Archive for Gelir Vergisi Mevzuatı

Tahsilat Genel Tebliği Değişiklikler

maliyeMaliye Bakanlığından:

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ: A SIRA NO: 5)

(11.09.2013 tarih ve 28762 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

(Değişikler henüz yerlerine işlenmemiştir)

Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1) Birinci Kısım Birinci Bölümünün “II- Yetkililer, Yetkililerin Sorumlulukları ile Yardım Mecburiyeti” başlıklı alt bölümünün (3) numaralı bölümünde yer alan “Gümrük Müsteşarlığına” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

2) Birinci Kısım İkinci Bölümünün “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı alt bölümünün (2) numaralı bölümünün; Read more

GVK 85. Madde Beyan ve Süre Uzatımı Kararı

Karar Sayısı : 2013/5174

(31.07.2013 tarih ve 28724 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 85 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bildirim ve beyan süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 26/7/2013 tarihli ve 71791 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun mezkur maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

26/7/2013 TARİHLİ VE 2013/5174 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Süre uzatımı

MADDE 1 – (1) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 85 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bildirim ve beyan süresi, 31/10/2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

KDV ORANLARI

Karar Sayısı : 2007/13033

(30 Aralık 2007 tarih ve 26742 sayılı R.G.’de yayımlanmıştır.)

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 19/12/2007 tarihli ve 113034 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 36 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR

Katma değer vergisi oranları

MADDE 1 – (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,  % 18

b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1

c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8

olarak tespit edilmiştir.

(2) (2011/2604 sayılı Kararla eklenen sıra.  Bu Karar, yayımı tarihinden sonra düzenlenen finansal kiralama sözleşmeleri kapsamındaki kiralama ve teslimler için geçerli olmak üzere 27.12.2011 tarihinde yürürlüğe girer.) “(I) sayılı listenin 16 ncı ve 17 nci sıralarında sayılan işlemler hariç olmak üzere fınansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanır.”(*)

(3) (I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu maddenin (a) bendinde öngörülen vergi oranı, 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.

(4) Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.

(5) (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan “kullanılmış” deyimi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade eder.

(6) (2012/4116 sayılı kararla eklenen fıkra.Yür:1.1.2013 tarihinden itibaren alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten itibaren yapılacak konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimlerine uygulanmak üzere) (I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2‘ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyük şehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

a)  Beş yüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,

b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı,

uygulanır.”

Mal ve hizmetleri tanımlama yetkisi

MADDE 2 – (1) Bu Karar kapsamındaki mal ve hizmetleri tanımlamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 3 – (1) Mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespit edilmesi hakkındaki 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararname ile bu Kararnamede değişiklik yapan, 25/4/2003 tarihli ve 2003/5557 sayılı, 5/6/2003 tarihli ve 2003/5710 sayılı, 23/12/2003 tarihli ve 2003/6666 sayılı, 26/2/2004 tarihli ve 2004/6887 sayılı, 21/7/2004 tarihli ve 2004/7666 sayılı, 18/8/2004 tarihli ve 2004/7802 sayılı, 27/12/2004 tarihli ve 2004/8301 sayılı, 6/3/2006 tarihli ve 2006/10138 sayılı, 26/6/2006 tarihli ve 2006/10620 sayılı, 25/5/2007 tarihli ve 2007/12143 sayılı Kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) (27.01.2012 tarihli 2012/2697 sayılı BKK ile eklenen madde.Yür:28.01.2012) “15/7/2012 tarihine kadar uygulanmak üzere; okul, sağlık hizmet tesisi ve öğrenci yurdu olarak kullanılmak amacıyla inşa edilen prefabrik yapı teslimlerinde katma değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir.”

