Özel Usülsüzlük Cezaları

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (2012 yılı için) (Md. 353) (TL)

1 – Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu ile Serbest Meslek Makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenmemesi veya düzenlenen bu belgelerin gerçeği yansıtmaması halinde; her bir belge için 180 TL’den aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının (Ceza miktarı  180 TL’den az,  88.000 TL’den fazla  olamaz) %10’u
2 –     Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Fiş, Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti, Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi, Yolcu Listesi, Günlük Müşteri Listesi ile Maliye Bakanlığı’ nca düzenlenme mecburiyeti getirilen belgelerin düzenlenmemesi, bulundurulmaması ve kaydedilmemesi veya düzenlenen bu belgelerin gerçeği yansıtmaması halinde; her bir belge için (Ceza miktarı her belge için her tespitte 8.800 TL, yıl içinde de  88.000 TL’yi aşmamak  kaydıyla) 180
3 –     Fatura, Gider Pusulası,  Muhstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Fişi, Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti almadıklarının tespitinde 36
4 –     Vergi Levhasını bulundurmayan ve asmayanlara 180
5 –     İşyeri Kapatma Cezası : 5228 s.k. 60/1-b maddesi ile VUK 353/5  kaldırılmıştır. Yür. 31.07.2004
6 –     Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolara ilişkin usul ve esaslara uymayanlara 4.000
7 –     VUK’un 8’inci maddesinin son fıkrası uyarınca düzenlenen tek vergi numarası ile ilgili mecburiyetlere uymayanlara 220
8 –     Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa İşletmecilerine (Ancak ceza miktarı bir takvim yılı içinde 130.000 TL’yi aşamaz)  660
9 –     4358 S. Kanun uyarınca işletmeler Vergi Kimlik No’su zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri yerine getirmeyenlere 880
10 –   VUK’un 127/d bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan araç sahibi adına 660

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir