Damga Vergisinden İstisna Edilen Kağıtlar

(II)   SAYILI TABLO

DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAĞITLAR

I – Resmi işlerle ilgili kağıtlar  :

A) Resmi daireler arasında ki kullanılan kağıtlar  :

1. Resmi daireler arasında ki işlemleri kapsıyan her türlü kağıtlar bu dairelerin soruları üzerine kişiler tarafından yazılan cevaplar ve ekleri,

2.   Kişilerin işlemleri ile ilgili olarak resmi dairelerce görülecek lüzum üzerine yazılacak şerhler veya çıkarılacak suret,özet ve tercümeler,

3. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun uygulanmasında yapılacak müracaatlara ait her türlü kağıtlarla kurullarca verilecek kararlar.

4. Türkiye atom enerjisi proğramının uygulanması için lüzumlu her türlü eşyanın ithali sırasında düzenlenen kağıtlar. devamı

5. Yabancı elçilik ve konsoloslukların mühür veya imzasını ihtiva eden resmi kağıtlarla yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen ve fakat elcilik konsolokluklar dışında kullanılmıyan kağıtlar.(Bu fıkradaki istisna mütekabiliyet şartiyledir.)

6. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış imtiyaz sözleşmeleri ve andlaşmalarla damga resminden,bu tarihten sonra yapılacak imtiyaz sözleşmeleri ve andlaşmalarla da damga vergisinden istisna edilmiş olan kağıtlar.

7. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında aktedilen anlaşmalar gereğince ithal olunacak zirai ve gıdai maddelerin ithaliyle ilgili kağıtlar.

8. Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanunu gereğince derlenen eserler için ilgili dairelerce verilecek makbuzlar.

9. Resmi daireler lehine yapılan istimlaklerde düzenlenen kağıtlar.

B) Resmi dairelerden kişilere verilen kağıtlar   :

1. Resmi dairelerin iaşe ihtiyaçları için satınalınacak ayniyatın,bedelleri 100 Yeni Türk Lirasına (100 Yeni Türk Lirası dahil) kadar olanlarının,ayniyat tesellüm makbuzları.

2.  İcra dairelerinin,alınan harç ve masrafın müfredatını göstermek üzere, ilgililere verdikleri makbuzlar,

3. Vergi, resim ve harçlarla sair bilcümle gelirlere ve kamu yararına müteallik olarak resmi dairelerden kişilere tebliğ olunan kararlar, Sayıştay ilam ve kararları ve vergi karneleri,

4. Köy ihtiyar heyetlerince verilecek mazbatalar.

5. İcra ve İflas Kanununa göre icra dairelerince isteyen alacaklılara takip talebinde bulunduklarına ve tevdi ettikleri belgelere ve verdikleri masraflara dair verilen makbuzlar,

6. Noter Kanununa göre noterlerin aldıkları her nevi harç ve ücretin müfredatını göstermek üzere ilgililere verdikleri makbuzlar.

7. Resmi dairelerin kumpanya ve acentalara gönderdikleri ordinolar.

C) Kişilerden resmi dairelere verilen kağıtlar:

1. Hükümetçe   akdolunan   avans  ve  istikraz  mukavelenameleri,  Hazine Bonoları,  Yatırımlar  Finansman  Fonu   Teşkil   ve  Tasarruf   Bonoları  İhracatı hakkındaki  Kanun  gereğince   çıkarılan  tasarruf   bonoları  ve  tedavüle

çıkarılacak Hükümet ve Türkiye Emlak Kredi Bankası istikrazlarına ait geçici veya kati tahvillerle bunların bedel, faiz ve ikramiyelerinin ödenmesine ve bu husustaki diğer muamelelere ilişkin kağıtlar.

2. Yabancı memleketlerde düzenlenen ve doğrudan doğruya resmi daireler ad ve hesabına gönderilen her türlü kağılarla doğrudan doğruya yabancı memleketlerden mübayaa olunarak resmi dairelere gönderilen malların ihale kararları ile tesellüm makbuzları.

3. Ankara’da inşa edilecek sefarethane ve konsoloshaneler için yabancı memleketlerden getirilecek inşaat malzemesinin ithali ile ilgili kağıtlar.

4. Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu gereğinçe kadastro mahkemeleri ile kadastro tahrir komisyonlarına verilen beyannameler.

5. Resmi dairelere emaneten bırakılan para, hisse senedi, tahvil ve eşyanın ret ve iadesinde verilen makbuz ve ibra senetleri.

6. Otel, pansiyon, ticarethane, ve sair umumi müesseselerde oturan veçalışanların hüviyet varakası vermeleri mecburiyetine dair Kanun ile Yabancıların Türkiye’de ikamet ve Seyahatleri Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince zabıta amirlerine verilecek beyannameler.

7. Emekli, dul ve yetim maaş ve ikramiyeleri tahsisine ve alındığına dair her türlü kağıtlar.

8. Hizmet süreleri emekli ve yetim aylığı bağlanmasına elverişli olmayanlarla yetimlerine bir defaya mahsus olmak üzere verilen paraların ödenmesine ait kağıtlar.

9. Türkiye’ye giren ve çıkan yolculardan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun gereğince gümrüklerce alınacak beyannameler.

10. Bir şehir içinde görev dolayısıyla sarf olunan tramvay, vapur, tren ve otobüs gibi taşıt ücretlerine münhasır olmak üzere memur ve müstahdemler tarafından verilen beyannameler,

11. Kişiler tarafından hariçte düzenlenerek imza ve tarihlerin tasdik veyahut, suret ve tercümelerinin verilmesi için noterlere getirilen kağıtların noter dairelerinde (5766 sayılı Kanunun 10/d mad.değişen ibare.Yür:6.6.2008) “saklanacak örnekleri”

12. Evlenme işinde kullanılan kağıtlar.

13. Umumi hayata müessir afetler dolayısıyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanundan faydalanacak kişiler tarafından verilecek taahhütname, beyanname ve akdedilecek mukaveleler, yabancı memleketlerden İmar ve İskan Bakanlığınca ithal olunacak her türlü alet, edevat ve malzemenin ithalinde düzenlenen kağıtlar, bağış ve yardım makbuzları.

14. (1137 sayılı Kanunun 35’inci maddesiyle eklenen fıkra) İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet tertibinden bağlanan şeref aylıklarının  ödenmesine ait her türlü kağıtlar.

15. (2590 sayılı Kanunun 1’inci mad.eklenen fıkra ) Sosyal ve Kültürel bakımdan yurdumuzu tanımak üzere ilgili Bakanlığın izni ile yarışmalara katılacak, sergilenecek, gösterilecek veya benzeri nedenlerle geçici olarak yurt dışına çıkarılacak tablo, pul, film, seramik ve bu mahiyetteki sanat eserleri ve sair eşya ile ilgili olarak kambiyo mercilerine verilecek beyanname ve taahhütnameler,

16. (3239 sayılı Kanunun 98’inci maddesiyle eklenen fıkra) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 11 inci maddesi gereğince noterde düzenlenen şahsi kefaletle ilgili kağıtlar.

17. (4962 sayılı Kanunun 12. maddesiyle eklenen fıkra. Yür: 7.8.2003) Gümrük kapılarından bir gece konaklamayı kapsayan sürede giriş-çıkış yapan taşıtlarla ilgili olarak alınan Taşıt Giriş-Çıkış Formu eki taahhütnameler.

18. (5281 sayılı Kanunun 8. maddesiyle eklenen bent.Geç:1.1.2005) Çiftçiler tarafından ziraî faaliyetleri ile ilgili olarak resmi dairelere verilen taahhütnameler.

19.(5766 sayılı Kanunun 10/e mad.eklenen bentYür:6.6.2008) “Yurt dışında hayatını kaybeden kişilerin cenazesinin Türkiye’ye girişi sırasında düzenlenerek gümrük idaresine verilen kâğıtlar.”

II – Öğrenciler ve askerlerle ilgili kağıtlar:

1. (3482 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle değiştirilen şekli) Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu kapsamındaki çıraklık sözleşmeleri ile öğrenim kredisi ve burs almak, öğrenci yurduna girmek ve öğrenim, staj, ihtisas ve benzeri gayelerle öğrencilerle velileri tarafından okul ve yurt idarelerine veya ilgili kuruluşlara verilen taahhütnameler ve bunlarla ilgili kefaletnameler.

2. Öğrenciler ve velileri tarafından okul idarelerine verilen beyannameler.

3.    Resmi ve özel her türlü okullarda öğrenciler tarafından kurulan istihsal ve istihlak kooperatiflerine ait ve damga vergisi bunlar tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.

4. Erlerle, ihtiyatları Devlet tarafından deruhte ve temin olunan onbaşı ve çavuşların aşağıda gösterilen kağıtları.

a) Askerliğe giden veya terhis edilenlerin askeri iş ve maaşlarına ve ölüm dolayısıyla dul ve yetimlerine maaş bağlanmasına ait her türlü kağıtlar,

b) Askerlikte bulunanların gerek askerlik, gerek özel işleri için verecekleri beyannameler.

c) Askerler tarafından veya askerler için verilen paralar karşılığında postaneler veya bankalarca düzenlenen kağıtlar.

5. Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Kanununun uygulanması ile ilgili işlemler dolayısıyla düzenlenen kağıtlar.

III – İşçiler, çiftçiler ve göçmenlerle ilgili kağıtlar:

1. Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa göre düzenlenen Münferit ve Kollektif İş Sözleşmeleri ve Yüksek Hakem Kurulunun ve İl Hakem Kurullarının kararları, Yüksek Uzlaştırma Kururlunun ve diğer kurulların Toplu İş Sözleşmeleri hükmündeki kararları ile İş Kanunu gereğince işverenin iş şartlarını göstermek üzere işçiye verdiği taahhütnameler ve işveren tarafından İş Kanununa göre verilen beyannameler.

2. İş ve İşçi Bulma Kurumu  işçiler iş ve işçi bulmak üzere düzenlediği kağıtlar.

3. Toprakaltı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışan işçilerin yeraltındaki çalıştıkları günlere ait ücretleri ve primlerinin ödenmesinde düzenlenen kağıtlar.

4. Çiftçi mallarının korunması hakkındaki kanunun uygulanması dolayısıyle düzenlenecek kağıtlar.

5. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca çiftçiye, Tarım Kredi ve Satış Kooperatifleri  ile birlikte açılacak kredilerle bunlara ait gayrimenkul ipotek ve menkul rehin muameleleri ve muhtaç çiftçiye yapılacak dağıtmalarla ilgili her türlü kağıtlar.

6. Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki kanunun uygulanması ile ilgili kağıtlar.

7. Göçmenlerle nakledilenlere ve Muhtaç Çiftçilere Tohumluk ve Yemeklik Dağıtılması Hakkındaki Kanunun uygulanması ile ilgili kağıtlar.

8. Göçmen ve mültecilerle bir yerde yurtlandırılan göçebeler ve bir bölgeden diğer bölgeye Hükümetçe naklolunanlara yapılacak iskan yardımı ve gümrük ve taviiyet, nüfus, tapu ve nakil işlemleri ile ilgili her türlü kağıtlar.

9. (5615 sayılı Kanunun 15. maddesiyle eklenen fıkra.Yür:4.4.2007) “3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu uyarınca düzenlenen menşe şahadetnameleri.”

10. (6009 sayılı Kanunun 17. mad. ile eklenen fıkra.Yür:1.8.2010) “Tarımsal destekleme programları kapsamında hibe desteği sağlanması uygun görülen yatırım projelerine ilişkin olarak proje sahipleri ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında düzenlenen kâğıtlar.”

IV – Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar :

1. Ticari veya mütedavil kağıtlar üzerine yazılan ciro, kabul ve tesellümü mutazammın şerhler.

2. (2344 sayılı Kanunun 4’üncü maddasiyle kaldırılmıştır.)

3. Hisse senetleri ve her türlü tahvillerin temettü ve faiz kuponları.

4. Çıkarılacak hisse senedi ve tahvillere talip olanlar tarafından bu maksatla verilecek iştirak taahhütnameleri.

5. Sigorta mukavelenameleri, sigorta ücretine ait makbuzlar ve sigortanın tecdit ve temdidi ile temin olunan meblağın tezyidi halinde verilen beyanname ve avönanlar.

6. (3239 sayılı Kanunun 98’inci maddesiyle değişen fıkra) Posta Çekleri

7. Gayrimenkullerin, ayni hakların ve gemilerin ferağ ve intikal zabıtları.

8. Sabit istihsal araçlarına ait kira mukavelenameleri.

9. (2344 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle kaldırılmıştır.)

10. Gerek Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ile Türk Hava Kurumu tarafından verilen, gerek yabancı memleketlerin benzeri teşkilatı tarafından verilip Türkiye’de ibraz edilen veya hükmünden faydalanılan triptik ve gümrük geçiş karneleri.

11. Okullara, kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve muhtaçlara verilen ianelere ait makbuzlar.

12. Mektup ve diğer kağıtların alındığına dair verilen imzalarla posta idarelerinin defterleri üzerine gönderilenler tarafından yazılan alındı şerhleri.

13. Müstahsil makbuzunun tüccar vaya alıcı çiftçi tarafından müstahsile verilen nüshası.

14. Gider pusulasının tüccar meslek erbabı ve çiftçiler tarafından işi yapana veya malı satana verilen nüshası.

15. Damızlığa elverişli olduğuna dair şehadetnameyi haiz bulunan hayvanların ithali ile ilgili kağıtlar.

16. (5228 sayılı Kanunun 36/1. maddesiyle değişen bent. Yür:31.7.2004) Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar. (*)

17. (4684 sayılı Kanun’un 22/C maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük:3.7.2001) Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen kağıtlar.

  18. (5035 sayılı kanunun 49/4. mad. kaldırılmıştır.Yür:2.1.2004)  (**)

19. (4761 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük:22.6.2002) Bankalar arasında, bankanın taraf olduğu veya bankalar aracılığıyla yapılan, belirli bir vadede  önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik veya finansal göstergeye dayalı olarak düzenlenenler de dahil olmak üzere, para veya sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma, satma, değiştirme hak ve/veya yükümlülüğünü veren vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile bu sözlelşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kağıtlar.

20.(4761 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük:22.6.2002) Faktoring  şirketlerinin müşterileriyle yaptıkları faktoring sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kağıtlar.

21. ( 4761 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük:22.6.2002) Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının münhasıran gayrimenkul potföylerine ilişkin (5281 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değiştirilen ibare geç:1.1.2005) alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri” (***).

22. (4761 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük:22.6.2002) Kıymetli madenler borsalarında kıymetli madenlerin ödünç işlemlerine ilişkin düzenlenen kağıtlar.

23.  (5035 sayılı Kanunun 30. maddesiyle değişen fıkra. Yür:2.1.2004) Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak (6322 sayılı Kanunun 17. mad. ile  değişen ibare.Yür:15.6.2012) “kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç)”

24. (4842 sayılı Kanunun 29. maddesiyle eklenen fıkra. Yür: 1.1.2004) Devlet dış borçları ile ilgili kredi anlaşmalarında öngörülen bütün ödemeler dolayısıyla düzenlenen kâğıtlar (dış proje kredileri çerçevesinde yapılacak ödemeler dahil, kredilerin kullanımları hariç).

25. (4842 sayılı Kanunun 29. mad. eklenen fıkra. Yür: 1.1.2004)  28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan nakit işlemleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca çıkarılacak likidite senetlerine (veya bu mahiyetteki kâğıtlara) ilişkin işlemler dolayısıyla düzenlenen kâğıtlar.

26. (5228 sayılı Kanunun 36/1. mad. değişen bent. Yür: 31.7.2004) Kredi kartı üyelik sözleşmeleri. (****)

27. (4962 sayılı kanunun 12. mad. eklenen fıkra. Yür: 7.8.2003)Yükseköğretim kurumlarınca yaptırılan bilimsel araştırma projeleriyle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar.

28. (4962 sayılı kanunun 12. mad. eklenen fıkra. Yür: 7.8.2003)2985 sayılı Toplu Konut Kanununa  10.5.1990 tarihli  ve 3645 sayılı Kanunla eklenen “ek 2’nci” maddesi  kapsamında kullandırılacak kredilere ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar.

29. (5035 sayılı Kanunun 30. mad. eklenen madde. Yür: 2.1.2004) Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler üzerine konulan aval ve kefalet şerhleri ile bu mahiyetteki diğer şerhler.

30. (5228 sayılı Kanunun 36/1. mad. değişen bent. Yür: 31.7.2004) (6009 sayılı Kanun  17. mad. ile  değiştirilen ibare. Yür:1.8.2010)“Finansman şirketlerince kullandırılacak (6322 sayılı Kanunun 17. mad. ile  değişen ibare.Yür:15.6.2012) “kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç)”

31. (5281 sayılı Kanunun 8. mad. eklenen fıkra.Geç:1.1.2005)

Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri.

32. (5281 sayılı Kanunun 8. mad. eklenen fıkra.Geç:1.1.2005) “Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri.

33. (5281 sayılı Kanunun 8. mad. eklenen fıkra.Geç:1.1.2005)

(6009 sayılı Kanunun  17. mad. ile  değiştirilen ibare.Yür:1.8.2010)““Ekici ve alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri ile 5488 sayılı Tarım Kanunu çerçevesinde, üretici ve alıcı arasında düzenlenen tarımsal üretim sözleşmeleri ve”  bunlara ilişkin rehin senetleri.

34. (5281 sayılı Kanunun 8. mad.eklenen fıkra.Geç:1.1.2005)

Ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetlere ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen akitlerle ilgili kâğıtlar (Söz konusu kâğıtlar, resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih itibarıyla vergiye tâbi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir.)(5535 sayılı Kanunun 8. mad. eklenen ibare.Yür:8.7.2006) “ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kâğıtlar.”

35.(5281 sayılı Kanunun 8. mad. eklenen fıkra.Geç:1.1.2005) “5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendi kapsamındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar.

36. (5582 sayılı Kanunun 34. mad. eklenen fıkra.Yür:6.3.2007) “Sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin olarak düzenlenen makbuz ve

kağıtlar, konut finansmanı kuruluşlarının konut finansmanı işlemleri ve bu kuruluşların ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlık finansmanı fonlarını temsilen menkul kıymet ihracı ve bu ihraca konu teminatlarla ilgili olarak düzenlenen makbuz ve kağıtlar.”

37.(5766 sayılı Kanunun 10/g mad.eklenen fıkra.Geç:1.1.2008 Yür:6.6.2008) “4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca, idare ile istekli arasında imzalanan çerçeve anlaşması ve bu anlaşmaya esas ihale kararı ile isteklilerin dinamik alım sistemine kabul edilmesine ilişkin kararlar.

38.(5766 sayılı Kanunun 10/g mad.eklenen fıkra.Yür:6.6.2008) “Kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek olan ülke incelemeleri, araştırma, proje ve benzeri faaliyetler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar.

  39.(5766 sayılı Kanunun 10/g mad.eklenen fıkra.Yür:6.6.2008) “Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca satışı yapılan ve net alanı 80 m_’yi geçmeyen konutlara ilişkin olarak, İdare ile alıcı arasında imzalanan satış sözleşmeleri ve bu satışa ilişkin diğer kağıtlar.”

40.(5904 sayılı Kanunun 20. mad. ile eklenen fıkra.Yür: 3.7.2009)“10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde, mudi ile lisanslı depo işletmesi arasında düzenlenen mukavelenameler ve ürün senedi.”

41. (6111  s.kanunun 83/a. mad. ile eklenen fıkra.Yür:25.2.2011) “Menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların varlık kiralama şirketine devri, bunların varlık kiralama şirketince devralınan kuruma devri, bu devirlere bağlı olarak yapılan ipotek işlemleri ile bunların varlık kiralama şirketlerince kiralanması nedeniyle düzenlenen kâğıtlar ve kira sertifikaları.”

42.(6491 sk’nun 27/3. mad. ile eklenen fıkra.Yür:11.6.2013) “Türk Petrol Kanunu kapsamında petrol hakkı sahiplelrinin petrol arama ve üretim faaliyetlerine ilişkin olarak düznlenen sözleşmeler.”

V – Kurumlarla ilgili kağıtlar :

1. İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakler Hakkındaki Kanuna tabi kurumlarla genel ve özel bütçeli daireler, il özel idareleri ve belediyelere bağlı tüzel kişiliği bulunan kurumlara özel kanunları gereğince Hazinece ödenmesi gereken sermaye, iştirak hissesi ve yardım ödeneklerinin ödenmesine ait kağıtlar.

2. İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri bu iştirakler hakkındaki kanuna tabi kurum ve ortaklıklara vuku bulacak devir ve kuruluş ile ilgili kararlar.

3. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun Milli Savunma Bakanlığına veya memleketimizin de dahil bulunduğu Milletler arası Savunma Teşkilatına teslim edeceği her türlü malzeme, teçhizat ve vasıtalarla yedek parçalarının imalinde ilk madde veya işletme malzemesi olarak kullanılmak üzere kurum tarafından yabancı memleketlerden getirilecek maddelerin Miktarı ve memleket içinde ihtiyaca yeter derecede tedarikinin mümkün bulunmadığı Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarının müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit ve kabul edilmek kaydiyle ithali sırasında düzenlenen kağıtlar.

4. Toprak Mahsulleri Ofisinin müstahsilden yapacağı alımlar ve menkul rehini işlemlerine ilişkin kağıtlarla Ofisin teşkil edeceği müessese ve şirketlerin kuruluşu ile ilgili kağıtlar.

5. Toprak Mahsulleri Ofisi Tarafından ithal edilecek hububat ve unlarla bunların naklinde kullanılacak her nevi malzemenin ithali sırasında düzenlenen kağıtlar.

6. Türkiye Zırai Donatım Kurumu müessese ve şubelerinin kuruluş işlemleri ile ikraz, istikraz, menkul ve gayrimenkul alım ve satımı vesair işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kurum tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.

7. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün Çiftçi ile münasebetlerinde tanzim edilecek borç senetleri ile borç ödeme makbuzları.

8. Türkiye Cumhuriyeti Emekli sandığının her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekkül tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.

9. İşçi Sigortaları veya yerine kaim olacak kurumun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kurum tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.

10. Devlet Yatırım Bankasının her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekkül tarafından  ödenmesi gereken kağıtlar.

11. Tasarruf Sandıkları Hakkındaki Kanun gereğince il özel idareleri ve belediyelerce kurulan tasarruf sandıklarının tüzüklerinde açıklanan işlemlerle ilgili kağıtlar.

12. Ordu Yardımlaşma Kurumunun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu Kurum tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.

13. Milli Piyango İdaresinin biletleri ile çekilişte kazananlara ödenecek ikramiye ve amortilerle ilgili kağıtlar.

14. Devlet Tiyatrosunun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekkül tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.

15. Tarım Satış kooperatifleri ve Birlikleri ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin her türlü muamelelerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bunlar tarafından ödenmesi gereken kağıtlar,

16. Çay yetiştirenlerin Türkiye’de çay ziraatini geliştirmek maksadiyle kuracakları kooperatiflerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kooperatifler tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.

17. Genel menfaatlere yararlı derneklerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekküller tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.

18. (639 sayılı kanunun 1’inci maddesiyle değişen şekli) Türkiye Halk Bankasının, esnaf kefalet ve küçük sanat kooperatifleri ve ortakları ve kooperatiflerin kendi ortakları ile münasebetlerinde tanzim olunacak borç senetleri, borç ödeme makbuzları, ipotek ve rehin senetleri.

19. (2535 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle değişen şekli)  Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kuruluş işlemlerinde düzenlenen her türlü kağıtlarla, Türk Silahlı Kuvvetlerini (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıfların her türlü işlemlerinde düzenlenen kağıtlar.

20. (Finansman Kanunun 103’üncü maddesiyle eklenen fıkra) İktisadi Devlet teşekküllerine ve sermayesinin yarıdan fazla devlet veya İktisadi Devlet Teşekküllerine ait olan Kamu İktisadi Teşebbüslerine Hazinece yapılacak ikrazlara ait işlemlerle ilgili kağıtlar.

21.(4697 sayılı Kanun’un 11’inci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük:7.10.2001)  Sigorta ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının kuruluşları dahil her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu şirketler veya fonlar tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.

22. (4842 sayılı Kanunun 29. maddesiyle eklenen fıkra. Yür: 1.1.2004) Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 24 numaralı bendinde belirtilen kurumların kredi teminatlarına ilişkin işlemlerinde düzenlenen kâğıtlar.

23. (5582 sayılı Kanunun 34. maddesiyle eklenen fıkra.Yür:6.3.2007) “İpotek finansmanı kuruluşları ile konut finansmanı fonlarının kuruluş ve ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlık finansmanı fonlarını temsil eden menkul kıymetlerin ihracı ve ihraca konu teminatlardan kaynaklananlar dahil her türlü işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen ve damga vergisi bu kuruluşlar veya fonlar tarafından ödenmesi gereken makbuz ve kağıtlar.”

24.(5766 sayılı Kanunun 10/g maddesiyle kaldırılmıştır. Yür:6.6.2008) (****)

25.  (6111  s.kanunun 83/b. mad. ile eklenen fıkra.Yür:25.2.2011)“Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri.”(6322 sayılı Kanunun 17. mad. ile eklenen ibare.Yür:15.6.2012) “(Söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerde geçici personel olarak istihdam edilenlerle yapılan sözleşmeler ile 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununa göre hizmet alımına ilişkin yapılan hizmet sözleşmeleri dahil)”

_________________________________________

(*)              IV/16. bent (5228 sayılı kanunla değişmeden önceki şekli. Yür: 3.7.2001-30.7.2004 tarihleri arası) (4684 sayılı Kanun’un 22/C maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük:3.7.2001) Anonim, eshamlı komandit ve limited (5035 sayılı kanunun 48/6-b maddesiyle değişen ibare. Yür:2.1.2004) “şirketlerin kuruluşlarına, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına”, ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar.

 (**)           18 – (5035 sayılı Kanunla kaldırılmadan önceki şekli. Yür:3.7.2001 – 1.1.2004 tarihleri arası)18. (4684 sayılı Kanun’un 22/C maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük:3.7.2001) Bankalarca konut edinmek isteyenlere (daha önce aynı nitelikte bir kredi kullandırılmamış olması şartıyla kullandırılacak kredinin ana para tutarının elli milyar (40 Seri No’lu D.V.K. Tebliğiyle 1.1.2003’den itibaren 121.794.000.000) lirayı aşmayan kısmı için) bireysel konut kredisi verilmesi ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar (Bu tutar her yıl yeniden değrleme oranında artırılır.)

(***)          (5281 sayılı Kanunla değişmeden önceki ibare.Yür:22.6.2002 – 31.12.2004 tarihleri arası)  “alım satım sözleşmeleri”

 (****)       IV/26. bent (5228 sayılı kanunla değişmeden önceki şekli. Yür: 7.8.2003-30.7.2004 tarihleri arası) (4962 sayılı kanunun 12. maddesiyle eklenen fıkra. Yür: 7.8.2003) Kişiler ile bankalar arasında düzenlenecek kredi kartı üyelik sözleşmeleri.

(*****)      24. fıkra (5766 sayılı Kanunla kaldırılmadan önceki şekli.Yür:6.3.2007-5.6.2008 tarihleri arası) Toplu Konut İdaresi Başkanlığının menkul kıymet ihracı ve ihraca konu teminatlardan kaynaklananlar dahil her türlü işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen ve damga vergisi bu kuruluş tarafından ödenmesi gereken makbuz ve kağıtlar.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir