Archive for Vergi Mevzuatı

Eğitim istisnası

vergigentr

EĞİTİM İSTİSNASI

Okul öncesi eğitim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesnadır. (GVK md.20)

Okul Öncesi Eğitim Okulu: Milli Eğitim Temel Kanununa göre kurulan ve mecburi ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimini sağlayan okullardır.

İlköğretim Okulu: Milli Eğitim Temel Kanununa göre 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini sağlayan okullardır.

Ortaöğretim Okulları: Milli Eğitim Temel Kanununa göre   ilköğretime dayalı, en az üç yıllık öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim okullarıdır.

Özel Eğitim Okulları: Engelliler için açılan okul öncesi ilköğretim ve ortaöğretim okullarını ifade eder. Daha geniş açıklama için GVK.Gn.T. no:254’ü inceleyin.

İhtirazi Kayıtlı Beyan Nasıl Verilir

vergigentr

İHTİRAZİ KAYITLA BEYAN

Vergi ile ilgili genel tebliğ, sirküler veya özelgede yer alan açıklamalara katılmayan mükellefler, bir yaptırıma muhatap olmamak için, bu düzenlemeler doğrultusunda beyanda bulunabilirler.

Ancak mükellefler düzenlemelerin veya idarenin görüşünün yasayla uyuşmadığını, beyanda bulunurken, beyanname üzerine şerh koyarak verebilirler.

İşte beyanname üzerine konan bu şerhe veya ayrı bir dilekçe ile vergi dairesine ulaştırılan itiraza, “İhtirazi Kayıtla Beyan” adı verilmektedir.

İhtirazi kayıtla beyan, İdari Yargılama Usulü Kanununun 27’nci maddesinin 3 numaralı bendi ile Vergi Usul Kanununun 112/5’inci maddesinde yer almıştır. İdari Yargılama Usulü Kanununda “İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlere karşı açılan davaların tahsil işlemini durdurmayacağı” hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre mükellefler kendi beyanlarına karşı ihtirazi kayıt koyarak dava açabilmektedirler. Ancak tarh edilen verginin süresinde ödenmesi gerekir, zira bu halde dava açılması tahsilatı durdurmamaktadır.

Davayı mükellef kazanırsa ödediği vergiyi iade olarak geri alabilir.

Damga Vergisi

Maliye Bakanlığından:

DAMGA VERGİSİ KANUNU

GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 57) (30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı Mük.R.G de yayımlanmıştır.)

          488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.”, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, “Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmü yer almıştır.

Bakanlığımızca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksanüç) olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(3) ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2014 tarihinden itibaren 1.545.852,40 Türk Lirası olmuştur.

Tebliğ olunur. Read more

2014 YILI İÇİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI

2014 YILI İÇİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (TL) (GVK md.32)

Bekar veya evli olup; eşi çalışan için 80,33
Çalışmayan eş için 16,06
İlk iki çocuk için (12,05 x 2) 24,10
Üçüncü ve diğer çocuklar için (kişi başına) 8,03

Ocak 2014 Vergi ödeme ve Beyanname verilme süreleri

ÖDEME GÜNÜ

OCAK 2014  BEYAN
VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

07 Ocak

1- Aralık dönemi çeklere ait değerli kağıtlar vergisi bildirimi ve ödenmesi

10 Ocak

1- 16-31 Aralık dönemi I sayılı listedeki ürünlere ait özel tüketim  vergisinin beyanı ve ödenmesi

15 Ocak

1-  Aralık dönemi  II sayılı listedeki tescile tabi olmayan araçlar ile  III ve IV sayılı listedeki ürünlere ait ÖTV’nin beyanı ve ödenmesi

2-  Aralık dönemine ait gider vergilerinin (BSMV) beyanı ve ödenmesi

3-  Aralık  dönemi özel iletişim vergisi beyanı ve ödenmesi

20 Ocak

1-  İlan ve reklam vergisinin beyanı ve ödenmesi

23 Ocak

1-  Aralık dönemine ait gelir ve kurumlar vergisi stopajının beyanı

2-  Aralık dönemine ait muhtasar beyannamesinin verilmesi  (Zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olan işverenler vergi dairesine önceden bildirilmek şartıyla her ay yerine Ocak, Nisan Temmuz ve Ekim aylarının 23’üne kadar verebilirler.)

3-  Aralık dönemine ait damga vergisinin beyanı

4-  Aralık dönemi aylık prim ve hizmet belgelerinin kuruma verilmesi

24 Ocak

1– Aralık  dönemine ait katma değer vergisinin beyanı

27 Ocak

1-  1-15 Ocak dönemi I sayılı listedeki ürünlere ait özel tüketim vergisinin beyanı ve ödenmesi

2-  Aralık dönemine ait gelir ve kurumlar vergisi stopajının ödenmesi

3-  Aralık  dönemine ait katma değer vergisinin  ödenmesi

4- Aralık dönemine ait damga vergisinin ödenmesi

5-  Aralık dönemine ait muhtasar beyannamesinde tahakkuk edilen vergilerin ödenmesi

31 Ocak

1- Motorlu taşıtlar vergisi 1. taksit ödemesi

2- Aralık ayına ait 4/a-b  kapsamındaki  primlerin ödenmesi

3- Aralık ayına ait Form (Ba) ve (Bs)’nin verilmesi (VUK Teb.396)

 

Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. Örneğin KDV beyannamesi 24 Ocak’a kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 27 Ocak çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: Bu Tablo, Beyan ve Yükümlülükler Listesinin tamamını içermemektedir.