Archive for 08 Ocak 2016

Amme Alacakları Tahsilat Genel Tebliği no:9

maliye

 

 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

(SERİ: B SIRA NO: 9)

(08.01.2016 tarih ve 29587 sayılı R.G de
yayımlanmıştır.)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde, Artvin İline bağlı Murgul
İlçesinde 11/11/2015 ve 13/11/2015 tarihleri arasında meydana gelen doğal afet
nedeniyle Bakanlığımızca 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
13 üncü ve
15 inci maddeleri kapsamında mücbir sebep hali ilan edilen bu ilçedeki amme
borçlularının Bakanlığımıza bağlı vergi dairelerine olan borçlarının 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun
48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmesine yönelik açıklamalar
yapılması amaçlanmaktadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6183 sayılı Kanunun 48 inci
maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsama giren mücbir sebep hali

MADDE 3 – (1) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında
Bakanlığımızca, Artvin İline bağlı Murgul İlçesinde11/11/2015 ve 13/11/2015
tarihleri arasında meydana gelen doğal afet nedeniyle bu ilçedeki mükellefler
için 11/11/2015 ila 29/2/2016 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) vergi
uygulamaları bakımından mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

Kapsama giren amme alacakları

MADDE 4 – (1) Doğal afet nedeniyle ilan edilen mücbir sebep
hali kapsamındaki amme borçlularından aranılan;

a) Vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten önceki her türlü amme
alacaklarının,

b) Mücbir sebep halinin başladığı tarihten önce tahakkuk etmiş olup, vadesi
mücbir sebep hali ilan edilen tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih
aralığına rastlayan her türlü amme alacaklarının,

c) İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin
başladığı tarih ile sona erdiği tarih aralığına rastlayan her türlü amme
alacaklarının,

ç) Mücbir sebep hali ilan edilen tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih
arasında yıllık olarak tahakkuk eden amme alacakları ile her ne şekilde olursa
olsun vadesi bu tarih aralığına rastlayan her türlü amme alacaklarının,

d) Mücbir sebep hali ilan edilen tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih
arasında verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlere istinaden gerek
bu dönemde tahakkuk eden gerekse mücbir sebebin sona erdiği tarihten sonra
mücbir sebep nedeniyle verilme süresi uzayan ve uzatılan süre içerisinde verilen
beyanname ve bildirimlere istinaden tahakkuk edecek amme alacaklarının
(Bakanlığımızca tecili uygun görülmeyenler hariç),

bu Tebliğde öngörülen şartlarla tecil ve taksitlendirmeye tabi tutulması
uygun görülmüştür. Read more