Archive for Pratik Bilgiler

Aidatını ödemeyen Mal Sahibine Nasıl Dava Açılır

 KAT MÜLKİYETİ DAVA AÇMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

….. SULH HUKUK MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR:

VEKİLİ :

DAVALI  :

DAVA KONUSU : Davalının bağımsız bölümüne düşen masrafların tahsiline karar verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR  :

1- Davalı, …..  ili,       ilçesi     . mahallesi        sokak   ada, parsel sayılı taşınmaz üzerindeki apartmanın  …  nolu dairesinin malikidir.

2- Davalı …. aydır hissesine  düşen apartman aidatını ödememektedir. Davalının hissesine düşen aylık apartman aidatı …. TL’dir. Kendisine defalarca ihtar yapılmasına rağmen bu parayı ödememiştir.

HUKUKİ SEBEPLER            : Kat Mülkiyeti Kanunu ve yasal tüm mevzuat.

DELİLLER      : Tapu kaydı, bilirkişi raporu, keşif ve yasal her diğer deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle, davamızın kabulü ile davalının hissesine tekabül eden …  aylık apartman aidatı toplam …. TL nin ödenmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Tarih

Ad Soyad

(İMZA)

 

EKLER :

Kiracının Tahliyesi Dilekçe Örneği

Kiracının Çıkarılması Dilekçe Örneği

….. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI

DAVALI

DAVA KONUSU       : Kiracının Temerrüdü nedeniyle tahliye talebidir.

OLAYLAR     : 1- Davalı Kiracı …. mülkiyeti kiralayan olarak tarafıma ait ve … ili, …. ilçesi ….. Sokak No: .. ./. .. adresinde bulunan dairede …. başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık …. (yazı ile) TL kira ödemektedir.

2- Davalı Kiracı …. ile Kiralayan olarak tarafım arasında yapılan kira sözleşmesinde kira bedellerinin her ayın ….. günleri arasında …. Bankası ….  Şubesindetarafım . adına açılmış bulunan hesaba yatırılması kararlaştırılmıştır. Ancak davalının, … yılı ….. ayına ait kira bedelini sözleşmede belirtilen tarihlerde ilgili hesaba yatırmamasından dolayı tarafımca geciken kira bedelinin ödenmesi konusunda ….. Noterliğince …. tarihli ihtamame çekilmiş “kira bedelini ihtarnamenin tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödemediği taktirde Borçlar Kanununun ilgili maddesi gereğince temerrüde düşmüş sayılacağı ve hakkında tahliye davası açılacağı” ihtaren bildirilmiştir. Buna rağmen söz konusu kira davalı tarafından ödenmemiştir. Davalı, kira bedelini ödemeyerek temerrüde düşmüştür.

3- Bu itibarla kiracının ödememiş olduğu …..  TL kira bedelinin tahsili ve kira bedelini ödemeyerek temerrüde düşmüş olmasından dolayı iş bu tahliye davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            : Borçlar Yasası, ilgili sair mevzuat.

 

DELİLLER :…. tarihli kira sözleşmesi, ….  Noterliğince çekilen …..  tarihli ihtarnameler, tapu kayıtları, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda sayılan nedenlerle kiracının temerrüde düşmüş olması nedenine dayanılarak açılan davamızın kabulü ile davalının kiracı olarak oturmakta olduğu yukarıda belirtilen adreste bulunan daireyi tahliyesine, ödenmemiş kira bedeli olan ….. TL’nin tahsiline ve yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim . …/…/20…

 

Davacı : Ad Soyad

(İMZA)

EK:      1) …  tarihli kira sözleşmesi,

2)         …  tarihli ihtarname.

Veraset İlamı Dilekçe Örneği

Veraset İlamı Dilekçe Örneği

…..  SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI:

DAVA: Mirasçılık belgesi verilmesi talebidir.

 

OLAYLAR :

1- … ili, …. ilçesi, …cilt, ….. hane, ….. sıra numarasında kayıtlı bulunan ve ….. (ana, baba,kardeş vb.) olan  ………….. tarihinde vefat etmiş ve geriye mirasçı olarak kızları  A , B. ve  oğullar C,D  ve murisin eşi E. kalmış olup başkaca da mirasçı bulunmamaktadır.

2- Muristen kalan mallar üzerinde mirasçıların tasarrufta bulunabilmeleri ve mirasçıların hisselerini gösterir veraset ilamı verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER            : Medeni Kanun ve diğer ilgili mevzuat

DELİLLER      : Nüfus kayıtları, tanık beyanı ve her tür delil.

 

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere  göre davamızın kabulü ile, muris’in mirasçılarını, miras payları ile birlikte  gösterir veraset ilamı verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz.

 

Tarih:

Davacılar Ad Soyadlar

(İMZALARI)

 

Ekler:

Nüfus kayıtları.

Mükellef Bilgileri Bildirimi 2013

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun vermiş olduğu yetkiye dayalı olarak; mükelleflere ait verilerde meydana gelen değişiklikleri güncel olarak takip edebilmek amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “Mükellef Bilgileri Bildirimi” verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Bildirimler, her yıl 1 Nisan tarihi itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) kurumlar vergisi mükellefleri, ticari kazanç (kazancı basit usulde tespit edilenler hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri tarafından verilecektir.

Bildirimler, merkez ve her bir şube için ayrı ayrı olmak üzere 1 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında internet vergi dairesi üzerinden yalnızca elektronik ortamda verilecektir. Elektronik ortamda verilmeyen bildirimler hiç verilmemiş sayılacak olup, bildirimlerin elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için 31 Mayıs günü saat 24.00’e kadar onaylama işleminin yapılması zorunludur.

Read more

İŞVERENİN ÇALIŞMA BELGESİ DÜZENLEME ZORUNLULUĞU

İŞVERENİN ÇALIŞMA BELGESİ DÜZENLEME ZORUNLULUĞU

İş sözleşmesinin sona ermesi işçi ve işveren taraflarının iş sözleşmesine dayanan bütün hak ve borçlarını da sona erdirmektedir. Bunun yanında, iş sözleşmesinin sona erdirilmesi taraflar açısından bazı hukuki yükümlülükleri de beraberinde getirmektedir. Bunlardan bir tanesi de çalışma belgesi verilme zorunluluğudur.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 28 inci maddesine göre; işten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir çalışma belgesi verilmesi gerekmektedir. Bahse konu hükümden de yola çıkılarak çalışma belgesi; iş sözleşmesi son bulan işçiye işverence verilen ve işverene bağlı olarak işçinin çalıştığı işin türü ile süresini gösteren ve fakat gerekirse işçinin bu çalışmadaki nitelik ve davranışlarını da içerebilen belge olarak tanımlanabilir.(2)

Çalışma belgesinin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru bilgiler bulunmamasından zarar gören işçi ya da işçiyi işine alan yeni işverenin eski işverenden tazminat isteme hakkı doğmaktadır.

Çalışma belgesi düzenlenmesinin işverene herhangi bir maliyeti bulunmamaktadır. Bu belgeler, her türlü resim ve harçtan muaftır.

İşçiye çalışma belgesi verilmesi hem İsviçre hem de Alman hukukunda işverenin gözetme borcu içinde değerlendirilerek, borç ilişkisinin sonraya etkisi içinde değerlendirilmektedir. Bu nedenle, çalışma belgesinin verilmesinden doğan zararlar için işçinin sözleşmeye aykırılık hükümlerine dayanabileceği kabul edilmektedir.(3)

4857 sayılı Kanunun 99 uncu maddesinde ise; çalışma belgesi düzenleme yükümlülüğüne aykırı davranan veya bu belgeye aykırı bilgi yazan işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Çalışma belgesi düzenleme zorunluluğu için bazı koşulların varlığı da aranmaktadır. Öncelikle, 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi sürekli bir işte iş sözleşmesiyle çalışma bulunmalıdır. Bilindiği üzere, 4857 sayılı Kanun’da süreksiz işlerde çalışma belgesinin düzenlendiği 28 inci madde hükmünün uygulanmayacağı yer almaktadır. İkinci husus olarak ise, iş sözleşmesinin sona ermiş olması gerekmektedir. Bununla birlikte, çalışma belgesi verilmesi bakımından iş sözleşmesinin nasıl ve kim tarafından sona erdirildiği önemli değildir.

Çalışma belgesine yönelik düzenlemeler sadece 4857 sayılı İş Kanunu’nda değil, aynı zamanda 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nda da yer almaktadır. 6098 sayılı Kanunu’nun “hizmet belgesi” başlıklı 426 ncı maddesine göre; işveren işçinin isteği üzerine her zaman işin türünü ve süresini gösteren bir hizmet belgesi vermekle yükümlüdür. İşçinin açıkça istemde bulunması halinde ise, hizmet belgesinde onun iş görmedeki becerisi ile tutum ve davranışları da belirtilmelidir.

6098 sayılı Kanuna göre işveren tarafından hizmet belgesi düzenlenmesi işçinin isteğine bağlı olarak düzenlenmişse de, 4857 sayılı Kanuna göre çalışma belgesi düzenlenmesi işveren için bir zorunluluktur. Çalışma belgesi, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçiye işten ayrılması halinde verilmesi zorunlu olan bir belgedir. Ancak, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na göre işveren iş ilişkisi devam ederken de işçiye istemesi halinde hizmet belgesi vermekle yükümlüdür.

Çalışma belgesi düzenlenmemesi halinde tazminata hükmedilebilmesi için ise, çalışma belgesinin düzenlenmemesi sonucunda bir zararın ortaya çıkmış olması ve bu zararın çalışma belgesinin zamanında düzenlenmemiş olmasından veya belgede doğru bilgiler bulunmamasından kaynaklanmış olması gerekmektedir.

Son olarak, çalışma belgesinin iki nüsha olarak düzenlenmesi gerektiğini belirtmek gerekir. Ayrıca, çalışma belgesinin işverende kalacak olan suretini işçinin belgenin diğer suretini aldığına dair not düşerek imzalaması ya da çalışma belgesi verildiğinin bir tutanakla tespit edilmesi gerekmektedir. Çalışma belgesinin iki suret düzenlenmesi halinde bir suretinin, tutanak ile verilmesi halinde ise düzenlenen tutanağın işçi özlük dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, işveren tarafından iş sözleşmesi sona eren işçiye çalışma belgesi verildiği ispat edilemeyecektir.

(1) Bu makalede yer alan görüş ve düşüncelerin tamamı yazara ait olup, çalıştığı Kurumun görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır.

(2) Ercan AKYİĞİT, İş Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2010, s.179

(3) Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Esas: 2008/17637, Karar: 2010/6143, Tarih: 08.03.2010.

Cem BALOĞLU

Çal. ve Sos. Güv. Bak.

İş Müfettişi