Dönemsonu işlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1 – Transfer fiyatlandırması, örtülü sermaye ve örtülü kazanç kapsamında ortaklar cari hesabı, ilişkili kişilerden borçlanmalar ile öz sermaye ilişkisi irdelenmelidir. Gerek bu konu ile ilgili kanunen kabul edilmeyen giderler ve gerekse kasa fazlası ya da ortakların şirkete borçları adatlandırılarak hem faiz gelir kaydedilmeli hem de Kdv hesaplanmalıdır. Gerekiyorsa transfer fiyatlandırması raporu hazırlanmalı.

2 – Kasada bulunan para miktarının işletmenin büyüklüğüne ve iş hacmine uygun miktarda bulunması makuldür.

3 – Kasa sayımı yapılmalı, noksanlık veya fazlalığın olması halinde nedeni araştırılmalı ve kayıtlara alınmalıdır.

4 – Bankada yabancı para mevcutsa değerleme işleminin yapılması ve ortaya çıkan kur farkları ilgili hesaplara aktarılmalı.

5 – Aralık ayına ait olup da, ödemesi Ocak ayında olan bir elektrik ya da su faturasının Aralık ayında gelmesi halinde Aralık ayında ilgili gider hesabına yazılarak 381 hesap ile ilişkilendirilir.

6 – Alıcılar ve satıcılarla mutabakat sağlanmalı.

7 – Alınan ve verilen avanslarla ilgili mutabakat sağlanmalı.

8 – Alınan, verilen çekler, alınan, verilen senetlerin mutabakatı yapılmalı.

9 – Şüpheli ve değersiz alacaklar belirlenmeli.

10 – Alacak ve borçlarda reeskont işlemleri uygulanmalı.

11 – Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin doğru hesaplanıp hesaplanmadığı kontrol edilmeli.

12 – Yıl içinde alınan binek otomobilleri için kıst amortisman uygulanıp uygulanmadığına dikkat edilmeli.

13 – Aralık ayında devreden KDV var ise, kayıtlardaki devreden KDV tutarı ile aralık ayı beyannamesindeki KDV tutarı aynı olmalı.

14 – KDV tahakkuk kaydı yapılmalı.

15 – Dönem içinde 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabının borcuna yazılan tutar 371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri hesabının borcuna aktarılır. Bu tutar, kurumlar vergisi tutarını aşamaz.

16 – İşletmenin ödemekle yükümlü olduğu vergi ve fonların (360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı-361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri) vadesinin geçmiş olması ya da işletmenin vergilerini ödemekte güçlük çekmesi halinde vergi borçları 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler hesabına aktarılmalı.

17 – Gelecek aylarda ödemesi yapılacak ve belgeye dayalı giderler 381 Gider Tahakkukları hesabı ile ilişkilendirilmeli.

18 – VUK’ a göre değerleme işlemleri yapılmalı.

19 – Stok sayımında noksanlık veya fazlalığın olması halinde nedeni araştırılmalıdır.

20 – Stok sayımı ve değerlemenin yapılmasından sonra satılan malın maliyeti tespit edilerek, kayıtlara alınmalı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir