Archive for Genel

Kamu İhaleleri Kapsamında Taşıt Kiralamalarından KDV Tevkifatı Yapılıcakmı?

YENİ DÜZENLEMELER DOĞRULTUSUNDA KAMU İHALELERİ KAPSAMINDA TAŞIT KİRALAMALARINDAN KDV TEVKİFAT YAPILACAK MIDIR?

GİRİŞ

Hak ediş ödemelerinden yapılan kesintilerin vergi mevzuatından kaynaklanan bölümünün öğelerinden bir tanesi K.D.V. tevkifatıdır. Katma Değer Vergisi Tevkifatının temel dayanağı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ‘Vergi Sorumlusu’ başlıklı 9. maddesidir. Söz konusu maddede aynen: “Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.”denilmektedir.

Bu maddeye dayalı olarak Maliye Bakanlığınca çıkarılan 89, 91, 95, 99 …vs Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri uyarınca kamu idarelerince muhtelif yapım ve hizmet alım  işlerinin bedeli ödenirken, o bedele ait K.D.V. ‘nin belli oranda tevkifata tabi tutulması şeklinde gerçekleşmektedir.

1 Mayıs 2012 Tarihinden itibaren geçerli KDV tevkifat oranları 117 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde belirtilmiştir(1). Yazımızın konusunu bu genel tebliğ hükümleri doğrultusunda taşıt kiralama ihalelerindeki KDV tevkifatının gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği  teşkil edecektir.

1. KDV TevkİfatI Yapmakla Sorumlu Kuruluşlar ve sınır değer

1.1. KDV Tevkifatı Yapmakla Sorumlu kuruluşlar Read more

İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası 21. Olağan Genel Kurulu

21.Olağan (Seçimli) Genel Kurul Çağrısı – 08.05.2013

 

SAYI      : 2013/2965
KONU    : 21.Olağan Genel Kurul
BÖLÜM : Başkanlık
                                                                                                     İZMİR,19.04.2013
Sayın Üyemiz,
21. Olağan (Seçimli) Genel Kurul’un 04-05 Mayıs 2013 tarihlerinde Şehit Fethi Bey Cad. No:53/5 Pasaport/İZMİR adresindeki Oda binamızda saat 10.00’da aşağıda belirtilen gündem ile çoğunluk aranarak;
Çoğunluk sağlanamaması halinde ise Cumhuriyet Bul. No:144 Alsancak/İZMİR adresindeki Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü 75. Yıl Amfisi’nde 11 Mayıs 2013 tarihinde aynı saatte aynı gündem ile Genel Kurul, Seçimler ise 12 Mayıs 2013 tarihinde yine aynı yerde aşağıda belirtilen saatlerde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Gereğini arz ederiz. Saygılarımızla,
Feyzullah TOPÇU
BAŞKAN
 
GÜNDEM                  :
     1-            Açılış ve Başkanlık Divanı’nın Seçimi,
     2-            Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Divan’a Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması yetkisinin verilmesi,
     3-            Seçime katılacak Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu ile Birlik Genel Kurul Temsilciliklerine Gruplardan aday olacak kişilerin adaylığa ilişkin dilekçelerinin grup listesine eklenerek, Bağımsız Aday olacak kişilerin adaylığa ilişkin dilekçelerinin Divan’a verilmesi süresinin başlatılması,
     4-            Oda Başkanının açılış konuşması,
     5-            Konukların tanıtılması ve konuşmaları,
     6-            Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Kesin Hesap Raporu ve Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi,
     7-            Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı aklanması,
     8-            Oda Yönetim Kurulu’na taşınmaz alım/satım yetkisinin verilmesi,
     9-            Bütçe Önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
 10-            Divan’a bildirilen seçime katılacak Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Adaylarının ve Birlik Genel Kurul Temsilcilikleri listeleri ile Bağımsız Adayların okunması, oy pusulasındaki yerlerinin kura ile tespiti,
 11-            Dilekler ve Kapanış.
1. GÜN: GENEL KURUL
              Tarih : 11 Mayıs 2013 Cumartesi
               Saat : 10:00 – 18:00
               Yer   : DEÜ Rektörlüğü 75. Yıl Amfisi
2. GÜN: SEÇİMLER
 Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları Asıl ve Yedek Üyeleri ile Birlik Genel
  Kurul Temsilcilikleri Seçimi
             Tarih : 12 Mayıs 2013 Pazar
              Saat : 09:00 – 17:00
              Yer   : DEÜ Rektörlüğü 75. Yıl Amfisi

Mükellef Bilgileri Bildirimi 2013

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun vermiş olduğu yetkiye dayalı olarak; mükelleflere ait verilerde meydana gelen değişiklikleri güncel olarak takip edebilmek amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “Mükellef Bilgileri Bildirimi” verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Bildirimler, her yıl 1 Nisan tarihi itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) kurumlar vergisi mükellefleri, ticari kazanç (kazancı basit usulde tespit edilenler hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri tarafından verilecektir.

