Archive for Gelir Vergisi Mevzuatı

Sakatlık İndirimi

Sakatlık indirimi:

Madde 31 —(4842 sayılı Kanunun 3. maddesiyle başlığıyla birlikte değişen madde. Yürürlük:1.1.2004)Çalışma gücünün asgarî % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgarî % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.

Sakatlık indirimi;

2006 Yılı İçin

2007 Yılı İçin

2008 Yılı İçin

2009 Yılı İçin

2010 Yılı İçin

2011 Yılı İçin

2012 Yılı İçin

2013 Yılı İçin

– Birinci derece sakatlar için

530 YTL

570 YTL

600

670 TL

680 TL

  700TL 770 TL 800 TL
– İkinci derece sakatlar için

265 YTL

280 YTL

300

330 TL

330 TL

350 TL

380 TL

400 TL

– Üçüncü derece sakatlar için

133 YTL

140 YTL

150

160 TL

160 TL

170 TL

180 TL 190 TL

Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.(*)


(*) İndirim Hadleri:

MADDE 31 —(4842 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli. Yürürlük:1.1.1986 – 31.12.2003) (3239 sayılı Kanunun 45’inci maddesiyle değişen madde. Yürürlük: 01.01.1986) Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde aşağıdaki indirimler uygulanır.

YILLAR İTİBARIYLA ÖZEL İNDİRİM TUTARLARI

Yılı

Günlük (TL)

Aylık (TL)

Yıllık (TL)

Kanun / Bakanlar Kurulu Karar No.su

1994

20.000

600.000

7.200.000

93/5146

1995

30.000

900.000

10.800.000

94/6300

1996

60.000

1.800.000

21.600.000

95/7593

1997

105.000

3.150.000

37.800.000

96/8955

1998

315.000

9.450.000

113.400.000

97/10416

1999

500.000

15.000.000

180.000.000

98/12030

2000

625.000

18.750.000

225.000.000

99/13645

2001

730.000

21.900.000

262.000.000

2000/1689

2002

1.000.000

30.000.000

360.000.000

2001/3398

1. Özel İndirim: (3689 sayılı Kanunun 7’nci maddesiyle belirlenen miktarlar) (2002/5000 sayılı Karar ile değişen miktarlar parantez içinde koyu yazılmıştır. Yürürlük: 01.01.2003) Günde (1.200) (1.500.000), ayda (36.000) (45.000.000), yılda (432.000) (540.000.000) liradır.

(3824 sayılı Kanunun 2’nci maddesi ile değişen alt bent, Yürürlük: 11.7.1992) Bakanlar Kurulu, özel indirim tutarlarını, sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücret tutarına kadar artırmaya yetkilidir. Bu yetki, sürekli olarak fiilen, kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerde çalışanlar ile bu yörelerdeki il ve ilçelerde çalışanlar ve kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yöreler veya diğer yörelerde çalışan asgari ücretlilere farklı özel indirim tutarları tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir (**).

2. Sakatlık İndirimi: Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgari %60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgari %40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda belirtilen sakatlık indiriminden faydalanırlar.

Sakatlık indirimi özel indirim tutarının;

– Birinci derece sakatlar için sekiz katı,

– İkinci derece sakatlar için dört katı,

– Üçüncü derece sakatlar için iki katıdır.

Sakatlık derecelerine göre tespit edilecek indirimler, özel indirime eklenerek hizmet erbabının ücretinden indirilir.

Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esaslar ve usuller Maliye ve Gümrük, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile tespit edilir.

Aile reisinin, eşinin ve çocuklarının herbirinin gerçek usulde tespit edilen ücret gelirine bu maddede yer alan özel indirim ve sakatlık indirimi uygulanır.

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları:

MADDE 47 (2361 sayılı Kanunun 34’üncü maddesiyle değişen madde, Yürürlük, 01.10.1981) (4369 sayılı Kanun’nun 32’nci maddesi ile değiştirilen ibare. Yürürlük: 1.1.1999) Basit usule(*) tabi olmanın genel şartları şunlardır:

1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)

2. (4369 sayılı Kanun’nun 32’inci maddesi ile değiştirilen fıkra. Yürürlük: 1.1.1999)İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde (4842 sayılı kanunla 1.1.2003’ten itibaren) 2.300.000.000.- (284 GVK Tebliğ ile 2013 yılı için 5.300 TL)’yi, diğer yerlerde 1.700.000.000.- (3.700) TL’yi,   (**) aşmamak

Kanun veya Karar No.su Büyükşehir Sınırları İçinder Diğer Yerlerde Yürürlük Tarihi
4369 sayılı Kanun 420.000.000.- 300.000.000.- 1.1.1999- 31.12.1999
230 GVK Tebliği ile 630.000.000.- 450.000.000.- 1.1.2000- 31.12.2000
2000/1689 sayılı B.K.K.ile 1.000.000.000.- 720.000.000.- 1.1.2001 – 31.12.2001
244 GVK Tebliği ile 1.500.000.000.- 1.100.000.000.- 1.1.2002 – 31.12.2002
4842 sayılı Kanun ile 2.300.000.000.- 1.700.000.000.- 1.1.2003 – 31.12.2003
2003/6578 sayılı B.K.K 2.900.000.000.- 2.100.000.000.- 1.1.2004-31.12.2004
2004/8295 sayılı B.K.K 3.200 YTL 2.300 YTL 1.1.2005-31.12.2005
2005/9826 Sayılı B.K.K. 3.500 YTL 2500 YTL 1.1.2006 – 31.12.2006
259 GVK Teblig ile 3.700 2.600 1.1.2007-31.12.2007
266 GVK Teblig ile 3.900 2.700 1.1.2008-31.12.2008
270 GVK Teb. 4.300 3.000 1.1.2008-31.12.2009
273 GVK Teb. 4.300 3.000 1.1.2010-31.12.2010
278 GVK Teb. 4600 3200 1.1.2011-31.12.2011
2780 GVK Teb. 5000 3500 1.1.2012-31.12.2012

3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olmamak.

2 ve 3 numaralı bent hükümleri öteden beri işe devam edenlerde takvim yılı başındaki, yeniden işe başlayanlarda ise işe başlama tarihindeki duruma göre uygulanır. (***)


(*) Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları:

MADDE 47/1. fıkra (4369 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki ibare) götürü usulde

(**) MADDE 47/1. fıkra 2. bent (4369 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki şekli) (2574 sayılı Kanunun 10’uncu maddesiyle değişen şekli, Yürürlük; 01.01.1982-31.12.1998 tarihleri arası) (3246 sayılı Kanunun 26’ıncı maddesiyle belirlenen miktarlar Geçerlilik; 31.12.1993) İşyerlerinin Emlak Vergisi tarhına esas olan vergi değerleri toplamı 12.000.000 lirayı (97/10351 sayılı B.K.K. ile 120.000.000, Yürürlük; 31.12.1997) vergi değeri bilinmeyen hallerde yıllık kira bedeli toplamı 1.800.000 (97/10351 sayılı B.K.K. ile 18.000.000, Yürürlük; 31.12.1997) lirayı aşmamak (Yıllık kira bedelinin emsaline nazaran düşük bulunması halinde emsal kira bedeli esas alınır.)

(***) MADDE 47 (1.1.1981 tarihinden önce yürürlükte bulunan şekli) Götürü usule tabi olmanın genel şartları şunlardır;

1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (İşinde yardımcı işçi yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyle geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak, bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz);

2. İş yerlerinin yıllık gayrisafi iratlarının toplamı 180 lirayı aşmamak;

3. (202 sayılı Kanunun 20’nci maddesiyle değişen şekli) Ayrıca ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısiyle gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olmamak,

2 ve 3 numaralı bent hükümleri, takvim yılı başındaki ve yeniden işe başlayanlarda işe başlama tarihindeki duruma göre uygulanır.

Gayrisafi iradı belli olmayan iş yerleri için tadilat komisyonu kararlarının kesinleşmesine kadar, gayrisafi irad şartı mevcut sayılır.

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

MADDE 48 –  (4369 sayılı Kanun’nun 33. mad.ile değiştirilen şekli. Yür: 1.1.1999) Basit usule tabi olmanın özel şartları şunlardır:

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının (4842 sayılı Kanunla 1.1.2003’ten itibaren) otuzdört milyar  (284 GVK Tebliğ ile 2013 yılı için 75.000 TL)’yi veya yıllık satışları tutarının kırkyedi milyar (110.000 TL)’yi aşmaması,

2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının (4842 sayılı Kanunla 1.1.2003’ten itibaren) onyedi milyar (2013 yılı için 37.000 TL)’yi aşmaması,

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının (4842 sayılı Kanunla 1.1.2003’ten itibaren) otuzdört milyar (2013 yılı için 75.000 TL)’yi aşmaması.

(5281 sayılı Kanunun 43/8-b maddesiyle değişen ibare: Geç:01.01.2005) “Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi” (*) kâr hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır. (**)


(*) MADDE 48/2. fıkra (5281 sayılı Kanunla değişmeden önceki ibare. Yür: 1.1.1999-31.12.2004 tarihleri arası “Tekele tabi maddelerle, damga pulu, milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi”

(**) Götürü Usule Tabi Olmanın Özel Şartları:

MADDE 48 (4369 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki şekli) (2574 sayılı Kanunun 11’inci maddesiyle değişen madde, Yürürlük; 01.01.1982-31.12.1998) Götürü usule tabi olmanın özel şartları şunlardır:

1. Alım satım işleri ile imal, inşa, tamir ve küçük sanat işlerinde bir takvim yılı içinde satın alınan veya ithal edilen emtianın, iptidai maddenin ve malzemenin mübayaa bedelleri tutarı 3.066.400.000.— lirayı aşmamak;

2. Bir takvim yılı içinde satılan veya ihraç edilen emtianın, iptidai maddenin ve malzemenin satış bedelleri tutarı 4.085.100.000.- lirayı aşmamak;

3. İptidai madde, yardımcı malzeme ve işçilik müşteriye ait olarak ücretli duruma girmeksizin yapılan imalat, tamirat, basım, inşaat ve küçük sanat işleri karşılığında bir takvim ylı içinde alınan gayrisafi ücret tutarı 1.011.800.000.- lirayı aşmamak

4. İptidai madde ve malzeme müşteriye, işçilik kendisine ait olarak yapılan imalat, tamirat, basım, inşaat ve küçük sanat işlerinde yıllık gayrisafi hasılat tutarı 3.066.400.000.- lirayı aşmamak;

5. Bir ve üç numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, bir takvim yılı içinde alınan ücret veya hasılatın altı katı ile mübayaa bedellerinin yıllık toplamı 4.085.100.000.- lirayı aşmamak;

6. Bir ve dört numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde bir takvim yılının sağlanan gayri safi hasılatın üçte bir fazlasıyla emtia, iptidai madde ve malzemenin mübayaa bedellerinin tutarı toplamı 3.066.400.000.- lirayı aşmamak;

7. Üç ve dört numaralı bentlerde yazılı işyerin birlikte yapılması halinde alınan gayrisafi ücretlerin tutarlarının dört katı ile sağlanan yıllık gayrisafi hasılatın tutarı 3.066.400.000.- lirayı aşmamak;

8. Otel, sinema, plaj, dansing ve emsali eğlence ve istirahat yerleri işletenlerde, bu hizmetler karşılığında bir takvim yılı içinde sağlanan yıllık gayrisafi hasılat tutarı 1.011.800.000.- lirayı aşmamak;

9. Sahibi veya işleticisi sıfatıyla birden fazla motorlu kara nakil vasıtası ve beşten fazla hayvan arabası veya su üzerinde hareket eden 18 rüsum tonilatodan fazla makineli, 90 rüsum tonilatodan fazla makinesiz nakil vasıtası işletmemek (su üzerinde hareket eden makineli ve makinesiz araçların birlikte işletilmesi halinde, makineli olanların rüsum tonilatoları toplamının beş katı ile makinesizlerin rüsum tonilatoları toplamı 90 rüsum tonilatoyu aşmamak) ve bir takvim yılı içinde alınan taşıma ücretleri tutarı 2.040.500.000.- lirayı aşmamak (Nakil vasıtalarına sahip ve işleticisi durumunda olmaksızın taşıma yapanlar tavassut işi yapmış sayılır. Yukarıda yazılı ölçüler aile reisi beyanına tabi olan kimselerle ortaklık halindeki işletmelerde bu kimselerin veya ortaklığın işlettikleri vasıtalar bakımından topluca dikkate alınır.

10. (3689 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle eklenen bent) 1-9 numaralı bentler kapsamına girmeyen işleri yapanlardan; hizmet işletmelerinde 8 numaralı bentte, diğerlerinde ise 1 ve 2 numaralı bentlerde yer alan hadleri aşmamak.

(3946 sayılı Kanunun 10’uncu maddesiyle değişen fıkra, Yürürlük; 1.1.1994) Yıllık alış, satış ve hasılat hadleri sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için geçerli olan asgari ücret tutarının takvim yılı içinde artırılması halinde bu ücretteki artış oranında, asgari ücretin artırılmadığı yıllarda ise Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilir. Bu surette tespit edilen yıllık alış, satış ve hasılat tutarları, ertesi takvim yılında uygulanır. Şu kadar ki, götürü safi kazanç tutarlarının tespitine ilişkin 46’ncı maddede yazılı oranların Bakanlar Kurulunca artırılması halinde, safi kazanç tutarları artırılan mükellefler için bu maddede yazılı yıllık alış, satış ve hasılat tutarlarını da bir katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(3689 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle eklenen fıkra) Bu maddeye göre alış, satış ve hasılat hadlerinin tespitinde, 100 000 liraya kadar olan tutarlar nazara alınmaz.

Tekele tabi maddelerle, damga pulu, milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtiada, ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, bu maddenin 1, 2, 5 ve 6 numaralı bentlerinde yazılı alım satım hadleri Maliye Bakanlığınca tayin olunur.

1994-1998 Yılında Yürürlükteki Oranlar Aşağıdaki Gibidir.

Kanunun Bendi

1994 Yılında

1995 Yılında

1996 Yılında

1997 Yılında

1

90.300.000 180.600.000 361.200.000 1.471.900.000

2

120.300.000 240.600.000 481.200.000 1.960.900.000

3

29.800.000 59.600.000 119.200.000 485.700.000

4

90.300.000 180.600.000 361.200.000 1.471.900.000

5

120.300.000 240.600.000 481.200.000 1.960.900.000

6

90.300.000 180.600.000 361.200.000 1.471.900.000

7

90.300.000 180.600.000 361.200.000 1.471.900.000

8

29.800.000 59.600.000 119.200.000 485.700.000

9

60.100.000 120.200.000 240.400.000 979.500.000