Archive for Genel

2014 yılı Amortisman Ayırma Sınırı nedir?

 

AMORTİSMAN AYIRMA SINIRI (VUK md.313)(2014 Yılı) (TL) 800 TL

vergi-gen-tr
Vergi Usul Kanunu Madde 313 Uyarınca 2014 yılı demirbaş alımlarında amortisman ayırma sınırı 800.- TL olarak uygulanacaktır. Bu tutarın altındaki demirbaş niteliğindeki alımlar  doğrudan gider olarak yazılabilir.

VUK Madde: 313

 

Madde 313(2791 sayılı Kanunun 6’ncı maddesiyle değişen fıkra) İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269’uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.

(4369 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen fıkra Yürürlük:29.7.1998) İlgili mevzuat gereğince sözleşme süresinden sonra bedelsiz olarak devlete veya devletçe tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye intikali öngörülen amortismana tabi iktisadi kıymetlerden (sözleşme süresinde yenilenmesi gerekenler hariç), sermayenin veya özel maliyet bedellerinin itfası hükümlerine göre amortismana tabi tutulanlar, genel hükümler uyarınca ayrıca amortismana tabi tutulamazlar.

(2365 sayılı Kanunun 54’üncü maddesiyle eklenen fıkra) (4369 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle değişik 414’üncü madde hükmüyle belirlenen tutar, Yürürlük: 29.7.1998) Değeri 50.000.000.- lirayı(*)(411 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2012’den itibaren 770, -TL) aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 50.000.000.- lirayı (411 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2012’den itibaren 770, -YTL) aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.

(*) Madde 313 _ (Değişmeden önceki şekli) (2365 sayılı Kanunun 54’üncü maddesiyle eklenen fıkra) (3946 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle değişen miktar) Değeri 500.000 lirayı (B.K.K. 94/6296 ile 5.000.000 lira) aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 500.000 (5.000.000) lirayı aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.

İkinci El Eşya Alım Satım

ikincielesya

İkinci el Eşya Alım Satım Sitesi

Evinizde kullanmadığınız ya da kullanmadığınız için bir köşeye attığınız eşyaları en yüksek fiyatla alıyoruz.İhtiyaç sahiplerine değerinde bir fiyatla ulaştırıyoruz.Eviniz için almak istediğiniz birçok eşya var ve siz bütçenizi yetiştiremiyorsanız 2.el eşya alım satım mağazalarını geziyorsunuz. Daha fazla gezip yorulmanıza gerek yok. Çünkü bizim 2.el eşyalarımız temiz, kaliteli,sağlam ve şık ikinci el eşyalardır. En renkli zevkinize uygun her çeşit ikinci el eşya için bize ulaşabilirsiniz.Başka kişilerin evinden aldığımız ikinci el eşyaları temizleyerek ve tamir ederek en sağlam ve en kaliteli hale getiriyoruz. Sizin yapmanız gereken tek şey evinizden bilgisayarı açıp sitemize girip eşyalarınızı beğenip telefon numaralarımızdan bizi aramak. Sizde bu hizmetten yararlanmak için bize ulaşabilirsiniz.

Nisan 2014 Vergi ve Beyanname Günleri

Nisan 2014 Vergi Takvimimaliye

SON ÖDEME GÜNÜ

NİSAN  2014  BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

07 Nisan

1- Mart  Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi

10 Nisan

1- 16 -31 Mart  Dönemi  I sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin         Beyanı ve Ödenmesi

15 Nisan

1- Mart Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

2- Mart  Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

3- Mart Dönemi  II sayılı Listedeki Tescile Tabi Olmayan Araçlar ile   III ve IV sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

21 Nisan

1- İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

24 Nisan

1- Mart Ayı 1 ila 31’i Arası Ücret Alan Sigortalılar İçin Prim Belgelerinin Verilmesi

2- Mart  dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

3- Mart  Dönemine Ait Damga Vergisinin beyanı

4- Mart Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinin verilmesi (Zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç, çalıştırdıkları hizmet  erbabı sayısı 10 ve daha az olan işverenler vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine Ocak, Nisan,Temmuz ve Ekim aylarının 23. günü akşamına kadar beyanname verebilirler.)

5- Mart  Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25 Nisan

1- 1-15  Nisan  Dönemi I sayılı Listedeki ürünlere ait Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

2- Kurumlar Vergisi Beyanı

28 Nisan

1- Mart Dönemi Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopaj Ödenmesi

2- Mart Dönemi Damga Vergisi Ödenmesi

3- Mart Dönemi Muhtasar Beyanname Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi

4- Mart Dönemi Katma Değer Vergisi Ödenmesi

30 Nisan

1- Kurumlar Vergisi Ödemesi

2- Mart Ayına Ait 4/a-b Kapsamındaki  Sigortalılar için Primlerin Ödenmesi

3- EMLAK VERGİSİ: 1.Taksidi, Mart,Nisan ve Mayıs aylarında ödenecektir.

4- Mart Ayına Ait Form (Ba) ve (Bs)’nin Verilmesi (VUK Teb. 396)

 

Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. Örneğin KDV beyannamesi 24 Nisan’a kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 28 Nisan çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: Bu tablo, beyan ve yükümlülükler listesinin tamamını içermemektedir.

Vergi İncelemesi

vergi-gen-tr

VERGİ İNCELEMESİ

Vergi incelemesi ödenmesi gereken verginin doğruluğunu tespit etmek ve sağlamak için yetkililerce yapılır. İncelemeye ilişkin özellikli durumlar şöyledir.

1- İnceleme İş Yerinde Yapılır.

Mükellefin iş yeri uygun ise incelemenin iş yerinde yapılmasını istemelidir. Böylece incelemede hata yapılması önlenmiş olur.

2- İncelemeye Başlama.

Defterlerin istenmesi incelemeye başlama sayılmaz ve pişmanlıkla beyanname verilebilir. Ancak yazı ile incelemeye başlandığı veya incelemeye başlandığına dair tutanak tutulması halinde pişmanlık geçerli değildir.

3- Tutanağa Şerh Konması.

Mükellef inceleme sonunda tutanağı imzalamak zorundadır. İmzalanan tutanak geçerli sayılır ve maddi hata hariç tutanakta yazılı hususlar mükellefçe de kabul edilmiş sayılır ve itiraz edilmez.

Eğer mükellefin tutanakta yazılı hususlar hakkında bir itirazı varsa bu itirazın ne olduğu tutanağa şerh koyarak imzalamalıdır. Davalık bir durum ortaya çıktığında mükellef itirazını ileri sürebilir.

İnceleme tutanağı aksi ispatlanmadıkça kesin delil sayılır. Bu yüzden tutanağa geçirilen bilgilere göre salınan vergi ve cezalar yargı yerlerince onaylanır.

Ocak 2014 Vergi ödeme ve Beyanname verilme süreleri

ÖDEME GÜNÜ

OCAK 2014  BEYAN
VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

07 Ocak

1- Aralık dönemi çeklere ait değerli kağıtlar vergisi bildirimi ve ödenmesi

10 Ocak

1- 16-31 Aralık dönemi I sayılı listedeki ürünlere ait özel tüketim  vergisinin beyanı ve ödenmesi

15 Ocak

1-  Aralık dönemi  II sayılı listedeki tescile tabi olmayan araçlar ile  III ve IV sayılı listedeki ürünlere ait ÖTV’nin beyanı ve ödenmesi

2-  Aralık dönemine ait gider vergilerinin (BSMV) beyanı ve ödenmesi

3-  Aralık  dönemi özel iletişim vergisi beyanı ve ödenmesi

20 Ocak

1-  İlan ve reklam vergisinin beyanı ve ödenmesi

23 Ocak

1-  Aralık dönemine ait gelir ve kurumlar vergisi stopajının beyanı

2-  Aralık dönemine ait muhtasar beyannamesinin verilmesi  (Zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olan işverenler vergi dairesine önceden bildirilmek şartıyla her ay yerine Ocak, Nisan Temmuz ve Ekim aylarının 23’üne kadar verebilirler.)

3-  Aralık dönemine ait damga vergisinin beyanı

4-  Aralık dönemi aylık prim ve hizmet belgelerinin kuruma verilmesi

24 Ocak

1– Aralık  dönemine ait katma değer vergisinin beyanı

27 Ocak

1-  1-15 Ocak dönemi I sayılı listedeki ürünlere ait özel tüketim vergisinin beyanı ve ödenmesi

2-  Aralık dönemine ait gelir ve kurumlar vergisi stopajının ödenmesi

3-  Aralık  dönemine ait katma değer vergisinin  ödenmesi

4- Aralık dönemine ait damga vergisinin ödenmesi

5-  Aralık dönemine ait muhtasar beyannamesinde tahakkuk edilen vergilerin ödenmesi

31 Ocak

1- Motorlu taşıtlar vergisi 1. taksit ödemesi

2- Aralık ayına ait 4/a-b  kapsamındaki  primlerin ödenmesi

3- Aralık ayına ait Form (Ba) ve (Bs)’nin verilmesi (VUK Teb.396)

 

Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. Örneğin KDV beyannamesi 24 Ocak’a kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 27 Ocak çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: Bu Tablo, Beyan ve Yükümlülükler Listesinin tamamını içermemektedir.