Bildirimler, merkez ve her bir şube için ayrı ayrı olmak üzere 1 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında internet vergi dairesi üzerinden yalnızca elektronik ortamda verilecektir. Elektronik ortamda verilmeyen bildirimler hiç verilmemiş sayılacak olup, bildirimlerin elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için 31 Mayıs günü saat 24.00’e kadar onaylama işleminin yapılması zorunludur.

Read more

İŞVERENİN ÇALIŞMA BELGESİ DÜZENLEME ZORUNLULUĞU

İŞVERENİN ÇALIŞMA BELGESİ DÜZENLEME ZORUNLULUĞU

İş sözleşmesinin sona ermesi işçi ve işveren taraflarının iş sözleşmesine dayanan bütün hak ve borçlarını da sona erdirmektedir. Bunun yanında, iş sözleşmesinin sona erdirilmesi taraflar açısından bazı hukuki yükümlülükleri de beraberinde getirmektedir. Bunlardan bir tanesi de çalışma belgesi verilme zorunluluğudur.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 28 inci maddesine göre; işten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir çalışma belgesi verilmesi gerekmektedir. Bahse konu hükümden de yola çıkılarak çalışma belgesi; iş sözleşmesi son bulan işçiye işverence verilen ve işverene bağlı olarak işçinin çalıştığı işin türü ile süresini gösteren ve fakat gerekirse işçinin bu çalışmadaki nitelik ve davranışlarını da içerebilen belge olarak tanımlanabilir.(2)

Çalışma belgesinin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru bilgiler bulunmamasından zarar gören işçi ya da işçiyi işine alan yeni işverenin eski işverenden tazminat isteme hakkı doğmaktadır.

Çalışma belgesi düzenlenmesinin işverene herhangi bir maliyeti bulunmamaktadır. Bu belgeler, her türlü resim ve harçtan muaftır.

İşçiye çalışma belgesi verilmesi hem İsviçre hem de Alman hukukunda işverenin gözetme borcu içinde değerlendirilerek, borç ilişkisinin sonraya etkisi içinde değerlendirilmektedir. Bu nedenle, çalışma belgesinin verilmesinden doğan zararlar için işçinin sözleşmeye aykırılık hükümlerine dayanabileceği kabul edilmektedir.(3)

4857 sayılı Kanunun 99 uncu maddesinde ise; çalışma belgesi düzenleme yükümlülüğüne aykırı davranan veya bu belgeye aykırı bilgi yazan işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Çalışma belgesi düzenleme zorunluluğu için bazı koşulların varlığı da aranmaktadır. Öncelikle, 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi sürekli bir işte iş sözleşmesiyle çalışma bulunmalıdır. Bilindiği üzere, 4857 sayılı Kanun’da süreksiz işlerde çalışma belgesinin düzenlendiği 28 inci madde hükmünün uygulanmayacağı yer almaktadır. İkinci husus olarak ise, iş sözleşmesinin sona ermiş olması gerekmektedir. Bununla birlikte, çalışma belgesi verilmesi bakımından iş sözleşmesinin nasıl ve kim tarafından sona erdirildiği önemli değildir.

Çalışma belgesine yönelik düzenlemeler sadece 4857 sayılı İş Kanunu’nda değil, aynı zamanda 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nda da yer almaktadır. 6098 sayılı Kanunu’nun “hizmet belgesi” başlıklı 426 ncı maddesine göre; işveren işçinin isteği üzerine her zaman işin türünü ve süresini gösteren bir hizmet belgesi vermekle yükümlüdür. İşçinin açıkça istemde bulunması halinde ise, hizmet belgesinde onun iş görmedeki becerisi ile tutum ve davranışları da belirtilmelidir.

