Archive for Vergi Mevzuatı

2013 yılı Asgari Geçim İndirim Tutarı

2013 YILI İÇİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (TL)  (GVK md.32)

Bekar veya evli olup; eşi çalışan için

73,40

Çalışmayan eş için 14,68
İlk iki çocuk için (11.01 x 2) 22,02
Üçüncü ve diğer çocuklar için (kişi başına) 7,34

Asgari Ücretin Neti Bürütü İşverene Maliyeti 2013 2. dönem

ASGARİ ÜCRETİN NET’İ BRÜT’Ü VE İŞVERENE MALİYETİ 01.07.2013-31.12.2013

 

16 Yaşından

Kapıcılar için

İşverene Maliyeti

Büyükler için Küçükler için 16 Yaşından Büyükler için 16 Yaşından Küçükler için

Brüt Ücret

1021,50

877,50

1021,50

1021,50

877,50

SSK İşçi payı (%14)

143,01

122,85

143,01

20,16

SSK İşveren payı (%19.5)

199,19

171,11+28,08

İşsizlik Sig.İşçi Payı (%1)

10,22

8,78

10,22

1,44

İşsizlik Sig.İşveren Payı (%2)

20,43

17,55+2,88

Gelir Vergisi Matrahı

868,27

745,87

Gelir Vergisi (%15)

130,24

111,88

Damga Vergisi(binde 7,59)

7,75

6,66

-

Kesintiler Toplamı

291,22

250,17

153,23

Net

730,28

627,33

868,27

İşverene Toplam Maliyeti

1241,12

1118,72

 

2013 Yılı Mali Tatil Uygulaması ile İlgili Açıklama

 2013 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ilişkin 1 Sayılı Genel Tebliği Maliye Bakanlığı’nca 30/06/2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Uygulamasına ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30/06/2007 Tarih ve 26568 sayılı Resmi gazetede yayımlanan tebliğ güncelliğini korumaktadır.

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, “Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar. Buna göre 2013 mali tatili 02 Temmuz 2013 günü başlayacak, 22 Temmuz 2013 tarihinde sona erecektir. (20 Temmuz Cumartesine rastladığı için son gün 22 Temmuzdur.)

Verilme süresinin son günü mali tatil süresine veya mali tatilin son gününü izleyen yedinci güne rastlayan vergilere ilişkin beyannamelerin 2013 yılı için 29 Temmuza, (27 Temmuz Cumartesine rastladığı için son gün 29 Temmuzdur.)

Bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 30 Temmuza uzamış sayılacaktır.

İlgili tebliğ hükümlerine göre özet bilgiler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Mali tatil nedeniyle beyan ve ödeme süreleri değişen vergi beyannameleri ve SGK bildirgesine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Vergi idaresi tarafından yapılan incelemeler sonucu uygulanan vergilerin vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.

İnceleme sonucu hesaplanan vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.

Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri mali tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.

ramalı incelemeler hariç olmak üzere, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.
Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.

Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil uygulanmaz.

Çalışmalarınızda kolaylıklar ve iyi tatiller dilerim.

Saygılarımla,

Yahya Arıkan Başkan

MALİ TATİL NEDENİ İLE BEYAN VE ÖDEME TARİHLERİ

UZAYAN BEYANNAME VE BİLDİRİMLER

BEYANNAME/BİLDİRİM ÇEŞİDİ

İLK BEYAN GÜNÜ

 

SON BEYAN GÜNÜ

 

SON ÖDEME GÜNÜ

 

Haziran / 2013 Döemine Ait Gelir / Kurumlar Vergisi Stopajıı ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanıve Öemesi 01/07/2013

 

29/07/2013

 

30/07/2013

 

Nisan- Mayı- Haziran / 2013 Döemine Ait Gelir/ Kurumlar Vergisi Stopajıı ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanıve Öemesi ( ÜÇAYLIK) 01/07/2013

 

29/07/2013

 

30/07/2013

 

Nisan- Mayı- Haziran /2013 Döemine Ait GVK Geçci 67. Mad. Kapsamıda Yapıan Tevkifatlara ilişin Muhtasar Beyanıve Öemesi 01/07/2013

 

29/07/2013

 

30/07/2013

 

Haziran / 2013 Döemine Ait Katma Değr Vergisi Beyanıve Öemesi 01/07/2013

 

29/07/2013

 

30/07/2013

 

Temmuz 2013 Vergi Takvimi

TEMMUZ 2013 BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

SON ÖDEME GÜNÜ

TEMMUZ 2013  BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

AÇIKLAMA: MALİ TATİL nedeniyle bazı beyannamelerin verilme süreleri mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren YEDİ GÜN uzayacaktır.

08 Temmuz

1-  Haziran  Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi

10 Temmuz

1-  16 -30 Haziran  Dönemi  I sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin  Beyanı ve Ödenmesi

15 Temmuz

1- Haziran Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

2- Haziran  Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

3- Haziran Dönemi  II sayılı Listedeki Tescile Tabi Olmayan Araçlar ile  III ve IV sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

22 Temmuz

1-  İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

25 Temmuz

1- 1-15  Haziran  Dönemi I sayılı Listedeki ürünlere ait Özel Tüketim  Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

29 Temmuz

1- Haziran Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

2- Haziran Dönemine Ait Damga Vergisinin beyanı

3- Haziran Ayı 1 ila 30’u Arası Ücret Alan Sigortalılar için Prim  Belgelerinin Verilmesi

4- Haziran Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinin Verilmesi

5- Haziran  Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

30 Temmuz

1- Haziran Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Ödenmesi

2- Haziran Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödenmesi

3- Haziran Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödenmesi

4- Haziran Dönemi Muhtasar Beyannamelerinde Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi

31 Temmuz

1- Haziran Ayına Ait 4/a-b Kapsamındaki Primlerin Ödenmesi

2- Gelir Vergisi  2. Taksit Ödemesi

3- Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

4- Haziran Ayına Ait Form (ba) ve (bs)nin verilmesi (VUK Teb.396)

 

Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. Örneğin KDV beyannamesi 29 Temmuz’a kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 30 Temmuz çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: Bu tablo, beyan ve yükümlülükler listesinin tamamını içermemektedir..

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:426

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 426)

(15.06.2013 tarih ve 28678 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

1. Giriş

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esaslar işbu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

2. Dayanak

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde, Maliye Bakanlığının “Mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya”, Read more