Archive for Pratik Bilgiler

Kıdem Tazminatı Tavanı ve Maaş Kat Sayısı 2013

3- KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE MAAŞ KAT SAYISI

a) 01.07.2012-31.12.2012  arası (2012/1 sayılı kurul kararı)   3.033,87
Aylık Kats. (0,071589)
Taban Aylık Kats. (0,9575)
Yan ödeme Kats (0,0227)
b) 01.07.2013-31.12.2013  arası arası (6138 sayılı GENELGE)                                  3.254,44
Aylık Kats. (0,076791)
Taban Aylık Kats. (1,0275)
Yan ödeme Kats (0,02435)

2013 yılı Asgari Geçim İndirim Tutarı

2013 YILI İÇİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (TL)  (GVK md.32)

Bekar veya evli olup; eşi çalışan için

73,40

Çalışmayan eş için 14,68
İlk iki çocuk için (11.01 x 2) 22,02
Üçüncü ve diğer çocuklar için (kişi başına) 7,34

Asgari Ücretin Neti Bürütü İşverene Maliyeti 2013 2. dönem

ASGARİ ÜCRETİN NET’İ BRÜT’Ü VE İŞVERENE MALİYETİ 01.07.2013-31.12.2013

 

16 Yaşından

Kapıcılar için

İşverene Maliyeti

Büyükler için Küçükler için 16 Yaşından Büyükler için 16 Yaşından Küçükler için

Brüt Ücret

1021,50

877,50

1021,50

1021,50

877,50

SSK İşçi payı (%14)

143,01

122,85

143,01

20,16

SSK İşveren payı (%19.5)

199,19

171,11+28,08

İşsizlik Sig.İşçi Payı (%1)

10,22

8,78

10,22

1,44

İşsizlik Sig.İşveren Payı (%2)

20,43

17,55+2,88

Gelir Vergisi Matrahı

868,27

745,87

Gelir Vergisi (%15)

130,24

111,88

Damga Vergisi(binde 7,59)

7,75

6,66

-

Kesintiler Toplamı

291,22

250,17

153,23

Net

730,28

627,33

868,27

İşverene Toplam Maliyeti

1241,12

1118,72

 

Yeni Nesil Yazar Kasa

 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (YAZAR KASA) KULLANIMI HAKKINDA AÇIKLAMA

Bilindiği üzene 69 ve 70 seri no’lu Katma Değer Vergisi mükelleflerinin ödeme kaydedici cihazları(Yazar kasa) kullanmaları mecburiyeti hakkında kanunla ilgili genel tebliğiler ile ; Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasına ilişkin kademeli bir geçiş öngörülmektedir. Buna göre;

1)- Üretici veya ithalatçı firmalar tarafından 3100 sayılı Kanunla ilgili önceki mevzuata göre üretmek üzere geliştirilen ödeme kaydedici cihaz modelleri 31/12/2013 tarihine kadar onaylanabilecektir.

2)- Önceki mevzuata istinaden onaylanan ödeme kaydedici cihazlar, 31/12/2015 tarihine kadar satılabilecektir.

3)- Mükellefler ellerindeki önceki mevzuat hükümlerine tâbi ödeme kaydedici cihazlarını, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabileceklerdir. Mali hafızası dolanlar hemen yeni nesil cihaz geçmek zorundadırlar.

4) – 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, malî hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni malî hafıza takılmayacak ve cihaz hurdaya ayrılacaktır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle kanuni yükümlülüklerini yerine getirebileceklerdir.

5)- 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde Seyyar EFT-POS Cihazı Kullananlar 01/07/2013 tarihinden itibaren bu cihazlar yerine EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar.

6) Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler, faaliyetlerinde 01/07/2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar.

Damga Vergisinden İstisna Edilen Kağıtlar

(II)   SAYILI TABLO

DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAĞITLAR

I – Resmi işlerle ilgili kağıtlar  :

A) Resmi daireler arasında ki kullanılan kağıtlar  :

1. Resmi daireler arasında ki işlemleri kapsıyan her türlü kağıtlar bu dairelerin soruları üzerine kişiler tarafından yazılan cevaplar ve ekleri,

2.   Kişilerin işlemleri ile ilgili olarak resmi dairelerce görülecek lüzum üzerine yazılacak şerhler veya çıkarılacak suret,özet ve tercümeler,

3. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun uygulanmasında yapılacak müracaatlara ait her türlü kağıtlarla kurullarca verilecek kararlar.

4. Türkiye atom enerjisi proğramının uygulanması için lüzumlu her türlü eşyanın ithali sırasında düzenlenen kağıtlar. devamı Read more