6098 sayılı Kanuna göre işveren tarafından hizmet belgesi düzenlenmesi işçinin isteğine bağlı olarak düzenlenmişse de, 4857 sayılı Kanuna göre çalışma belgesi düzenlenmesi işveren için bir zorunluluktur. Çalışma belgesi, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçiye işten ayrılması halinde verilmesi zorunlu olan bir belgedir. Ancak, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na göre işveren iş ilişkisi devam ederken de işçiye istemesi halinde hizmet belgesi vermekle yükümlüdür.

Çalışma belgesi düzenlenmemesi halinde tazminata hükmedilebilmesi için ise, çalışma belgesinin düzenlenmemesi sonucunda bir zararın ortaya çıkmış olması ve bu zararın çalışma belgesinin zamanında düzenlenmemiş olmasından veya belgede doğru bilgiler bulunmamasından kaynaklanmış olması gerekmektedir.

Son olarak, çalışma belgesinin iki nüsha olarak düzenlenmesi gerektiğini belirtmek gerekir. Ayrıca, çalışma belgesinin işverende kalacak olan suretini işçinin belgenin diğer suretini aldığına dair not düşerek imzalaması ya da çalışma belgesi verildiğinin bir tutanakla tespit edilmesi gerekmektedir. Çalışma belgesinin iki suret düzenlenmesi halinde bir suretinin, tutanak ile verilmesi halinde ise düzenlenen tutanağın işçi özlük dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, işveren tarafından iş sözleşmesi sona eren işçiye çalışma belgesi verildiği ispat edilemeyecektir.

(1) Bu makalede yer alan görüş ve düşüncelerin tamamı yazara ait olup, çalıştığı Kurumun görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır.

(2) Ercan AKYİĞİT, İş Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2010, s.179

(3) Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Esas: 2008/17637, Karar: 2010/6143, Tarih: 08.03.2010.

Cem BALOĞLU

Çal. ve Sos. Güv. Bak.

İş Müfettişi

Deniz iş Kanunu Ceza Hükümleri

CEZA HÜKÜMLERİ:

MADDE 50 a) (4854 Sayılı Kanunun 1/B-14. mad. Değiştirilen madde. Yürürlük:6.5.2003) Kanun’un 5 inci maddesi gereğince gemi adamları ile yazılı akit yapmayan,

b) 11’inci madde gereğince gemi adamına çalışma ve kimlik karnesi vermiyen,(*)

“c) (5728 sayılı Kanunun 319. maddesiyle değişen bent.Yür:8.2.2008) “12 nci madde gereğince işinden ayrılan gemi adamına çalışma belgesi vermeyen, beş işçiye kadar (beş işçi dahil) işçi çalıştıran işveren veya vekili binbeşyüz Türk Lirası, daha fazla işçi çalıştıranlara üçbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.(**)

ç) (5728 sayılı Kanunun 319. maddesiyle değişen bent.Yür:8.2.2008) “13 üncü madde gereğince engelli ve eski hükümlü gemi adamı çalıştırma ile ilgili kanun ve tüzük hükümlerine uymayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için ikibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.”(***)

——————————————————————————–

(*) CEZA HÜKÜMLERİ: (4854 Sayılı Kanunun 1/B-14. mad. Değiştirilmeden önceki şekli. Yürürlük: 29.4.1967-5.5.2003 tarihleri arası) MADDE 50 a) Kanun’un 5 inci maddesi gereğince gemiadamlariyle yazılı akit yapmayan,

b) 11’inci madde gereğince gemiadamına çalışma ve kimlik karnesi vermiyen,

(**) Madde 50/c (5728 sayılı kanunla değişmeden önceki şekli.Yür:6.5.2003-7.2.2008 tarihleri arası) 12’nci madde gereğince işinden ayrılan gemi adamına çalışma belgesi vermiyen, beş işçiye kadar (beş işçi dahil) işçi çalıştıran işveren veya vekili birmilyar lira, daha fazla işçi çalıştıranlara ikimilyar lira idari para cezası verilir. Eylemin tekrarı halinde belirtilen bu cezalar iki katı olarak verilir.

(***) Madde 50/ç (5728 sayılı kanunla değişmeden önceki şekli.Yür:6.5.2003-7.2.2008 tarihleri arası) 13’üncü madde gereğince sakat ve eski hükümlü gemi adamı çalıştırma ile ilgili kanun ve tüzük hükümlerine uymayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her sakat veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için birmilyar beşyüzmilyon lira idari para cezası verilir