Archive for 02 Mart 2014

Eğitim istisnası

vergigentr

EĞİTİM İSTİSNASI

Okul öncesi eğitim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesnadır. (GVK md.20)

Okul Öncesi Eğitim Okulu: Milli Eğitim Temel Kanununa göre kurulan ve mecburi ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimini sağlayan okullardır.

İlköğretim Okulu: Milli Eğitim Temel Kanununa göre 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini sağlayan okullardır.

Ortaöğretim Okulları: Milli Eğitim Temel Kanununa göre   ilköğretime dayalı, en az üç yıllık öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim okullarıdır.

Özel Eğitim Okulları: Engelliler için açılan okul öncesi ilköğretim ve ortaöğretim okullarını ifade eder. Daha geniş açıklama için GVK.Gn.T. no:254’ü inceleyin.

Vergi İncelemesi

vergi-gen-tr

VERGİ İNCELEMESİ

Vergi incelemesi ödenmesi gereken verginin doğruluğunu tespit etmek ve sağlamak için yetkililerce yapılır. İncelemeye ilişkin özellikli durumlar şöyledir.

1- İnceleme İş Yerinde Yapılır.

Mükellefin iş yeri uygun ise incelemenin iş yerinde yapılmasını istemelidir. Böylece incelemede hata yapılması önlenmiş olur.

2- İncelemeye Başlama.

Defterlerin istenmesi incelemeye başlama sayılmaz ve pişmanlıkla beyanname verilebilir. Ancak yazı ile incelemeye başlandığı veya incelemeye başlandığına dair tutanak tutulması halinde pişmanlık geçerli değildir.

3- Tutanağa Şerh Konması.

Mükellef inceleme sonunda tutanağı imzalamak zorundadır. İmzalanan tutanak geçerli sayılır ve maddi hata hariç tutanakta yazılı hususlar mükellefçe de kabul edilmiş sayılır ve itiraz edilmez.

Eğer mükellefin tutanakta yazılı hususlar hakkında bir itirazı varsa bu itirazın ne olduğu tutanağa şerh koyarak imzalamalıdır. Davalık bir durum ortaya çıktığında mükellef itirazını ileri sürebilir.

İnceleme tutanağı aksi ispatlanmadıkça kesin delil sayılır. Bu yüzden tutanağa geçirilen bilgilere göre salınan vergi ve cezalar yargı yerlerince onaylanır.

İhtirazi Kayıtlı Beyan Nasıl Verilir

vergigentr

İHTİRAZİ KAYITLA BEYAN

Vergi ile ilgili genel tebliğ, sirküler veya özelgede yer alan açıklamalara katılmayan mükellefler, bir yaptırıma muhatap olmamak için, bu düzenlemeler doğrultusunda beyanda bulunabilirler.

Ancak mükellefler düzenlemelerin veya idarenin görüşünün yasayla uyuşmadığını, beyanda bulunurken, beyanname üzerine şerh koyarak verebilirler.

İşte beyanname üzerine konan bu şerhe veya ayrı bir dilekçe ile vergi dairesine ulaştırılan itiraza, “İhtirazi Kayıtla Beyan” adı verilmektedir.

İhtirazi kayıtla beyan, İdari Yargılama Usulü Kanununun 27’nci maddesinin 3 numaralı bendi ile Vergi Usul Kanununun 112/5’inci maddesinde yer almıştır. İdari Yargılama Usulü Kanununda “İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlere karşı açılan davaların tahsil işlemini durdurmayacağı” hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre mükellefler kendi beyanlarına karşı ihtirazi kayıt koyarak dava açabilmektedirler. Ancak tarh edilen verginin süresinde ödenmesi gerekir, zira bu halde dava açılması tahsilatı durdurmamaktadır.

Davayı mükellef kazanırsa ödediği vergiyi iade olarak geri alabilir.