Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnalar

Motorlu Taşıtlar Vergisi

İstisnalar :

MADDE 4 (2348 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle değişen şekli.) Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır.

a) (5766 sayılı Kanunun 9/a.mad.değişen bent.Yür:6.6.2008) “Genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri (6360 sayılı Kanunun 32. mad. ile eklenen ibare. Yür:6.12.2012) “ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri” ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (bu idarelere bağlı olup, ayrı tüzel kişiliği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç),”(*)

b) Karşılıklı olmak şartıyle, yabancı devletlerin Türkiye’de bulunan elçilik ve konsolosluklarıyla, elçi, maslahatgüzar ve konsoloslarına (Fahri konsoloslar hariç) ve o devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına ve merkezi Türkiye’de bulunan uluslararası kurullar ile bu kurulların yabancı uyruklu memurlarına ve resmi bir görev için yurda gelen delege ve heyetlere ve bu heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlar,

c) (5035 sayılı Kanunun 22. maddesiyle değişen bent. Yür:2.1.2004) Engelli dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar. (**)

d) (5020 sayılı Kanunun 7. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 26.12.2003) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bakanlar Kanunun hükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankaların iflas idarelerine ait taşıtlar.

(3418 sayılı Kanun’un 12’inci maddesiyle eklenmiştir.) Motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri, bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Bu Kanunda yer almayan istisna ve muaflıklar hükümsüzdür. Ancak, uluslarası anlaşma hükümleri saklıdır.

______________________________________________

(*)Madde 4/a -(5766 sayılı kanunla değişmeden önceki şekli.Yür:28.11.1980-5.6.2008 tarihleri arası) “Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelerle, köy tüzel kişelerince iktisap edilerek bu daire ve idareler adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (Bu dairelere bağlı olup, ayrı tüzel kişiliği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç).

(**) (Madde 4/c bendi – (5035 sayılı Kanunla değişmeden öncek şekli. Yür:28.11.1980 – 1.1.2004 tarihleri arası) Bizzat malüller tarafından kullanılan özel tertibatlı olarak imal edilmiş taşıtlar,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir