Archive for 25 Kasım 2013

Araç Ruhsat Harcı Gider Kaydedilebilirmi?

maliye

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı: B.07.1.GİB.4.06.18.02-32227-7818/-157

Konu: Müşteri adına Trafik Şube Müdürlüğüne ödenen araç ruhsat bedelinin gider kaydedilemeyeceği hk.

22.03.2011

İlgide kayıtlı dilekçenizde, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuz, trafik aracılık hizmetleri ile iştigal ettiğiniz, bu hizmet kapsamında alınan bedel içerisinden Trafik Şube Müdürlüğüne araç ruhsatının yaprak bedelinin ödendiği, ancak ödenen bedel karşılığında tarafınıza herhangi bir belgenin verilmediği, her bir araç için ödenen ruhsat bedelinin tevsik edilememesi nedeniyle gider kaydının yapılamadığı belirtilerek, konu hakkında Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227’nci maddesinin birinci fıkrasında; “Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir. “hükmü yer almakta olup, söz konusu kayıtları ise aynı Kanunun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerden herhangi biri ile tevsikinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanunun 229’uncu maddesinde ise faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu, 231/5’inci maddesinde de faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturanın hiç düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun birinci maddesinde; “Bu kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” sayılır. Bu kanun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasların ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir. “hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanuna ekli tabloda Motorlu araç trafik belgesi ve Motorlu araç tescil belgesi değerli kağıt olarak sayılmış olup, Kanunun 4’üncü maddesinde; “Değerli kağıtlar ilgililere, bu Kanuna bağlı tabloda gösterilen bedeller karşılığında satılır. “denilmektedir.

Buna göre, motorlu araçların iktisabı sırasında Trafik Tescil Bürosundan alınan “Motorlu araç kayıt belgesi” ve “Motorlu araç tescil belgesi” motorlu aracı temsil eden belgeler olduğundan, bedellerinin kayıtlara intikali için Vergi Usul Kanunu kapsamında ayrıca belge düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 45 TL karşılığında alınan motorlu araç kayıt ve tescil belgesi komisyon hizmeti verdiğiniz müşteri adına ödenen bir bedel olduğundan faaliyetinizle ilgili kayıtlarınıza intikal ettirilecek bir gider veya komisyon gelirlerinizin tespiti esnasında dikkate alınacak bir hasılat özelliği taşımamaktadır.

Tahsilat Genel Tebliği Değişiklikleri

maliye

Maliye Bakanlığından:

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: A SIRA NO: 6)

(Değişikler yerlerine işlenmiştir)

(01.11.2013 tarih ve 28808 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nin Birinci Kısmının İkinci Bölümünün “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı alt bölümünün (2) numaralı bölümünün (a-iii) alt bölümünün (2) numaralı bölümünde yer alan “yivsiz tüfek ruhsatnameleri talepleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “(10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentleri ile 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde sayılanların talepleri hariç)” ibaresi eklenmiştir.

Tebliğ olunur.

Kaynak : Ataşehir Escort, Ümraniye Escort, Kadıköy Escort, Maltepe Escort