Archive for Pratik Bilgiler

Ücret Kazançları Vergi Rehberi 2013

1. GİRİŞ

Bu rehber, gerçek usulde ücret geliri elde eden kişilere, işverenler tarafından yapılan ücret ödemelerinin yıl içinde kesinti suretiyle vergilendirilmesi ile 2012 yılında elde edilen ücret gelirleri için hangi hallerde yıllık beyanname verilmesi gerektiği hususlarında mükellefleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu rehberde; ücretin tanımı, unsurları, ücret matrahından indirim konusu yapılan unsurlar, asgari geçim indirimi uygulaması ile 2012 takvim yılında tevkifata tabi olmayan ücret geliri elde eden ücretlilerle, birden fazla işverenden ücret alan kişilerin hangi hallerde beyanname verecekleri ve beyanname verilmesi durumunda beyan edilecek gelirin tespitine ilişkin örnekli açıklamalara yer verilmiştir.

2. ÜCRETİN TANIMI

Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar (hizmet karşılığının mal olarak verilmesi) ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen (konut, araç sağlanması vb.) menfaatlerdir. Gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde etmiş oldukları ücret gelirleri gelir vergisine tabidir. Ücret, bedensel ya da zihinsel bir emek karşılığında işverenden elde edilen hâsılayı ifade eder. Bu hasıla para şeklinde olabileceği gibi ayni veya para ile temsil edilebilen menfaat şeklinde de olabilir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık ilişkisi niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması ücretin niteliğini değiştirmez.

2.1. Ücret Olarak Vergilendirilecek Diğer Ödemeler

Ücretin unsurlarının var olup olmadığına bakılmaksızın aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılmaktadır.

• Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen ve en yüksek Devlet memuruna yapılan en yüksek ödeme tutarını aşan emekli, malûliyet, dul ve yetim aylıkları,

• Daha önce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler.

• TBMM, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile özel kanunlarına veya idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonların üyelerine ve yukarıda sayılanlara benzer diğer kişilere bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler.

• Yönetim ve Denetim Kurulları başkanı ve üyeleriyle, tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler.

• Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler.

3. ÜCRETİN UNSURLARI Read more

Danıştay Dava Yürütmenin Durdurulması Talebi

İl,İlçe Tarih

 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

 

Yürütmenin durdurulması ve Bilirkişi incelemesi taleplerimiz vardır.

 

Temyiz Eden    :Ad Soyad Adres

Vekili : Av. Ad Soyad Adres

Karşı Taraf      : ….. Vergi Dairesi Müdürlüğü

 

….. Vergi mahkemesinin …….

tarih ve E….. . K…… Sayılı kararının

bozulması istemidir.

 

Kararın Tebliğ Tarihi    : …..

Vergi Numarası            : …

 

I- TEMYİZ KONUSU

 

…. Vergi Mahkemesi, Yukarıda yer verilen kararı ile adıma, takdire dayalı olarak re’sen salınan vergi ve cezayı, dava dilekçemde yer verdiğim maddi delillerime rağmen terkin talebimi yerinde bulmamış, bilirkişi istemini kabul etmeyerek tarhiyatı ve kesilen cezayı onaylamıştır.

Dava dilekçemde gösterdiğim deliller göz önüne alınarak ve eğer davanın aydınlatılmasını gerektiren bir husus varsa tamamlatılarak, ayrıca bilirkişi talebime göre inceleme yaptırılarak, aleyhime verilen kararın bozulmasını talep ve arz ediyorum.

 

II-   DELİL ve HUKUKİ SEBEPLER

 

(Bu bölümde, dava dilekçesinde öne sürülen deliller daha açık ve özlü olarak ifade edilecek, dilekçede öne sürüldüğü halde göz önünde bulundurulmamış olay, delil ve yasa maddesi var ise, bunlardan söz edilecek ve eğer sonradan ele geçen bir belge varsa ona da yer verilecektir. Ve ayrıca bilirkişi talebi yapılacaktır.)

 

III- SONUÇ ve TALEBİM

1. İleri sürülen  delil ve  hukuki sebeplere göre vergi mahkemesi kararın bozulmasına

2. Yürütmenin durdurulmasına.

3. Bilirkişi incelemesine

4. Dava giderlerinin karşı tarafa yüklenmesine

Karar verilmesini arz ve talep ederim.

 

Tarih

Ad Soyad

(İMZA ve KAŞE)

Danıştay Dava Açma

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

 

Temyiz Eden    : İsim Soyad Adres

Vekili Av.  İsim Soyad Adres

Davalı : …. Vergi Dairesi Müdürlüğü-

….  Vergi Mahkemesinin ../../… tarih ve E…../…, K…./…  sayılı kararın             bozulması.

Kararın Tebliğ Tarihi    ../../20..

Vergi Numarası           : ………

 

I.OLAY

 

Adıma re’sen vergi salınmış ve vergi ziyaı cezası uygulanmıştır. Buna karşı vergi mahkemesinde dava açılmış ve vergi ve ceza onaylanmıştır. Aşağıda açıklanan sebeple bozulmasını talep ediyorum.

 

II. Hukuki Sebep.

 

……. Bu sebeple karar geçersiz sayılmalıdır.

 

III. Talebimiz

 

Yukarda açıklanan sebeple, anılan mahkeme kararının bozulmasına ve dava giderlerinin karşı tarafa yüklenmesine

 

Karar verilmesini arz ve talep ederim.

 

Tarih

Ad Soyad

(İmza – Kaşe)

 

Ekleri:

Varsa sıra ile yazılacak.

Kayıp Takdir Talebi

İl/İlçe, Tarih

 

…..  VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Özü:     İş yerimi sel basmış, yangın çıkmış ve ticari mallarım zayi olmuştur. Zayi olan mallarım yoklama veya takdir yoluyla tesbit ettirilmesi Hk

 

1. İş yerimi ….. tarihinde sel basmış (veya ….. tarihinde iş yerimde yangın çıkmış) ve ticari emtiam ile demirbaşlarım zayi olmuş ve hasara uğramıştır. Bunlara ilişkin olarak, mevcut kayıtlara göre adet ve tutar olarak tarafımdan bir liste çıkarılmıştır.

 

2. Zayi olan mallar ile hasar gören demirbaşlarımın envanterden çıkarılması vergi kanunları gereğidir. Ancak bu konuda bir işlem yapılması Dairenizin tesbitine bağlıdır.

 

3.Bu nedenle gereği takdir edilerek çıkardığım listedeki mal zayii ve demirbaş hasarının ya yoklama veya takdir yoluyla tesbitinin sağlanmasını,

 

Arz ve talep ederim.

 

Tarih

Ad Soyad

(imza – Kaşe)

 

Adres:

Vergi No                    : 3770002021

Tel İş                          :

 

Belgeler           :           İtfaiye raporları.

Bilirkişi raporları.

Vergi Levhası Tastik Talebi

Tarih

 

…… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İl Adı

 

 

Dairenizin ……  (T.C. Kimlik/Vergi) Numaralı …..  Vergisi mükellefiyim. …. tarihinde işe başladım. Ekte sunduğum vergi levhamın tasdik işleminin yapılarak tarafıma verilmesini talep ediyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

 

 

 

 

Adı Soyadı

İmza

 

ADRES           :

İŞ TEL :

CEP TEL         :

E-POSTA ADRESİ    :