Archive for Özelgeler

Araç Ruhsat Harcı Gider Kaydedilebilirmi?

maliye

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı: B.07.1.GİB.4.06.18.02-32227-7818/-157

Konu: Müşteri adına Trafik Şube Müdürlüğüne ödenen araç ruhsat bedelinin gider kaydedilemeyeceği hk.

22.03.2011

İlgide kayıtlı dilekçenizde, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuz, trafik aracılık hizmetleri ile iştigal ettiğiniz, bu hizmet kapsamında alınan bedel içerisinden Trafik Şube Müdürlüğüne araç ruhsatının yaprak bedelinin ödendiği, ancak ödenen bedel karşılığında tarafınıza herhangi bir belgenin verilmediği, her bir araç için ödenen ruhsat bedelinin tevsik edilememesi nedeniyle gider kaydının yapılamadığı belirtilerek, konu hakkında Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227’nci maddesinin birinci fıkrasında; “Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir. “hükmü yer almakta olup, söz konusu kayıtları ise aynı Kanunun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerden herhangi biri ile tevsikinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanunun 229’uncu maddesinde ise faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu, 231/5’inci maddesinde de faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturanın hiç düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun birinci maddesinde; “Bu kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” sayılır. Bu kanun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasların ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir. “hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanuna ekli tabloda Motorlu araç trafik belgesi ve Motorlu araç tescil belgesi değerli kağıt olarak sayılmış olup, Kanunun 4’üncü maddesinde; “Değerli kağıtlar ilgililere, bu Kanuna bağlı tabloda gösterilen bedeller karşılığında satılır. “denilmektedir.

Buna göre, motorlu araçların iktisabı sırasında Trafik Tescil Bürosundan alınan “Motorlu araç kayıt belgesi” ve “Motorlu araç tescil belgesi” motorlu aracı temsil eden belgeler olduğundan, bedellerinin kayıtlara intikali için Vergi Usul Kanunu kapsamında ayrıca belge düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 45 TL karşılığında alınan motorlu araç kayıt ve tescil belgesi komisyon hizmeti verdiğiniz müşteri adına ödenen bir bedel olduğundan faaliyetinizle ilgili kayıtlarınıza intikal ettirilecek bir gider veya komisyon gelirlerinizin tespiti esnasında dikkate alınacak bir hasılat özelliği taşımamaktadır.

Yabancı Bayrıklı Gemilerde Ba- Bs Verme Zorunluluğu

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı: B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-143

12/01/2012

Konu : Yabancı bayraklı gemilere yapılan mal ve hizmet satışlarıyla ilgili vergilendirme, belge düzeni ile Ba- Bs bildirim formu verme zorunluluğu hk.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, yabancı bayraklı gemilerin Türkiye’de boğaz geçişi, fener, kılavuzluk, liman girişi, kumanya, gemi personeli yiyecek içecek, konaklama ve gemiye ait yurt dışından gelecek bakım onarım veya arıza için ithal malzemenin gümrükleme giderine ait harcamaların Kurumunuz adına fatura ile çıkışının yapılmasının mümkün olup olmadığı ile bu amaçla yapılan alım ve satımların Ba-Bs bildirim formlarına eklenip eklenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KURUMLAR VERGİSİ  KANUNU YÖNÜNDEN Read more

Eksik tespit edilen gümrük vergisi ve gider kaydı özelgesi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 Sayı : B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-6-144

15/11/2011

Konu : Geçmiş yıllara ilişkin eksik tespit edilen gümrük vergisi ve buna bağlı olarak özel tüketim vergisi farklarının hangi dönemde gider kaydedileceği.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin satışları üzerinden imzalanan sözleşme gereği royalti bedeli ödediği belirtilerek, Gümrük Kanununun 27 nci maddesi uyarınca satış koşulu gereği satıcıya doğrudan veya dolaylı olarak ödenecek royalti bedelinin, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata eklenmesi gerekmesine rağmen sehven gümrük kıymetine dahil edilmemesi nedeniyle, geçmiş dönemlere ilişkin  gümrük vergisi ve buna bağlı olarak özel tüketim vergisi farkı hesaplanarak Gümrük İdaresi nezdinde yapılan düzeltme işlemleri sonucunda  tahakkuk edip 2011 özel hesap döneminde ve takip eden dönemlerde ödenen gümrük vergisi ve özel tüketim vergisi tutarlarının ilgili oldukları dönemin gideri olarak mı yoksa tahakkuk edip ödendiği hesap döneminin gideri olarak mı dikkate alınacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmuştur. Read more

Hediye Olarak çalışana verilen maç bileti indirim konusu yapılabilirmi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.54.15.01-110-2009-12-20 14/07/2011

 Konu : Hediye olarak çalışana verilen maç biletinin gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

İlgide kayıtlı dilekçenizde, … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, mal ve hizmet satışı yaptığınız firma sahibi, satın alma birimi çalışanları gibi kişilere ve ayrıca kendi çalışanlarınıza bazı zamanlar hediye olarak maç bileti verdiğiniz, çalışanlarınıza ve müşteriniz olan firma sahibi ve çalışanlarına hediye ettiğiniz maç biletlerinin gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile hediye olarak verdiğiniz maç biletlerine ait KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. Read more

Finansal kiralama yoluyla kiralanan binek oto için ödenen kdv’nin indirimi

Sayı : 4.35.17.01-35-02-121

Konu:Finansal kiralama yoluyla kiralanan binek oto için ödenen kdv’nin indirimi

02/12/2010

İlgide kayıtlı dilekçenizde, finansal kiralama ile şirketinize almış olduğunuz binek araçlar için aylık olarak ödenen kira bedellerine ilişkin olarak düzenlenen faturalarda hesaplanan katma değer vergilerinin (KDV) indirim konusu yapılıp yapılmayacağının bildirilmesi istenilmektedir.

3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 4 üncü maddesinde, finansal kiralama sözleşmesinin, kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğinin, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakılmasını öngören sözleşme olduğu; 9 uncu maddesinde de; finansal kiralama konusu malın mülkiyetinin kiralayan şirkete ait olduğu; ancak taraflarca sözleşmede, sözleşme süresi sonunda kiracının malın mülkiyetini satın alma hakkını haiz olacağının kararlaştırılabileceği hüküm altına alınmıştır.

KDV Kanununun 30/b maddesinde ise; faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen KDV nin, mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV den indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, finansal kiralama işleminin süre bitiminde malın mülkiyetinin kiracıya geçmesi durumunda, binek otomobillerine ait yüklenilen KDV nin indirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Sözleşme sonunda malın kiralayanda kalması durumunda ise söz konusu işlem bir kiralama hizmeti olarak değerlendirileceğinden, kira tutarları üzerinden ödenen KDV indirim konusu yapılabilecektir.