Read more

SERMAYE İRATLARINDA İSTİSNALAR

SERMAYE İRATLARINDA İSTİSNALAR

Gayrimenkuller ve Haklarda:

MADDE 21 — (4369 sayılı Kanunun 27’nci maddesiyle değişen fıkra. Yür: 1.1.1998) Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde  elde edilen hasılatın  (284 GVK Tebliğ ile  Yür:01.01.2013) 3200 TL  gelir vergisinden   müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.(*)

B.K.K. No.su Uygulandığı Yıl İstisna Tutarı
94/6300 1994 12.000.000
95/7593 1995 24.000.000
G.V.K. 200 Seri No’lu Gen. Tebliği 1996-1997 41.400.000
4369 Sayılı Kanun 1998 240.000.000
G.V.K. 215 Seri No’lu Gen. Tebliği 1999 420.000.000
G.V.K.228 Seri No’lu Gen.Tebliği 2000 630.000.000
2000/1698 Sayılı BBK 2001 700.000.000
2001/3398 Sayılı BBK 2002 950.000.000
2003/6578 Sayılı Kararla 2004 1.800.000.000
2004/8295 Sayılı Kararla 2005 2000 YTL
2005/9826 Sayılı Kararla 2006 2,200 YTL
259 GVK Teblig ile 2007 2.300 YTL
266 GVK Teblig ile 2008 2.400 TL
270 GVK Tebliğ ile 2009 2.600 TL
273 GVK Tebliğ ile 2010 2600 TL
278 GVK Tebliğ ile 2011 2800 TL
280 GVK Tebliğ ile 2012 3000 TL

Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile (6322 sayılı Kanunun 5. mad. değişen ibare. Yür:1.1.2013 tarihinden itibaren elde edilen hasılata uygulanmak üzere 15.6.2012) “istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar” bu istisnadan faydalanamazlar.


(*) MADDE 21/1. fıkra —  (4369 sayılı kanunla değiştirilmeden önceki şekli) (2772 sayılı Ka-         nunun 2’nci maddesiyle değişen fıkra. Yür: 1.1.1983-31.12.1997 tarihleri arası) Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın (3946 sayılı Kanunun 26’ncı maddesiyle belirlenen miktar. Yürürlük; 30.12.1983, Geç; 31.12.1995) 3.600.000 lirası (G.V.K. 200 Seri Nolu Tebliğ ile 41.400.000.- Yür;  30.12.1996) Gelir Vergisinden müstesnadır.

 

Ücretlerde Müteferrik İstisnalar

Ücretlerde:

MADDE 23 — (2361 sayılı Kanunun 17’nci maddesiyle değişen madde, Yürürlük; 01.01.1981) Aşağıda yazılı ücretler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir:

1. Köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000’i aşmayan yerlerde faaliyet gösteren ve münhasıran el ile dokunan halı ve kilim imal eden işletmelerde çalışan işçilerin ücretleri;

2. (4369 sayılı Kanun’nun 28’inci maddesi ile değiştirilen bent. Yürürlük:29.7.1998)Gelir Vergisinden muaf olanların veya gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin yanında çalışan işçilerin ücretleri; (*)

3. Toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışanların münhasıran yer altında çalıştıkları zamanlara ait ücretleri;

4. (4369 sayılı Kanun’un 82/3-b maddesi ile kaldırılmıştır.Yürürlük23.07.1998 ) (**)

5. Köy muhtarları ile köylerin katip, korucu, imam, bekçi ve benzeri hizmetlerine köy bütçesinden ödenen ücretler ile çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretleri;

6. Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir);

7. Sanat okulları ile bu mahiyetteki enstitülerde, ceza ve ıslahevlerinde, darülacezelerin atelyelerinde çalışan öğrencilere, hükümlü ve tutuklulara ve düşkünlere verilen ücretler;

8. (4108 sayılı Kanunun 16’ıncı mad. değişen bent. Yür:1.7.1995) Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin (2008 yılı 9.00)(2009 yılı 10) (2010 yılı 10) (2011 yılı için 10,70) (2012 yılı için 11,70)(284 GVK Tebliğ ile 2013 yılı için 12,00 TL)  aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.); (***)

9. (3239 sayılı Kanunun 42’nci maddesiyle değişen bent, Yürürlük; 01.01.1986) Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması ve suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler ile mülkiyeti işverene ait brüt alanı 100 m2’yi aşmayan konutların hizmet erbabına mesken olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler (Bu konutların 100 m2’yi aşması halinde, aşan kısma isabet eden menfaat için bu istisna hükmü uygulanmaz); (****)

10. Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri;

11. (4697 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değişen bent. Yürürlük:7.10.2001) Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları (506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen aylıkların toplamı, en yüsek devlet memuruna ödenen, en yüksek ödeme tutarından fazla ise aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.)

(Genel, katma ve özel bütçelerden ödenen bu nevi aylıklar dahil); (*****)

12. (5228 sayılı Kanunun 59/3-b maddesiyle değişen ibare. Yür:31.7.2004)“3308 sayılı Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanununa tâbi çırakların”, asgari ücreti aşmayan ücretleri.

13. (3239 sayılı Kanunun 42’nci maddesiyle eklenen bent. Yürürlük; 01.01.1986) Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, malüliyet, dul ve yetim aylıkları;

14. (4962 sayılı Kanunun 5. maddesiyle yeniden düzenlenen bent. Yürürlük: 1.6.2003) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler;(******)

15. (3239 sayılı Kanunun 42’nci maddesiyle eklenen bent. Yürürlük; 01.01.1986)Yüz ve daha aşağı sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde bir, yüzden fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde iki, amatör sporcu çalıştıranların, her yıl milli müsabakalara iştirak ettiklerinin belgelenmesi ve bu amatör sporculara ödenen ücretler.(Asgari ücretin iki katını aşmamak kaydıyla)


(*) MADDE 23/2. bent — (4369 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki şekli. Yürürlük: 1.1.1981-28.7.1998 tarihleri arası) Gelir Vergisinden muaf veya götürü gider usulünde vergiye tabi çiftçilerin ziraat işlerinde bilfiil çalışan işçilerin ücretleri (Bekçi ve çoban ücretleri dahil)

(**) MADDE 23/4. bent — (4369 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki şekli. Yürürlük: 1.1.1981-28.7.1998 tarihleri arası)Ticari ve sınai kazançları vergiden muaf bulunanların bu işlerinde çalıştırılan hizmet erbabının ücretleri,

(***) MADDE 23/8 — (4108 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli. Yürürlük: 1.1.1961-30.8.1995 tarihleri arası ) Hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında bedava yemek vermek suretiyle sağlanan menfaatler (Bu amaçla da olsa hizmet erbabına nakit ve ayın olarak yapılan ödemeler vergiye tabi tutulur);

(****) MADDE 23/9 — (2574 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle değişen şekli) (3239 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle değişmeden önce 1982-1985 yılları arasında yürürlükte kalan şekli) Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması ve suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler ile mülkiyeti işverene ait olup vergi değerleri iki milyon lirayı aşmayan gayrimenkullerin hizmet erbabına konut olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler.

(*****) MADDE 23/11 — (4697 sayılı Kanun’la değişmeden önceki şekli. Yürürlük:29.7.1998-6.10.2001 tarihleri arası) (4369 sayılı Kanunla değişen şekli.) Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz bulunan emekli sandıkları ile on yıl süre ile prim veya aidat ödenmiş olmak kaydıyla Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan sigorta şirketleri ve yardım sandıkları tarafından ödenen emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları (Tüzel kişiliği haiz muhtelif emekli sandıkları ile sigorta şirketleri ve yardım sandıkları tarafından ödenen aylıklar toplamı, en yüksek Devlet memuruna ödenen en yüksek ödeme tutarından fazla ise aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.) ( Genel, katma ve özel bütçelerden ödenen bu nevi aylıklar dahil)

(******) Madde 23/14 – (4842 sayılı Kanunla kaldırılmadan önceki şekli. Yürürlük:1.1.1986 – 31.5.2003 tarihleri arası) 14. (3239 sayılı Kanunun 42’nci maddesiyle eklenen bent. Yürürlük; 01.01.1986) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler;