Hediye Olarak çalışana verilen maç bileti indirim konusu yapılabilirmi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.54.15.01-110-2009-12-20 14/07/2011

 Konu : Hediye olarak çalışana verilen maç biletinin gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

İlgide kayıtlı dilekçenizde, … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, mal ve hizmet satışı yaptığınız firma sahibi, satın alma birimi çalışanları gibi kişilere ve ayrıca kendi çalışanlarınıza bazı zamanlar hediye olarak maç bileti verdiğiniz, çalışanlarınıza ve müşteriniz olan firma sahibi ve çalışanlarına hediye ettiğiniz maç biletlerinin gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile hediye olarak verdiğiniz maç biletlerine ait KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; safi kurum kazancının tespitinde GelirVergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirilecektir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup, aynı maddenin (1) numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği belirtilmiştir.

Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında sayılan kanunen kabul edilmeyen giderler dışında kalan ticari organizasyona bağlı olarak yapılan giderler olup, bunlara işletme gideri de denilebilmektedir.

Bu çerçevede, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre,

Firmanız tarafından, çalışanlarına verilen maç bileti bedellerinin ücret bordrosuna dahil edilmek ve Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (1) numaralı bendine göre gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmak suretiyle ücret gideri olarak, Adı geçen şirketin mal ve hizmet satışı yaptığı firma sahibi, satın alma birimi çalışanları gibi kişilere hediye olarak verdiği maç bileti bedellerinin ise, mal satışı yapan şirketlere verilen ciro primi olarak ilgili şirketlerin kestiği faturalara istinaden pazarlama ve satış gideri olarak, dikkate alınması mümkündür.

Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:

KDV Kanununun; 1/1 inci maddesinde; Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu, aynı maddenin ikinci fıkrasında; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliğinin Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit olunacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, aynı Kanunun 29/1-a maddesi ile mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, faaliyetlerine ilişkin olarak; kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV yi indirebilmelerine imkan tanınmış, ancak 30 uncu maddesinin (d) bendinde, “Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV” nin indirim konusu yapılamayacağı hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, promosyon ürünleri ile numune ve eşantiyon verilmesinde KDV uygulamasının usul ve esaslarının belirlendiği 50 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/1) bölümünde,

– ticari hayatta ticareti yapılan mallara olan talebin artırılması amacıyla bir takım pazarlama tekniklerinin geliştirildiği, satışı yapılan malın yanında başka bir malın ayrıca bir bedel alınmaksızın verilmesinin de (promosyonlu ürün satışı) olarak sıkça karşılaşılan bir pazarlama tekniği olarak ortaya çıktığı,

-bir malın tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareketedenlere devri olarak tanımlanan teslim hükümleri çerçevesinde ticari bir işletmenin yaptığı bedelsiz teslimlerin de KDV ye konu olduğu, ancak firmaların iktisadi faaliyetini genişletme, emsal işletmelerle rekabet edebilme, üretim veya satışını yaptıkları mallara olan talebi koruma veya artırma amacıyla bir malın yanında başka bir mal verilmesi şeklinde gerçekleşen işlemlerde, promosyon ürünü açısından bir bedelsiz teslimin söz konusu olmadığı, böylece firmanın genişleyen faaliyetiyle bağlantılı olarak işletmede yaratılan katma değerin arttığı,

-nitekim piyasadan satın alınan veya ithal edilen malların promosyon ürünü olarak müşterilere verilmesinin mükellefler açısından pazarlama gideri niteliğini taşıdığı ve bu malların alış bedellerinin Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 1 numaralı bendine göre gider olarak kaydedilebildiği,

– dolayısıyla, firmanın yarattığı katma değer içerisinde vergilenen promosyon mallarının müşterilere verilmesi sırasında katma değer vergisi hesaplanmasına gerek bulunmadığı ve bu ürünler için yüklenilen katma değer vergisinin prensip olarak indirim konusu yapılması gerektiği

belirtilerek uygulamaya ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre;

1. Firmanız çalışanlarına verilen maç bileti bedelleri, ücret mahiyetinde olduğundan KDV nin konusuna girmemektedir. Dolayısıyla, bu mahiyetteki ödeme tutarları üzerinden KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır. Ayrıca söz konusu giderlerin, ücret bordrosuna dahil edilmek ve Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (1) numaralı bendine göre gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmak suretiyle ücret gideri olarak kazancın tespitinde indirimi kabul edildiğinden, maç biletlerinin alımında yüklenilen KDV, KDV Kanununun 29 ve 34 üncü maddeleri çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir.

2. Firmanız tarafından mal ve hizmet satışı yaptığınız firma sahipleri veya bu firmaların satın alma birimi çalışanlarına bazı zamanlarda hediye olarak maç bileti verilmesi ise ticaretini yaptığınız mallara olan talebi artırmaya yönelik promosyon ürünü verilmesi şeklinde değerlendirileceğinden, maç biletlerinin müşterilere verilmesi sırasında KDV hesaplanmayacak ve söz konusu maç biletlerinin alımında yüklenilen KDV, 50 Seri No.lu KDV Genel Tebliğiniin A/1 bölümünde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir