Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

MADDE 48 –  (4369 sayılı Kanun’nun 33. mad.ile değiştirilen şekli. Yür: 1.1.1999) Basit usule tabi olmanın özel şartları şunlardır:

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının (4842 sayılı Kanunla 1.1.2003’ten itibaren) otuzdört milyar  (284 GVK Tebliğ ile 2013 yılı için 75.000 TL)’yi veya yıllık satışları tutarının kırkyedi milyar (110.000 TL)’yi aşmaması,

2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının (4842 sayılı Kanunla 1.1.2003’ten itibaren) onyedi milyar (2013 yılı için 37.000 TL)’yi aşmaması,

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının (4842 sayılı Kanunla 1.1.2003’ten itibaren) otuzdört milyar (2013 yılı için 75.000 TL)’yi aşmaması.

(5281 sayılı Kanunun 43/8-b maddesiyle değişen ibare: Geç:01.01.2005) “Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi” (*) kâr hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır. (**)


(*) MADDE 48/2. fıkra (5281 sayılı Kanunla değişmeden önceki ibare. Yür: 1.1.1999-31.12.2004 tarihleri arası “Tekele tabi maddelerle, damga pulu, milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi”

(**) Götürü Usule Tabi Olmanın Özel Şartları:

MADDE 48 (4369 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki şekli) (2574 sayılı Kanunun 11’inci maddesiyle değişen madde, Yürürlük; 01.01.1982-31.12.1998) Götürü usule tabi olmanın özel şartları şunlardır:

1. Alım satım işleri ile imal, inşa, tamir ve küçük sanat işlerinde bir takvim yılı içinde satın alınan veya ithal edilen emtianın, iptidai maddenin ve malzemenin mübayaa bedelleri tutarı 3.066.400.000.— lirayı aşmamak;

2. Bir takvim yılı içinde satılan veya ihraç edilen emtianın, iptidai maddenin ve malzemenin satış bedelleri tutarı 4.085.100.000.- lirayı aşmamak;

3. İptidai madde, yardımcı malzeme ve işçilik müşteriye ait olarak ücretli duruma girmeksizin yapılan imalat, tamirat, basım, inşaat ve küçük sanat işleri karşılığında bir takvim ylı içinde alınan gayrisafi ücret tutarı 1.011.800.000.- lirayı aşmamak

4. İptidai madde ve malzeme müşteriye, işçilik kendisine ait olarak yapılan imalat, tamirat, basım, inşaat ve küçük sanat işlerinde yıllık gayrisafi hasılat tutarı 3.066.400.000.- lirayı aşmamak;

5. Bir ve üç numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, bir takvim yılı içinde alınan ücret veya hasılatın altı katı ile mübayaa bedellerinin yıllık toplamı 4.085.100.000.- lirayı aşmamak;

6. Bir ve dört numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde bir takvim yılının sağlanan gayri safi hasılatın üçte bir fazlasıyla emtia, iptidai madde ve malzemenin mübayaa bedellerinin tutarı toplamı 3.066.400.000.- lirayı aşmamak;

7. Üç ve dört numaralı bentlerde yazılı işyerin birlikte yapılması halinde alınan gayrisafi ücretlerin tutarlarının dört katı ile sağlanan yıllık gayrisafi hasılatın tutarı 3.066.400.000.- lirayı aşmamak;

8. Otel, sinema, plaj, dansing ve emsali eğlence ve istirahat yerleri işletenlerde, bu hizmetler karşılığında bir takvim yılı içinde sağlanan yıllık gayrisafi hasılat tutarı 1.011.800.000.- lirayı aşmamak;

9. Sahibi veya işleticisi sıfatıyla birden fazla motorlu kara nakil vasıtası ve beşten fazla hayvan arabası veya su üzerinde hareket eden 18 rüsum tonilatodan fazla makineli, 90 rüsum tonilatodan fazla makinesiz nakil vasıtası işletmemek (su üzerinde hareket eden makineli ve makinesiz araçların birlikte işletilmesi halinde, makineli olanların rüsum tonilatoları toplamının beş katı ile makinesizlerin rüsum tonilatoları toplamı 90 rüsum tonilatoyu aşmamak) ve bir takvim yılı içinde alınan taşıma ücretleri tutarı 2.040.500.000.- lirayı aşmamak (Nakil vasıtalarına sahip ve işleticisi durumunda olmaksızın taşıma yapanlar tavassut işi yapmış sayılır. Yukarıda yazılı ölçüler aile reisi beyanına tabi olan kimselerle ortaklık halindeki işletmelerde bu kimselerin veya ortaklığın işlettikleri vasıtalar bakımından topluca dikkate alınır.

10. (3689 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle eklenen bent) 1-9 numaralı bentler kapsamına girmeyen işleri yapanlardan; hizmet işletmelerinde 8 numaralı bentte, diğerlerinde ise 1 ve 2 numaralı bentlerde yer alan hadleri aşmamak.

(3946 sayılı Kanunun 10’uncu maddesiyle değişen fıkra, Yürürlük; 1.1.1994) Yıllık alış, satış ve hasılat hadleri sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için geçerli olan asgari ücret tutarının takvim yılı içinde artırılması halinde bu ücretteki artış oranında, asgari ücretin artırılmadığı yıllarda ise Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilir. Bu surette tespit edilen yıllık alış, satış ve hasılat tutarları, ertesi takvim yılında uygulanır. Şu kadar ki, götürü safi kazanç tutarlarının tespitine ilişkin 46’ncı maddede yazılı oranların Bakanlar Kurulunca artırılması halinde, safi kazanç tutarları artırılan mükellefler için bu maddede yazılı yıllık alış, satış ve hasılat tutarlarını da bir katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(3689 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle eklenen fıkra) Bu maddeye göre alış, satış ve hasılat hadlerinin tespitinde, 100 000 liraya kadar olan tutarlar nazara alınmaz.

Tekele tabi maddelerle, damga pulu, milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtiada, ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, bu maddenin 1, 2, 5 ve 6 numaralı bentlerinde yazılı alım satım hadleri Maliye Bakanlığınca tayin olunur.

1994-1998 Yılında Yürürlükteki Oranlar Aşağıdaki Gibidir.

Kanunun Bendi

1994 Yılında

1995 Yılında

1996 Yılında

1997 Yılında

1

90.300.000 180.600.000 361.200.000 1.471.900.000

2

120.300.000 240.600.000 481.200.000 1.960.900.000

3

29.800.000 59.600.000 119.200.000 485.700.000

4

90.300.000 180.600.000 361.200.000 1.471.900.000

5

120.300.000 240.600.000 481.200.000 1.960.900.000

6

90.300.000 180.600.000 361.200.000 1.471.900.000

7

90.300.000 180.600.000 361.200.000 1.471.900.000

8

29.800.000 59.600.000 119.200.000 485.700.000

9

60.100.000 120.200.000 240.400.000 979.500.000

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir