Archive for SGK Mevzuatı

idari para cezaları SGK 2014

18- 5510 SAYILI KANUNA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI       (01.01.2014-30.06.2014 tarihleri arası  Asgari Ücret: 1.071,00 TL) 
CEZA İLGİLİ MADDELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 2014 YILI CEZA MİKTARI TL
102/a 8/1, 61 İşe giriş ve genel sağlık sigortasına ait bildirgeleri usulüne uygun ve zamınında vermeyenlere her bir sigortalı için As.Üc.  Tutarında
    Bildirgelerin verilmediğinin mahkeme kararıyla veya kurum tarafından tespiti her bir sigortalı için As.Üc.  2 Katı
    Tespit tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bildirgelerin verilmemesi halinde her bir sigortalı için As.Üc.  5 Katı
102/b 11 İşyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakline ait bildirgeyi usulüne uygun ve zamanında bildirmeyenlere;  
    1) Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için As.Üc. 3 Katı
    2) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için As.Üc. 2 Katı
    3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için As.Üc. Tutarında
102/c 86/1 Aylık prim ve hizmet belgesi ile  işyeri kayıtlarına ait belgeleri usulüne uygun ve zamanında göndermeyenlere her bir fiil için;  
    1)  Belgelerin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına As.Üc. 1/5’i
    2) Belgelerin ek olması halinde asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına As.Üc. 1/8’i
  86/5 3)  Ek bildirgenin kurumca re’sen düzenlenmesi durumunda (her bir ek belgede kayıtlı sig. sayısı başına) As.Üc. 1/2’si
    4)   Belgenin mahkeme kararı, kurum veya diğer kamu idarelerinin denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tesbitler sonucu düzenlenmesi, asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın aylık, As.Üc. 2 Katı
102/d 59 Kurumun incelemeye yetkili memurları veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden,  
    Kuruma bildirilmediği tesbit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için,      As.Üc. 2 Katı
102/e 86/2 İşveren, işyeri defter, kayıt ve belgelerini kurum denetim ve kontrol memurlarınca istenilmesi  halinde onbeş gün içinde, mücbir sebep olmaksızın ibraz etmez ise;  
    1) Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlara As.Üc. 12 Katı
    2)  Diğer defterleri tutmakla mükellef olanlara As.Üc. 6 Katı
    3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlara As.Üc. 3 Katı
    4)  Tasdiksiz ve  tutulan defterlerin geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her biri takvim ayı için As.Üc. 1/2’si
    5) Ücret tediye bordrosunun imzasız ve gerekli bilgilerin olmaması durumunda geçerli sayılmaz ve herbir geçersiz ücret tediye bordrosu için As.Üc. 1/2’si
102/f 85/5 Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak, kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar ile bankalar, Kurumca istenilen bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde kuruma vermemeleri durumunda aylık As.Üc. 2 Katı
102/g 8/3, 9/1,3 47/3, 90/1 Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılık başlangıcından itibaren tescillerini yapan ilgili kurumların işe giriş bildirgesini engeç onbeş gün içinde ,Tarımsal faaliyette  bulunanların ise bir ay  içerisinde, köy ve mahalle muhtarları  ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına çalışanların sigortalılıklarının sona erdiğini on gün içinde,  
    Vazife malullüğüne sebep olan olayın kamu idaresince on beş gün içerisinde kamu idareleri, döner sermaye ve bankacılık kuruluşlarının ihale ile yaptırdıkları işleri üstlenenleri on beş gün içerisinde kuruma bildirmemeleri As.Üc. Tutarında
102/g 8/7 Kamu idareleri ile bankaların, işlemlerini yaptığı kişilerin sigortasız olduğunu tespit ettiği  kişileri Kuruma bildirmemeleri halinde  sigortalı başına As.Üc.  1/10’u
102/h 11/3,6 Ticaret sicil memurluklarının kendilerine bildirilen şirket kuruluşu, çalıştırılacak işçi sayısı ve işe başlama tarihinikuruma on gün içerisinde bildirmemeleri  
    Valilikler, blediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kuruluşların verdikleri yapı ve her türlü ruhsat niteliği taşıyan işlemlere ilişkin bilgileri kuruma vermemeleri halinde her bir         bildirimin yükümlülüğü için As.Üc. Tutarında
102/ı-1   Kurumca denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurların, inceleme ve soruşturma görevini  yerine getirmesini engelleyen işverenler, sigortalılar ve işyeri sahiplerine As.Üc. 5 Katı
102/ı-2   Kurum görevlilerinin görevlerini yapmasını engellemek amacıyla, cebir ve tehdit kullanan işvrenler, sigortalılar ve işyeri sahiplerine aylık As.Üc. 10  Katı
102/i 100 Kurum tarafıdan istenen bilgi ve belgeleri herhangi bir  mücbir sebep olmaksızın kuruma vermeyen her türlü kurum  ve kuruluşa aylık As.Üc. 5  Katı
102/i 100 Kurum tarafından istenen belgelerin  kuruma  geç verilmesi  halinde ise aylık As.Üc. 2 Katı
102/i 100 4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde işverenlerce istenilen bildirimlerin süresinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık As.Üc. 1/10’u

 

102/i 100 İstirahat raporlarının hiç bildirilmemesi halinde ise sigortalı  başına aylık As.Üc. 1/2’si
102/j 9 9/a’ya göre sigortalılığı sona erenler 506 sk.nun geçici 20’nci maddesinde yer alan sandıklara başlama ve sona ermesinde bildirimi süresi içinde vermeyenlere

„bir takvim ayında işlenen bu fillerden dolayı defter belgelerin ibraz edilmemesi halinde uygulanan ceza tutarını aşmamak kaydıyla“  her bir sigortalı için

As.Üc.  1/10’u
102/k 100 Bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlara As.Üc. ½’si
102/l 100 Ek-6: Ticari taksi, dolmuş vb. nitelikteki iş yerleri: kısmi  süreli çalışanlarınkuruma bildirim, meslek odalarının ise  kontrol yükümlülüklerini yerine getirilmemesi halinde (Her bir fiil için) As.Üc. Tutarında
102/2 8,9,1147,61,90 Süresi geçen bildirgelerin kendiliğinden 30 gün içinde verilip, tebliğ tarihi itibariyle 15 gün içinde ödenmasi halinde (102-(a), (b). (g), (h) ve (j) bentlerinde cezaların As.Üc. ¼’ü

Tasfiye Halindeki Şirketlerin Ortaklarının Sigortalılığının Sona Ermesi

SGK-kurumuTASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETLERİN

ORTAKLARININ SİGORTALILIĞININ

SONLANDIRILMASI

I- GİRİŞ:

Bilindiği üzere; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiş olup köy veya mahalle muhtarı seçilenler ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 9’uncu maddesi 4’üncü fıkrasında belirtilen kişiler sigortalı sayılmıştır. Şirket ortaklarının sigortalılığı anılan maddenin birinci fıkrasının b-3 bendinde düzenlenmiştir. İflas, münfesih veya tasfiye halindeki şirketlerin ortaklarının -aktif ve pasif sigortalılar açısından- sigortalılıklarının ne zaman sona ereceğinin irdelenmesi bu makalenin konusunu oluşturmuştur. Read more

İŞVERENİN ÇALIŞMA BELGESİ DÜZENLEME ZORUNLULUĞU

İŞVERENİN ÇALIŞMA BELGESİ DÜZENLEME ZORUNLULUĞU

İş sözleşmesinin sona ermesi işçi ve işveren taraflarının iş sözleşmesine dayanan bütün hak ve borçlarını da sona erdirmektedir. Bunun yanında, iş sözleşmesinin sona erdirilmesi taraflar açısından bazı hukuki yükümlülükleri de beraberinde getirmektedir. Bunlardan bir tanesi de çalışma belgesi verilme zorunluluğudur.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 28 inci maddesine göre; işten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir çalışma belgesi verilmesi gerekmektedir. Bahse konu hükümden de yola çıkılarak çalışma belgesi; iş sözleşmesi son bulan işçiye işverence verilen ve işverene bağlı olarak işçinin çalıştığı işin türü ile süresini gösteren ve fakat gerekirse işçinin bu çalışmadaki nitelik ve davranışlarını da içerebilen belge olarak tanımlanabilir.(2)

Çalışma belgesinin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru bilgiler bulunmamasından zarar gören işçi ya da işçiyi işine alan yeni işverenin eski işverenden tazminat isteme hakkı doğmaktadır.

Çalışma belgesi düzenlenmesinin işverene herhangi bir maliyeti bulunmamaktadır. Bu belgeler, her türlü resim ve harçtan muaftır.

İşçiye çalışma belgesi verilmesi hem İsviçre hem de Alman hukukunda işverenin gözetme borcu içinde değerlendirilerek, borç ilişkisinin sonraya etkisi içinde değerlendirilmektedir. Bu nedenle, çalışma belgesinin verilmesinden doğan zararlar için işçinin sözleşmeye aykırılık hükümlerine dayanabileceği kabul edilmektedir.(3)

4857 sayılı Kanunun 99 uncu maddesinde ise; çalışma belgesi düzenleme yükümlülüğüne aykırı davranan veya bu belgeye aykırı bilgi yazan işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Çalışma belgesi düzenleme zorunluluğu için bazı koşulların varlığı da aranmaktadır. Öncelikle, 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi sürekli bir işte iş sözleşmesiyle çalışma bulunmalıdır. Bilindiği üzere, 4857 sayılı Kanun’da süreksiz işlerde çalışma belgesinin düzenlendiği 28 inci madde hükmünün uygulanmayacağı yer almaktadır. İkinci husus olarak ise, iş sözleşmesinin sona ermiş olması gerekmektedir. Bununla birlikte, çalışma belgesi verilmesi bakımından iş sözleşmesinin nasıl ve kim tarafından sona erdirildiği önemli değildir.

Çalışma belgesine yönelik düzenlemeler sadece 4857 sayılı İş Kanunu’nda değil, aynı zamanda 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nda da yer almaktadır. 6098 sayılı Kanunu’nun “hizmet belgesi” başlıklı 426 ncı maddesine göre; işveren işçinin isteği üzerine her zaman işin türünü ve süresini gösteren bir hizmet belgesi vermekle yükümlüdür. İşçinin açıkça istemde bulunması halinde ise, hizmet belgesinde onun iş görmedeki becerisi ile tutum ve davranışları da belirtilmelidir.

6098 sayılı Kanuna göre işveren tarafından hizmet belgesi düzenlenmesi işçinin isteğine bağlı olarak düzenlenmişse de, 4857 sayılı Kanuna göre çalışma belgesi düzenlenmesi işveren için bir zorunluluktur. Çalışma belgesi, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçiye işten ayrılması halinde verilmesi zorunlu olan bir belgedir. Ancak, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na göre işveren iş ilişkisi devam ederken de işçiye istemesi halinde hizmet belgesi vermekle yükümlüdür.

Çalışma belgesi düzenlenmemesi halinde tazminata hükmedilebilmesi için ise, çalışma belgesinin düzenlenmemesi sonucunda bir zararın ortaya çıkmış olması ve bu zararın çalışma belgesinin zamanında düzenlenmemiş olmasından veya belgede doğru bilgiler bulunmamasından kaynaklanmış olması gerekmektedir.

Son olarak, çalışma belgesinin iki nüsha olarak düzenlenmesi gerektiğini belirtmek gerekir. Ayrıca, çalışma belgesinin işverende kalacak olan suretini işçinin belgenin diğer suretini aldığına dair not düşerek imzalaması ya da çalışma belgesi verildiğinin bir tutanakla tespit edilmesi gerekmektedir. Çalışma belgesinin iki suret düzenlenmesi halinde bir suretinin, tutanak ile verilmesi halinde ise düzenlenen tutanağın işçi özlük dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, işveren tarafından iş sözleşmesi sona eren işçiye çalışma belgesi verildiği ispat edilemeyecektir.

(1) Bu makalede yer alan görüş ve düşüncelerin tamamı yazara ait olup, çalıştığı Kurumun görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır.

(2) Ercan AKYİĞİT, İş Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2010, s.179

(3) Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Esas: 2008/17637, Karar: 2010/6143, Tarih: 08.03.2010.

Cem BALOĞLU

Çal. ve Sos. Güv. Bak.

İş Müfettişi

Deniz iş Kanunu Ceza Hükümleri

CEZA HÜKÜMLERİ:

MADDE 50 a) (4854 Sayılı Kanunun 1/B-14. mad. Değiştirilen madde. Yürürlük:6.5.2003) Kanun’un 5 inci maddesi gereğince gemi adamları ile yazılı akit yapmayan,

b) 11’inci madde gereğince gemi adamına çalışma ve kimlik karnesi vermiyen,(*)

“c) (5728 sayılı Kanunun 319. maddesiyle değişen bent.Yür:8.2.2008) “12 nci madde gereğince işinden ayrılan gemi adamına çalışma belgesi vermeyen, beş işçiye kadar (beş işçi dahil) işçi çalıştıran işveren veya vekili binbeşyüz Türk Lirası, daha fazla işçi çalıştıranlara üçbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.(**)

ç) (5728 sayılı Kanunun 319. maddesiyle değişen bent.Yür:8.2.2008) “13 üncü madde gereğince engelli ve eski hükümlü gemi adamı çalıştırma ile ilgili kanun ve tüzük hükümlerine uymayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için ikibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.”(***)

——————————————————————————–

(*) CEZA HÜKÜMLERİ: (4854 Sayılı Kanunun 1/B-14. mad. Değiştirilmeden önceki şekli. Yürürlük: 29.4.1967-5.5.2003 tarihleri arası) MADDE 50 a) Kanun’un 5 inci maddesi gereğince gemiadamlariyle yazılı akit yapmayan,

b) 11’inci madde gereğince gemiadamına çalışma ve kimlik karnesi vermiyen,

(**) Madde 50/c (5728 sayılı kanunla değişmeden önceki şekli.Yür:6.5.2003-7.2.2008 tarihleri arası) 12’nci madde gereğince işinden ayrılan gemi adamına çalışma belgesi vermiyen, beş işçiye kadar (beş işçi dahil) işçi çalıştıran işveren veya vekili birmilyar lira, daha fazla işçi çalıştıranlara ikimilyar lira idari para cezası verilir. Eylemin tekrarı halinde belirtilen bu cezalar iki katı olarak verilir.

(***) Madde 50/ç (5728 sayılı kanunla değişmeden önceki şekli.Yür:6.5.2003-7.2.2008 tarihleri arası) 13’üncü madde gereğince sakat ve eski hükümlü gemi adamı çalıştırma ile ilgili kanun ve tüzük hükümlerine uymayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her sakat veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için birmilyar beşyüzmilyon lira idari para cezası verilir

Kira Geliri Elde Edenlerin 4/B Sigortalılığı ve Emeklilik Destek Primi Karşısındaki Durumu

 KİRA GELİRİ ELDE EDENLERİN 4/B

SİGORTALILIĞI VE EMEKLİ DESTEK PRİMİ

KARŞISINDAKİ DURUMLARININ AÇIKLANMASI

I- GİRİŞ

Ülkemizdeki Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı adlarıyla var olan sosyal güvenlik kurumları 5502 sayılı yasayla 2006 yılından itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleştirilmiştir. 5502 sayılı yasayla sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesinin yanında, kurumlar da çalışan personeller de birleştirilmiştir.

Personellerin birleştirilmesi neticesinde, Bağ-Kur ve SSK gibi ayrım gözetilmeden her personel her birimde çalıştırılmaya başlanmıştır. Hal böyle olunca, geçmişe yönelik kurum mevzuatları bilinmeden veya az bilinmek suretiyle vatandaşların işleri görülmüş ve bazı yanlış uygulamalar yapılmıştır.

SGK görevlileri tarafından uygulaması yanlış yapılan hususlardan birisi de, kira geliri olanların 5510 sayılı yasa kapsamında 4/b sigortalısı yapılması ve emekli olan kira geliri sahiplerine sosyal güvenlik destek primi (SGDP) borcu çıkartılmasıdır. Son günlerde basında yer alan haberlere göre, kira geliri elde eden 450.000 kişiye SGK tarafından 4/b sigortalık tescili yapılmış ve SGDP borç tebligatı çıkartılmıştır.

Bu çalışmamızda, kira geliri olan vatandaşların 5510 sayılı yasa kapsamında 4/b sigortalısı olup olamayacaklarını ve emekli olup ta kira geliri alanların emekli aylıklarından SGDP kesintisi yapılıp yapılamayacağını izah etmeye çalışacağız.

II- KİRA GELİRİ ELDE EDENLERİN VERGİ  MEVZUATI KARŞISINDAKİ DURUMLARI Read more