescile Tabi Olmayan Araçlar ile III ve IV sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

17 Mayıs

1- Ocak-Şubat-Mart Dönemine ait Gelir ve Kurumlar Geçici Verginin  Ödenmesi

20 Mayıs

1- İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

23 Mayıs

1- Nisan  dönemine Ait Gelir  ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

2- Nisan Dönemine Ait Damga Vergisinin beyanı

3- Nisan Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinin Verilmesi

4- Nisan Ayı 1 ila 30’u Arası Ücret Alan Sigortalılar için Prim Belgelerinin Verilmesi

24 Mayıs

1- Nisan  Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

27 Mayıs

1- 1-15  Mayıs  Dönemi I sayılı Listedeki ürünlere ait Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

2- Nisan Dönemine Ait Gelir  ve Kurumlar Vergisi Stopajının Ödenmesi

3- Nisan Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinde Tahakkuk Eden  Vergilerin Ödenmesi

4- Nisan  Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödenmesi

5- Nisan Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödenmesi

31 Mayıs

1- Nisan Ayına Ait 4/a-b Kapsamındaki Primlerin Ödenmesi

2- EMLAK VERGİSİ: 1.Taksit Ödemesi

3- Veraset ve İntikal Vergisi 1. Taksit Ödemesi

4- Vergi Levhasının Tasdiki

5- Nisan Ayına Ait Form (Ba) ve (Bs)’nin verilmesi (VUK Teb. 396)

 

Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. Örneğin KDV beyannamesi 24 Mayıs’a kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 27 Mayıs çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: Bu tablo, beyan ve yükümlülükler listesinin tamamını içermemektedir.

 

Dünyası Çekilmiyor DeLi

Geniz eti, kemik ve kıkırdak eğrilikleri, alerjik nezle ve soğuk algınlığı gibi nedenlerle oluşan burun tıkanıklıkları çocuklarda kişilik değişikliği, öğrenme güçlüğü, yüzde gelişim bozukluğuna kadar giden ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Çocuklarda uzun süren burun tıkanıklıklarının ciddiye alınması gerektiği konusunda anne babaları uyaran Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Tahsin Özbek, “Pek çok çocuk burun tıkanıklığı yüzünden yaşadığı sorunlardan dolayı psikoloğa götürülmektedir. Oksijen eksikliği öğrenmeyi zorlaştırdığı için öğretmenler çocukta zeka geriliği olduğunu bile düşünebiliyorlar. Oysa gerçekte çocuğun sadece teşhis edilmemiş ciddi burun tıkanıklığı olabiliyor” diyor.

Op. Dr. Tahsin Özbek, kış aylarında daha da artan burun tıkanıklıklarıyla ilgili şu bilgileri veriyor:

Koku alma görevinin dışında solunum yolunun başlangıcı ve alt solunum yollarının giriş kapısı olan burun, havayı mükemmel bir klima sistemi olan kılcal damar ağıyla ısıtıp nemlendirip, ince toz ve mikroplardan temizledikten sonra kaliteli oksijeni akciğer ve beyne gönderir. Tıkalı ve tam fonksiyon görmeyen bir burun ise bu fonksiyonları yerine getiremediği için birçok probleme de davetiye çıkarır. Burun tıkanıklığı, burun boşluğu, sinüsler ve geniz bölgesini etkileyen birçok hastalığın porno ortak ve en sık görülen belirtisidir.

DOĞUMSAL OLABİLİR

Burun tıkanıklığının birçok nedeni olabilir. Burun deliklerinin tek veya iki taraflı olarak kapalı olması (Koanal atrezi), burun ve burun boşluğunun gelişmemesi, burun orta bölmesi eğriliği, doğumsal veya sonradan burna darbe almak, burnun dış kısmının yapısal bozukluğu, burun abse oluşumu, geniz eti(Adenoid vegetation) ve büyük bademcikler, viral nezleler; kronik nezleler, sinüzit ile birlikte olan burun iltihapları, gribal enfeksiyonlar, sex izle bu nedenlerin başında gelir.

ZEKA GERİLİĞİ SANILIYOR

Burun tıkanıklığı tedavi edilmediği takdirde ise özellikle çocuklarda fiziksel ve zihinsel bazı problemlerin de ortaya çıkmasına yol açıyor. Dikkat dağılması, kişilik değişikliği, öğrenme güçlüğü bu sorunlardan bir kaçı. Burun tıkanıklığı nedeniyle yaşanan bu sorunlar yüzünden çocuk psikoloğa götürülüyor, çocukta zeka geriliği olduğu bile düşünebiliyorlar. Ancak gerçekte çocuğun sadece teşhis edilmemiş ciddi burun tıkanıklığı olduğu ortaya çıkabiliyor.

YÜZ GELİŞİMİNİ BOZUYOR

Burun tıkanıklığı olan çocuk genelde ağzı açık durur. Uyurken horlama olabilir. Bunlarda genellikle geniz akıntısı vardır. İnatçı öksürükler burun tıkanıklığına eşlik eder çünkü hava temizlenmeden ve ısıtılmadan akciğerlere gider. Ve bu ciddi akciğer problemlerine de sebep olur. Burun tıkanıklığı çocuklarda yüz gelişimini bile bozar. Ağız hafif açık, çene gelişimi nispeten bozulmuş ve dişler bozuk görünümde olabilir. Biz buna, ‘Geniz eti yüzü’ deriz.

DİKKAT! YAVAŞ GELİŞEN TIKANIKLIK FARK EDİLMİYOR

İnsanlar doğuştan ağızdan soluk almayı bilmezler. Hatta nadir görülse de burnun arka deliklerinin ikisinin birden doğumsal nedenlerle tıkanık olması durumda acil olarak ameliyat edilmeyen bebek yaşayamaz. Ancak zamanla yaş büyüdükçe her türlü ortama uyum gösteren insan; yavaş gelişen burun tıkanıklığına da uyum gösterebiliyor. Burun tıkanıklığını fark etmeyenler az da olsa; tesadüfen yapılan muayenelerinde bu kendilerine söylenildiğinde şaşırabiliyorlar. Bu kişiler genellikle tek taraflı burun tıkanıklığı olanlardır ve diğer taraftan rahat soluk aldıklarından bunu fark etmezler. Bir taraf burun deliğini parmaklarıyla bastırarak kapatıp diğer taraftan nefes alarak hangi tarafın tıkalı olduğunu anlayabilirler.

İŞ HAYATINI ETKİLİYOR

Yetişkinlerde burun tıkanıklığına sosyal yaşamı etkileyen horlama eşlik edebilir. Zamanla hipertansiyon; kalp hastalıkları; obezite; gece huzursuz uyuma nedeniyle iş hayatında zorluk, araç kullanırken dikkat bozukluğu nedeniyle kazalara sebebiyet burun tıkanıklığının olası sonuçlarıdır.

BUNLARI DENEYİN

Gribal enfeksiyonlar ve bu nedenle oluşan burun tıkanıklığınız çabuk geçsin istiyorsanız;

Tuzlu su burnu açıyor: Burun tuzlu su ile temizlenmesi; ödemi azaltarak burun tıkanıklığının azalmasına ve mikropların burundan mekanik olarak temizlenmesine yardımcı olur.

Peteklere ıslak bez: Kurubir ortam burun tıkanıklığının artmasına neden olabilir.Bulunduğunuz ortamların nem dengesini sağlayın. Bunu basit yöntemlerle yapabilirsiniz. Evde kalorifer peteklerinin üzerine ıslak bez konulabilir, ıslak bezden çıkan buhar ortamdaki havanın yumuşamasını sağlar.

Ortamda kaynamış suyu eksik etmeyin: Bir çaydanlık içerisinde su kaynatın ve bulunduğunuz ortama koyun. Suyun buharı nem oluşturacaktır.