Kooperatif üyeliğinden ihraç kararının iptali

YARGITAY 23. Hukuk Dairesi

E.No : 2011/48 K.No : 2011/2

Tarih : 07.07.2011

                            •  KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ

ÖZÜ: Davacının ihracına dair karaın iki yönetim kurulu imzası ile alınması nedeniyle bu karar yok hükmündedir.

          (1163 s. Koop.K. m.98))

          (6762 s. TTK. m.324)

Taraflar arasındaki üyelikten ihraç kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatifin üyesi iken yasa ve ana sözleşmeye aykırı bir şekilde ihracına karar verildiğini ileri sürerek, ihraç kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın süresinde açılmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, davacının 16.06.2005 tarihli yönetim kurulu kararı ile ihracına karar verildiği, bu karardan sonra davacı hakkındaki ihraç kararının 28.06.2005 tarihli genel kurulda görüşülerek yönetim kuruluna yetki verildiği, bu kararla davacı ihracına ilişkin yönetim kurulu kararının onandığı, bu genel kurul kararı davacıya tebliğ edilmediğinden davanın 3 aylık hak düşürücü süre geçirilmeden açıldığının kabulünün gerektiği, öte yandan, davacıya 13.05.2005 tarihinde tebliğ edilen ikinci ihtarnamede bir ay yerine 30 gün verilmekle 1163 sayılı Kooperatifler Yasasının 27’nci maddesine muhalefet edildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle davacının ihracına dair kararın iki yönetim kurulu imzası ile alınması nedeniyle bu kararın  1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 98’inci maddesi yollaması ile TTK’nun 330’uncu maddesi uyarınca yok hükmünde olduğundan kabulünün gerekmesine göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün (ONANMASINA) peşin alınan ilam harcının mahsubu ile geriye kalan 2.80 TL harcın temyiz eden tarafından alınmasına, 07.07.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir