Mükellef Bilgileri Bildirimi 2013

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun vermiş olduğu yetkiye dayalı olarak; mükelleflere ait verilerde meydana gelen değişiklikleri güncel olarak takip edebilmek amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “Mükellef Bilgileri Bildirimi” verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Bildirimler, her yıl 1 Nisan tarihi itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) kurumlar vergisi mükellefleri, ticari kazanç (kazancı basit usulde tespit edilenler hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri tarafından verilecektir.

Bildirimler, merkez ve her bir şube için ayrı ayrı olmak üzere 1 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında internet vergi dairesi üzerinden yalnızca elektronik ortamda verilecektir. Elektronik ortamda verilmeyen bildirimler hiç verilmemiş sayılacak olup, bildirimlerin elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için 31 Mayıs günü saat 24.00’e kadar onaylama işleminin yapılması zorunludur.

Bildirimler:

– Kendi adına kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce,

– Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavirlerce gönderilecektir.

Ancak, bildirimde istenen bilgilerin niteliği göz önünde bulundurulduğunda, bu bildirimlerin meslektaşlarımız tarafından verileceği anlaşılmaktadır.

Bildirimini elektronik ortamda vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. maddesinde özel usulsüzlük cezası ön görülmüş bulunmaktadır. Hatalı bildirimlerdeki düzeltmelerin ilk on gün içinde yapılması halinde ceza uygulanmayacak, takip eden 15 gün içinde yapılması halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 355 inci maddesine göre 1/5 oranında özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Meslektaşlarımızın bu bildirimleri göndermeleri karşılığında en az tarifedeki kadar ücret uygulamasında bulunmaları gerekmekte olup, ücret alınmaması halinde bu durum, haksız rekabet fiili olarak değerlendirilecektir.

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

VERGİ   USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA   NO: 413)

1.Giriş

1.1. Bilindiği gibi Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan gelir   politikası; verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık ilkelerine sıkı   sıkıya bağlı kalınarak adalet ve tarafsızlık içerisinde yürütülmektedir.   Gelir politikasının uygulaması sırasında ekonomik faaliyetlerin daha iyi   kavranabilmesi için mükelleflerin mükellefiyetlerine ait çeşitli bilgiler   Bakanlığımızca tutulmaktadır.

1.2. Bu kapsamda mükelleflere ait verilerde meydana gelen   değişikliklerin güncel olarak takip edilememesi nedeniyle çeşitli aksaklıklar   yaşanmaktadır. Söz konusu verilerin güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesi,   doğruluklarının teyidi amacıyla düzenlenecek olan Mükellef Bilgileri   Bildirimine ilişkin usul ve esaslar bu tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

2. Kanuni Dayanak ve Yetki

2.1. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun1 “Bilgi Verme” başlığını   taşıyan 148 inci maddesinde “Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler   veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzelkişiler, Maliye   Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri   bilgileri vermeye mecburdurlar.” hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanunun   149 uncu maddesinde ise “Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa   eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzelkişiler vergilendirmeye   ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve vergi   dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve   devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar.” hükmüne yer verilmiştir.

2.2. Söz konusu Kanunun 5228 sayılı Kanunun2 8 inci maddesiyle değişik mükerrer   257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine göre Maliye   Bakanlığının; “Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek   zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve   bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak   suretiyle İnternet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim   araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek   veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye   veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında   uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit   etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef   grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya” yetkili   olduğu hükme bağlanmıştır.

2.3. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun yukarıda belirtilen maddeleri   ile Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak bu tebliğin konusunu teşkil   eden Mükellef Bilgileri Bildiriminin, elektronik ortamda verilmesi   zorunluluğu getirilmiştir.

2.4. Bildirim zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı, bildirimin   şekli, bildirimde bulunulacak dönem, bildirim verme zamanı, gönderilmesi   ve diğer hususlara ilişkin açıklamalara tebliğin izleyen bölümlerinde yer   verilmiştir.

3. Mükellef Bilgileri Bildirimi Verme Zorunluluğu Getirilen   Mükellefler:

3.1.Bu tebliğin konusunu teşkil eden Mükellef Bilgileri Bildirimini,   bildirim verme süresinin başladığı gün olan 1 Nisan tarihi itibariyle faal   olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) tüm;

a. Kurumlar vergisi,

b. Ticari kazanç (kazancı basit usulde tespit edilenler hariç), zirai   kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi

mükellefleri vermek zorundadırlar.

3.2. Söz konusu bildirimin merkez ve her bir şube için ayrı ayrı   verilmesi zorunludur.

3.3. Faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniğini kullanmak   durumunda bulunan mükellefler, Mükellef Bilgileri Bildiriminin “Brüt   Satışlar/Gayri Safi Hasılat” alanına, kendi muhasebe tekniklerine göre bu   alana karşılık gelen gelir tablosu bilgilerini dolduracaklardır.

4. Bildirimin Şekli:

4.1. Tebliğin üçüncü bölümünde bildirim verme zorunluluğu getirilen   mükellefler, https://intvd.gib.gov.tr/internetvd adresinde bulunan bildirim   ekranlarındaki alanları aynı adreste yer alan kılavuzda belirtilen   açıklamaları göz önünde bulundurarak eksiksiz olarak dolduracaklardır.

4.2. Söz konusu bildirimin nasıl doldurulacağına ilişkin açıklamalara   www.gib.gov.tr adresinden de ulaşılabilecektir.

5. Bildirimin Dönemi ve Verilme Zamanı:

5.1. Bildirim verme yükümlülüğü getirilen tüm mükellefler,   bildirimlerini her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarih aralığında elektronik ortamda   vereceklerdir.

5.2. Bildirimin elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için   onaylama işleminin yapılması zorunludur. Onaylama işleminin ise en geç,   bildirimin verilmesi gereken son gün olan 31 Mayıs günü saat 24.00’e kadar   tamamlanması gerekmektedir.

5.3. Bildirimin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan   vergi dairesi müdürlükleri/malmüdürlükleri, bildirimi kâğıt ortamında hiçbir   şekilde kabul etmeyecektir.

5.4. Elektronik ortam dışında gönderilen bildirim verilmemiş   sayılacaktır.

6. Bildirimin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Esaslar:

Mükellef Bilgileri Bildiriminin düzenlenmesi ve onaylanmasında   aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır.

 

6.1 Kendi adına kullanıcı   kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce gönderiliyorsa, mükellefe ilişkin   bilgiler bildirimin hem diğer alanlarına hem de bildirimi düzenleyen   kısmına, 

6.2 Serbest muhasebeci/serbest   muhasebeci mali müşavir tarafından gönderiliyorsa, bildirimi gönderene   ilişkin bilgiler bildirimi düzenleyen kısmına,

6.3  3568 sayılı   Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest   muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları)   tarafından gönderiliyorsa, bildirimi gönderene ilişkin bilgiler bildirimi   düzenleyen kısmına,

yazılacaktır.

 

7. Düzeltme İşlemleri:

7.1. Elektronik ortamda bildirimin onaylanmasından sonra, hatalı   verildiği anlaşılan bildirim için düzeltme bildirimi verilmesi gerekmektedir.   Düzeltme bildiriminin elektronik ortamda, Mükellef Bilgileri Bildiriminin   verilme süresinden sonra verilmesi durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanununun   mükerrer 355 inci maddesinin düzeltme bildirimlerine ilişkin hükümleri   dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

7.2. Düzeltme işleminde ilk bildirim tamamen iptal edilmekte ve   ikinci defa verilen bildirim geçerli kabul edilmektedir. Bu sebeple düzeltme   yapması gereken mükelleflerin, yeni bildirimi, daha önce bildirimde   bulunulmamış gibi tüm bilgileri içerecek şekilde doldurmaları gerekmektedir.

8. Diğer Hususlar ve Cezai Yaptırım

8.1 Bildirimin verileceği tarihten önce bağlı oldukları vergi dairesi   değişen mükellefler bildirimlerini, halen bağlı oldukları vergi dairesinin   mükellefi olarak göndereceklerdir.

8.2 Bildirimini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen   veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul   Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası   kesilecektir.

Tebliğ olunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir