Archive for Pratik Bilgiler

Ek Faaliyet Bildirimi İçin Dilekçe Örneği

 

Tarih

 

…… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İl Adı

 

 

Dairenizin ……  (T.C. Kimlik/Vergi) Numaralı …..  Vergisi mükellefiyim. Faaliyet konum ….. iken …. tarihi itibariyle bu faaliyetime ek olarak …. işine başlamış bulunmaktayım.

 

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

Adı Soyadı

İmza

Vergi Dairesi Müdürlüğüne Düzeltme Talebi

İl, İlçe , Tarih

 

…..  VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Özü:     VUK Md 369’da yazılı  yanılma halinin bulunduğu Hk.

 

1.Yanılma halinin bulunması, ceza kesilmesini engellemektedir, VUK’un 369’uncu madde hükmü bu yöndedir.

 

2. …. yılı beyannamem,yasada sözü edilen yanılma hali sonucu iki milyar eksik beyan edilmiş ve tahakkuk buna göre yapılmıştır.

 

3.Yasa hükmü bu yönde iken adıma vergi zıyaı cezası kesilmiştir.

 

4. Anılan yasa hükmü gereği kesilen cezanın terkin edilmesini

 

Arz ve Talep ederim.

 

Tarih

Ad Soyad

İmza

 

 

Adres:

Vergi  No

Tel İş

 

Kesilen cezanın tutarı    :.

Tebliğ Tarihleri :

Düzeltme Talebi Dilekçe Örneği

MALİYE BAKANLIĞINA

(Gelirler Genel Müdürlüğü)

 

Özü:     Adıma re’sen salınan vergi cezaya ilişkin düzeltme talebim …. Vergi Dairesince reddedilmiştir. İsteğim düzeltmenin sağlanması Hk.

 

1. Ekte bir örneğini sunduğum dilekçeme ilişkin düzeltme istemim, vergi dairesince reddedilmiştir.

2. Dilekçemde gösterdiğim neden ve belgelere göre adıma salınan vergi ve cezanın düzeltme yoluyla düzeltilmesinin hakkaniyet gereği olduğu şüphesizdir.

3. Ekte ayrıca sunduğum belgelere göre isteğim düzeltmenin VUK, Md. 124’e göre sağlanmasını,

Arz ve talep ederim.

 

Tarih

Ad Soyad

(İmza – Kaşe)

 

Adres

Vergi No         :

Tel                   :

 

Ekler:

1.Vergi Dairesinin ret yazısı

2.Tarh dosyasındaki evrakların örneği

3.İbraz ettiğim belgeler

Tebliğ tarihleri :

Düzeltme Beyannamesi Dilekçe Örneği

 

Tarih

 

…… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İl Adı

 

 

Dairenizin ……  (T.C. Kimlik/Vergi) Numaralı …..  Vergisi mükellefiyim. … 20.. – … 20… vergilendirme dönemine ilişkin beyannamemi kanuni beyanname verme süresinde Dairenize vermiş bulunmaktayım. Ancak; ……. (düzeltme beyannamesinin verilme sebebi yazılacak )

 

Yukarıda izah ettiğim nedenlerle dilekçe ekinde sunduğum düzeltme beyannamemi dairenize vermek istiyorum.

 

 

Adı Soyadı

İmza

Defter ve Belgeleri İbraz Dilekçe Örneği

 

Tarih

…… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İl

 

 

İlgi: ….. tarih …. sayılı yazınız.

 

Dairenizin …… (T.C. Kimlik/Vergi) Numaralı ….. Vergisi mükellefiyim. İlgi tarih ve sayılı yazınızda istemiş olduğunuz … 20…- … 20…. dönemine ilişkin defter ve belgelerim ekte ibraz edilmiştir.

 

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

 

Adı Soyadı

İmza