Kiracının Tahliyesi Dilekçe Örneği

Kiracının Çıkarılması Dilekçe Örneği

….. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI

DAVALI

DAVA KONUSU       : Kiracının Temerrüdü nedeniyle tahliye talebidir.

OLAYLAR     : 1- Davalı Kiracı …. mülkiyeti kiralayan olarak tarafıma ait ve … ili, …. ilçesi ….. Sokak No: .. ./. .. adresinde bulunan dairede …. başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık …. (yazı ile) TL kira ödemektedir.

2- Davalı Kiracı …. ile Kiralayan olarak tarafım arasında yapılan kira sözleşmesinde kira bedellerinin her ayın ….. günleri arasında …. Bankası ….  Şubesindetarafım . adına açılmış bulunan hesaba yatırılması kararlaştırılmıştır. Ancak davalının, … yılı ….. ayına ait kira bedelini sözleşmede belirtilen tarihlerde ilgili hesaba yatırmamasından dolayı tarafımca geciken kira bedelinin ödenmesi konusunda ….. Noterliğince …. tarihli ihtamame çekilmiş “kira bedelini ihtarnamenin tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödemediği taktirde Borçlar Kanununun ilgili maddesi gereğince temerrüde düşmüş sayılacağı ve hakkında tahliye davası açılacağı” ihtaren bildirilmiştir. Buna rağmen söz konusu kira davalı tarafından ödenmemiştir. Davalı, kira bedelini ödemeyerek temerrüde düşmüştür.

3- Bu itibarla kiracının ödememiş olduğu …..  TL kira bedelinin tahsili ve kira bedelini ödemeyerek temerrüde düşmüş olmasından dolayı iş bu tahliye davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            : Borçlar Yasası, ilgili sair mevzuat.

 

DELİLLER :…. tarihli kira sözleşmesi, ….  Noterliğince çekilen …..  tarihli ihtarnameler, tapu kayıtları, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda sayılan nedenlerle kiracının temerrüde düşmüş olması nedenine dayanılarak açılan davamızın kabulü ile davalının kiracı olarak oturmakta olduğu yukarıda belirtilen adreste bulunan daireyi tahliyesine, ödenmemiş kira bedeli olan ….. TL’nin tahsiline ve yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim . …/…/20…

 

Davacı : Ad Soyad

(İMZA)

EK:      1) …  tarihli kira sözleşmesi,

2)         …  tarihli ihtarname.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir