Archive for Vergi Mevzuatı

Amme Alacakları Tahsilat Genel Tebliği no:9

maliye

 

 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

(SERİ: B SIRA NO: 9)

(08.01.2016 tarih ve 29587 sayılı R.G de
yayımlanmıştır.)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde, Artvin İline bağlı Murgul
İlçesinde 11/11/2015 ve 13/11/2015 tarihleri arasında meydana gelen doğal afet
nedeniyle Bakanlığımızca 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
13 üncü ve
15 inci maddeleri kapsamında mücbir sebep hali ilan edilen bu ilçedeki amme
borçlularının Bakanlığımıza bağlı vergi dairelerine olan borçlarının 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun
48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmesine yönelik açıklamalar
yapılması amaçlanmaktadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6183 sayılı Kanunun 48 inci
maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsama giren mücbir sebep hali

MADDE 3 – (1) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında
Bakanlığımızca, Artvin İline bağlı Murgul İlçesinde11/11/2015 ve 13/11/2015
tarihleri arasında meydana gelen doğal afet nedeniyle bu ilçedeki mükellefler
için 11/11/2015 ila 29/2/2016 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) vergi
uygulamaları bakımından mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

Kapsama giren amme alacakları

MADDE 4 – (1) Doğal afet nedeniyle ilan edilen mücbir sebep
hali kapsamındaki amme borçlularından aranılan;

a) Vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten önceki her türlü amme
alacaklarının,

b) Mücbir sebep halinin başladığı tarihten önce tahakkuk etmiş olup, vadesi
mücbir sebep hali ilan edilen tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih
aralığına rastlayan her türlü amme alacaklarının,

c) İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin
başladığı tarih ile sona erdiği tarih aralığına rastlayan her türlü amme
alacaklarının,

ç) Mücbir sebep hali ilan edilen tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih
arasında yıllık olarak tahakkuk eden amme alacakları ile her ne şekilde olursa
olsun vadesi bu tarih aralığına rastlayan her türlü amme alacaklarının,

d) Mücbir sebep hali ilan edilen tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih
arasında verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlere istinaden gerek
bu dönemde tahakkuk eden gerekse mücbir sebebin sona erdiği tarihten sonra
mücbir sebep nedeniyle verilme süresi uzayan ve uzatılan süre içerisinde verilen
beyanname ve bildirimlere istinaden tahakkuk edecek amme alacaklarının
(Bakanlığımızca tecili uygun görülmeyenler hariç),

bu Tebliğde öngörülen şartlarla tecil ve taksitlendirmeye tabi tutulması
uygun görülmüştür. Read more

Tahsilat iç Genelgesi

maliye

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : 65472180-010.06.01-[6402-107]- E.14969

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ

SERİ NO: 2015/2

…………………………VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

………………..VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

İlgi:10/03/2014 tarihli 2014/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi.

İlgide kayıtlı Tahsilat İç Genelgesi ile Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Harçlar (İkmalen tarhiyata dayanan tapu harçları hariç) Fonlar, Paylar (Eğitime Katkı Payı ve buna ait gecikme zammı dahil), Haklar, Ecrimisil ve ek vergilerden olan alacakların tecil edilmeyeceği belirtilmiştir.

Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, 6552 sayılı kanunun 74 üncü maddesine istinaden kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin, Kanun kapsamında tahakkuk eden vergilerini ödeme güçlüğü içinde bulunmaları nedeniyle 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirerek ödemek istedikleri anlaşılmaktadır.

Bilindiği gibi, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 74 üncü maddesinde, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulundukları tutarlar ile ortaklara borçlu bulundukları tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilecekleri, bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde ödeyecekleri hüküm altına alınmıştır.

6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin tahakkuk eden vergileri 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirilebilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Bakan a.

Asgari ücret bordrosu 2014 yılı

1- ASGARİ ÜCRETİN NET’İ BRÜT’Ü VE İŞVERENE MALİYETİ
  01.01.2014- 30.06.2014 arası 01.07.2014-31.12.2014 arası
    Kapıcılar için İşverene Maliyeti

Kapıcılar için İşverene Maliyeti
Brüt Ücret 1071,00 1071,00 1071,00 1134,00 1134,00 1134,00
SSK İşçi payı (%14)                    149,94         149,94 _ 158,76  158,76   
SSK İşveren payı (%20.5-5)     166,01      175,77
İşsizlik Sig.İşçi Payı (%1)           10,71 10,71 11,34 11,34
İşsizlik Sig.İşveren Payı (%2) 21,42 22,68
Gelir Vergisi Matrahı                  910,35 963,90
Gelir Vergisi (%15)                     136,55 144,59
Damga Vergisi(binde 7,59) 8,13 8,61
Kesintiler Toplamı                       305,33         160,65 323,30 170,10
Net 765,67         910,35 810,70     963,90
İşverene Toplam Maliyeti (%5 indirim dahil) 1258,43

 

    1332,45 
               

2014 Birinci dönem geçici vergi beyanname süresi (Soma-kırkağaç-savaştepe) ilçeleri için uzatıldı

maliye

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri /97

Konusu : Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Tarihi :14 /5/2014

Sayısı   : GVK-97/2014-4/Beyan Verme Sürelerinin Uzatılması

1. Giriş

Ocak-Mart/2014 dönemine ilişkin birinci üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması, bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması

Manisa ilimizin Soma ve Kırkağaç ilçeleri ile Balıkesir ilimizin Savaştepe ilçesinde bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine münhasır olmak üzere, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;

14 Mayıs 2014 günü sonuna kadar verilmesi gereken gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 23 Mayıs 2014 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Nisan 2014 Vergi ve Beyanname Günleri

Nisan 2014 Vergi Takvimimaliye

SON ÖDEME GÜNÜ

NİSAN  2014  BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

07 Nisan

1- Mart  Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi

10 Nisan

1- 16 -31 Mart  Dönemi  I sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin         Beyanı ve Ödenmesi

15 Nisan

1- Mart Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

2- Mart  Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

3- Mart Dönemi  II sayılı Listedeki Tescile Tabi Olmayan Araçlar ile   III ve IV sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

21 Nisan

1- İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

24 Nisan

1- Mart Ayı 1 ila 31’i Arası Ücret Alan Sigortalılar İçin Prim Belgelerinin Verilmesi

2- Mart  dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

3- Mart  Dönemine Ait Damga Vergisinin beyanı

4- Mart Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinin verilmesi (Zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç, çalıştırdıkları hizmet  erbabı sayısı 10 ve daha az olan işverenler vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine Ocak, Nisan,Temmuz ve Ekim aylarının 23. günü akşamına kadar beyanname verebilirler.)

5- Mart  Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25 Nisan

1- 1-15  Nisan  Dönemi I sayılı Listedeki ürünlere ait Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

2- Kurumlar Vergisi Beyanı

28 Nisan

1- Mart Dönemi Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopaj Ödenmesi

2- Mart Dönemi Damga Vergisi Ödenmesi

3- Mart Dönemi Muhtasar Beyanname Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi

4- Mart Dönemi Katma Değer Vergisi Ödenmesi

30 Nisan

1- Kurumlar Vergisi Ödemesi

2- Mart Ayına Ait 4/a-b Kapsamındaki  Sigortalılar için Primlerin Ödenmesi

3- EMLAK VERGİSİ: 1.Taksidi, Mart,Nisan ve Mayıs aylarında ödenecektir.

4- Mart Ayına Ait Form (Ba) ve (Bs)’nin Verilmesi (VUK Teb. 396)

 

Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. Örneğin KDV beyannamesi 24 Nisan’a kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 28 Nisan çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: Bu tablo, beyan ve yükümlülükler listesinin tamamını içermemektedir.