Amme Alacakları Tahsilat Genel Tebliği no:9

maliye

 

 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

(SERİ: B SIRA NO: 9)

(08.01.2016 tarih ve 29587 sayılı R.G de
yayımlanmıştır.)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde, Artvin İline bağlı Murgul
İlçesinde 11/11/2015 ve 13/11/2015 tarihleri arasında meydana gelen doğal afet
nedeniyle Bakanlığımızca 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
13 üncü ve
15 inci maddeleri kapsamında mücbir sebep hali ilan edilen bu ilçedeki amme
borçlularının Bakanlığımıza bağlı vergi dairelerine olan borçlarının 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun
48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmesine yönelik açıklamalar
yapılması amaçlanmaktadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6183 sayılı Kanunun 48 inci
maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsama giren mücbir sebep hali

MADDE 3 – (1) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında
Bakanlığımızca, Artvin İline bağlı Murgul İlçesinde11/11/2015 ve 13/11/2015
tarihleri arasında meydana gelen doğal afet nedeniyle bu ilçedeki mükellefler
için 11/11/2015 ila 29/2/2016 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) vergi
uygulamaları bakımından mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

Kapsama giren amme alacakları

MADDE 4 – (1) Doğal afet nedeniyle ilan edilen mücbir sebep
hali kapsamındaki amme borçlularından aranılan;

a) Vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten önceki her türlü amme
alacaklarının,

b) Mücbir sebep halinin başladığı tarihten önce tahakkuk etmiş olup, vadesi
mücbir sebep hali ilan edilen tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih
aralığına rastlayan her türlü amme alacaklarının,

c) İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin
başladığı tarih ile sona erdiği tarih aralığına rastlayan her türlü amme
alacaklarının,

ç) Mücbir sebep hali ilan edilen tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih
arasında yıllık olarak tahakkuk eden amme alacakları ile her ne şekilde olursa
olsun vadesi bu tarih aralığına rastlayan her türlü amme alacaklarının,

d) Mücbir sebep hali ilan edilen tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih
arasında verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlere istinaden gerek
bu dönemde tahakkuk eden gerekse mücbir sebebin sona erdiği tarihten sonra
mücbir sebep nedeniyle verilme süresi uzayan ve uzatılan süre içerisinde verilen
beyanname ve bildirimlere istinaden tahakkuk edecek amme alacaklarının
(Bakanlığımızca tecili uygun görülmeyenler hariç),

bu Tebliğde öngörülen şartlarla tecil ve taksitlendirmeye tabi tutulması
uygun görülmüştür.

Kapsama giren borçlular

MADDE 5 – (1) Doğal afetin meydana geldiği tarih itibarıyla
mücbir sebep hali ilan edilen Artvin İline bağlı Murgul İlçesinde faal
mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerden;

a) Merkezleri yönünden doğal afetin meydana geldiği yer vergi dairesinde
mükellefiyeti bulunanların ülke genelindeki tüm vergi dairelerine,

b) Şubeleri yönünden veya yalnızca süreksiz mükellefiyetleri nedeniyle doğal
afetin meydana geldiği yer vergi dairesinde mükellef bulunanların yalnızca bu
vergi dairesine,

olan ve tecil edilebilecek alacaklar yönünden bu Tebliğ kapsamında bulunan
borçları bu Tebliğe göre tecil ve taksitlendirilebilecektir.

(2) Doğal afetin meydana geldiği yerde, bu afetin meydana geldiği tarihten
önce mükellefiyetini terk edenler ile bu tarihten sonra mükellefiyet tesis
edenlerin, sadece doğal afetin meydana geldiği yerdeki vergi dairesine olan ve
tecil edilebilecek alacaklar yönünden bu Tebliğ kapsamında bulunan borçlarının
tecil ve taksitlendirilmesi mümkündür.

(3) Kapsama giren borçlular yönünden örnek olaylar aşağıda yer almaktadır.

a) Doğal afetin meydana geldiği tarihte Murgul Malmüdürlüğünde merkezi
itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan borçlunun, Murgul Malmüdürlüğü ile
Çanakkale İli Biga Vergi Dairesine olan ve tecil edilebilecek alacaklar yönünden
kapsama giren borçlarının bu Tebliğde yapılan açıklamalara göre tecil ve
taksitlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

b) Doğal afetin meydana geldiği tarihten önce Murgul Malmüdürlüğündeki
mükellefiyeti sona eren borçlunun, sadece Murgul Malmüdürlüğündeki tecil
edilebilecek alacaklar yönünden kapsama giren borçları bu Tebliğe göre tecil ve
taksitlendirilecek, ülke genelindeki diğer vergi dairelerine olan borçları bu
kapsamda taksitlendirilemeyecektir.

c) Doğal afetin meydana geldiği tarihten sonra Murgul Malmüdürlüğünde
mükellefiyet tesis ettiren borçlunun, Murgul Malmüdürlüğü ile Bolu İli Gerede
Vergi Dairesine borçlu olması durumunda sadece Murgul Malmüdürlüğündeki tecil
edilebilecek alacaklar yönünden kapsama giren borçları bu Tebliğe göre tecil ve
taksitlendirilecektir.

ç) Doğal afetin meydana geldiği tarih itibarıyla Murgul Malmüdürlüğünde
süreksiz mükellefiyet kaydı bulunan borçlunun sadece Murgul Malmüdürlüğündeki
tecil edilebilecek alacaklar yönünden kapsama giren borçları bu Tebliğe göre
tecil ve taksitlendirilecek, ülke genelindeki diğer vergi dairelerine olan
borçları bu kapsamda taksitlendirilemeyecektir.

d) Doğal afetin meydana geldiği tarih itibarıyla Murgul Malmüdürlüğünde şube
olarak mükellefiyet kaydı bulunan borçlunun sadece Murgul Malmüdürlüğündeki
tecil edilebilecek alacaklar yönünden kapsama giren borçları bu Tebliğe göre
tecil ve taksitlendirilecek, mükellefin ülke genelindeki diğer vergi dairelerine
olan borçları bu kapsamda taksitlendirilemeyecektir.

Başvuru süresi ve şekli

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında tecil ve
taksitlendirmeden yararlanabilmek için mükelleflerin 30/6/2016tarihi mesai saati
bitimine kadar borçlu bulundukları vergi dairelerine tecil ve taksitlendirme
talep formu ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

(2) Bu kapsamda tecil talep edecek mükellefler tüm borçları için tecil ve
taksitlendirme talebinde bulunabilecekleri gibi fer’ileri de dâhil olmak
şartıyla tercih edecekleri borçları için de talepte bulunabileceklerdir.

(3) Birden fazla vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler, her
bir vergi dairesine olan borçları için ayrı ayrı talepte bulunacaklardır.

(4) Bu Tebliğ kapsamındaki başvuruların posta yoluyla yapılması mümkün olup,
bu takdirde başvuru dilekçelerinin taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi
halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise vergi
dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate
alınacaktır.

Taksit süresi ve tecil faizi

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurular 6183
sayılı Kanunun 48 inci maddesi ve tecile ilişkin diğer mevzuat çerçevesinde
değerlendirilecek ve talebi uygun görülen mükelleflerin borçları azami 24 ay
(katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi ile bunların fer’ileri azami 12 ay)
süre ile taksitlendirilebilecektir.

(2) Tecil edilen bu borçlara tecil faizi uygulanmayacaktır.

Diğer hususlar

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında tecil ve
taksitlendirmeden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin tecil
talepleri, bu Tebliğde belirlenen hususlar ile tecile ilişkin diğer mevzuatla
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında tecil edilen borçlar için mükelleflere; ödenecek
taksit tutarlarını ve taksitlerin vade tarihlerini (taksitlerin vade tarihi
olarak her ayın son iş günü belirtilecektir) gösteren bir yazı tebliğ
edilecektir. Ayrıca, tebliğ edilen yazıda tecil edilen borçların tecil
şartlarına uygun ödenmemesi halinde, tecil şartlarının ihlal edilmiş olacağı ve
amme alacağının cebren takip ve tahsil edileceği hususuna yer verilecektir.

(3) Bu Tebliğ kapsamında olup, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce;

a) Tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme
alacaklarının, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit
tutarlarına, müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar geçerli
olan tecil faizi oranları uygulanacak, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ise
tecil faizi hesaplanmayacaktır.

b) 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil talebinde bulunan ancak
talepleri değerlendirme aşamasında olan mükelleflerin tecil talepleri bu Tebliğ
kapsamında belirlenen azami süreler de göz önünde bulundurularak
sonuçlandırılacak, bu çerçevede başvuruda bulunan mükelleflerin borçları için
ilk müracaat tarihinden bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar geçerli olan tecil
faizi oranları uygulanacak, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ise tecil faizi
hesaplanmayacaktır.

(4) Bu Tebliğ kapsamında borçları taksitlendirilen mükelleflere, tecil ve
taksitlendirilen borçlarının % 10’unu ödemiş olmaları ve vadesi geçmiş başkaca
bir borcunun bulunmaması şartlarıyla vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair
yazı verilecektir.

(5) Motorlu taşıtlar vergisinden borcu olan mükelleflerin, bu Tebliğ ile
getirilen düzenlemeden yararlanmak üzere her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak
toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur. Bu Tebliğ kapsamında
motorlu taşıtlara ilişkin vergi ve diğer amme alacaklarının da tecili uygun
görülmüş olmakla birlikte, bu türden borçları tecil edilmiş mükelleflerin,
maliki oldukları taşıta ilişkin satış ya da devir yapabilmeleri için tecil
edilen borçlarını defaten ödemeleri gerekmektedir.

(6) Bu Tebliğ kapsamında yapılan taksitlendirmelere uygun ödemede
bulunulmaması halinde tecil ihlal edilmiş olacaktır. Ancak mükelleflerin
taksitlendirme süresi içerisinde tecilin geçerli sayılması yönünde talepte
bulunmaları halinde bu talepleri tecili yapan makam tarafından değerlendirilerek
sonuçlandırılacaktır.

(7) Bu Tebliğde belirtilen sürede yapılmayan tecil ve taksitlendirme
başvuruları Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) ile tecile ilişkin diğer
mevzuatla belirlenen usul ve esaslara göre değerlendirilerek
sonuçlandırılacaktır.

(8) Bu Tebliğe göre yapılacak teciller hakkında da Tahsilat Genel Tebliği
(Seri: A Sıra No: 1)’nde, teminat uygulamasına ve tecil edilecek borç için
tatbik edilmiş hacizlere ilişkin yapılan açıklamalar dikkate alınacaktır.

(9) 213 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunda yer alan sorumluluk
düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kanuni temsilciler ve ortaklar gibi asıl
amme borçlusu dışında amme borçlusu sayılan kişiler de bu Tebliğ ile getirilen
düzenlemeden sorumlu oldukları tutar için talepte bulunmaları halinde
yararlanabileceklerdir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir