Ocak 2014 Vergi ödeme ve Beyanname verilme süreleri

ÖDEME GÜNÜ

OCAK 2014  BEYAN
VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

07 Ocak

1- Aralık dönemi çeklere ait değerli kağıtlar vergisi bildirimi ve ödenmesi

10 Ocak

1- 16-31 Aralık dönemi I sayılı listedeki ürünlere ait özel tüketim  vergisinin beyanı ve ödenmesi

15 Ocak

1-  Aralık dönemi  II sayılı listedeki tescile tabi olmayan araçlar ile  III ve IV sayılı listedeki ürünlere ait ÖTV’nin beyanı ve ödenmesi

2-  Aralık dönemine ait gider vergilerinin (BSMV) beyanı ve ödenmesi

3-  Aralık  dönemi özel iletişim vergisi beyanı ve ödenmesi

20 Ocak

1-  İlan ve reklam vergisinin beyanı ve ödenmesi

23 Ocak

1-  Aralık dönemine ait gelir ve kurumlar vergisi stopajının beyanı

2-  Aralık dönemine ait muhtasar beyannamesinin verilmesi  (Zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olan işverenler vergi dairesine önceden bildirilmek şartıyla her ay yerine Ocak, Nisan Temmuz ve Ekim aylarının 23’üne kadar verebilirler.)

3-  Aralık dönemine ait damga vergisinin beyanı

4-  Aralık dönemi aylık prim ve hizmet belgelerinin kuruma verilmesi

24 Ocak

1– Aralık  dönemine ait katma değer vergisinin beyanı

27 Ocak

1-  1-15 Ocak dönemi I sayılı listedeki ürünlere ait özel tüketim vergisinin beyanı ve ödenmesi

2-  Aralık dönemine ait gelir ve kurumlar vergisi stopajının ödenmesi

3-  Aralık  dönemine ait katma değer vergisinin  ödenmesi

4- Aralık dönemine ait damga vergisinin ödenmesi

5-  Aralık dönemine ait muhtasar beyannamesinde tahakkuk edilen vergilerin ödenmesi

31 Ocak

1- Motorlu taşıtlar vergisi 1. taksit ödemesi

2- Aralık ayına ait 4/a-b  kapsamındaki  primlerin ödenmesi

3- Aralık ayına ait Form (Ba) ve (Bs)’nin verilmesi (VUK Teb.396)

 

Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. Örneğin KDV beyannamesi 24 Ocak’a kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 27 Ocak çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: Bu Tablo, Beyan ve Yükümlülükler Listesinin tamamını içermemektedir.

Katma Değer Vergisi ve ÖTV Oranları

maliye

Karar Sayısı : 2013/5595

(1.12.2013 tarih ve 28838 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

(Degişiklikler ilgili yerlerine işlenmiştir.)

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 2/9/2013 tarihli ve 82376 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR İLE BAZI KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN BELİRLENMESİNE

DAİR KARAR

MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listenin;

a) 3 üncü sırasında yer alan “01.05 pozisyonunda yer alan hayvanlar ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmış,

b) 8 inci sırasına “bu yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerleri hariç),” ibaresi eklenmiş, Read more

Araç Ruhsat Harcı Gider Kaydedilebilirmi?

maliye

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı: B.07.1.GİB.4.06.18.02-32227-7818/-157

Konu: Müşteri adına Trafik Şube Müdürlüğüne ödenen araç ruhsat bedelinin gider kaydedilemeyeceği hk.

22.03.2011

İlgide kayıtlı dilekçenizde, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuz, trafik aracılık hizmetleri ile iştigal ettiğiniz, bu hizmet kapsamında alınan bedel içerisinden Trafik Şube Müdürlüğüne araç ruhsatının yaprak bedelinin ödendiği, ancak ödenen bedel karşılığında tarafınıza herhangi bir belgenin verilmediği, her bir araç için ödenen ruhsat bedelinin tevsik edilememesi nedeniyle gider kaydının yapılamadığı belirtilerek, konu hakkında Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227’nci maddesinin birinci fıkrasında; “Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir. “hükmü yer almakta olup, söz konusu kayıtları ise aynı Kanunun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerden herhangi biri ile tevsikinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanunun 229’uncu maddesinde ise faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu, 231/5’inci maddesinde de faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturanın hiç düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun birinci maddesinde; “Bu kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” sayılır. Bu kanun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasların ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir. “hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanuna ekli tabloda Motorlu araç trafik belgesi ve Motorlu araç tescil belgesi değerli kağıt olarak sayılmış olup, Kanunun 4’üncü maddesinde; “Değerli kağıtlar ilgililere, bu Kanuna bağlı tabloda gösterilen bedeller karşılığında satılır. “denilmektedir.

Buna göre, motorlu araçların iktisabı sırasında Trafik Tescil Bürosundan alınan “Motorlu araç kayıt belgesi” ve “Motorlu araç tescil belgesi” motorlu aracı temsil eden belgeler olduğundan, bedellerinin kayıtlara intikali için Vergi Usul Kanunu kapsamında ayrıca belge düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 45 TL karşılığında alınan motorlu araç kayıt ve tescil belgesi komisyon hizmeti verdiğiniz müşteri adına ödenen bir bedel olduğundan faaliyetinizle ilgili kayıtlarınıza intikal ettirilecek bir gider veya komisyon gelirlerinizin tespiti esnasında dikkate alınacak bir hasılat özelliği taşımamaktadır.

Tahsilat Genel Tebliği Değişiklikleri

maliye

Maliye Bakanlığından:

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: A SIRA NO: 6)

(Değişikler yerlerine işlenmiştir)

(01.11.2013 tarih ve 28808 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nin Birinci Kısmının İkinci Bölümünün “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı alt bölümünün (2) numaralı bölümünün (a-iii) alt bölümünün (2) numaralı bölümünde yer alan “yivsiz tüfek ruhsatnameleri talepleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “(10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentleri ile 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde sayılanların talepleri hariç)” ibaresi eklenmiştir.

Tebliğ olunur.

Kaynak : Ataşehir Escort, Ümraniye Escort, Kadıköy Escort, Maltepe Escort

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:429

maliye

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO:429)

(10.10.2013 tarih ve 28791 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

1. Giriş ve Kapsam

Vergi kanunları gereği iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben talep edilecek iadelerin başvurularına ilişkin olarak 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 120 nci maddesi ve diğer vergi kanunlarının Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

2. İade Talep Dilekçelerinin Standart Hale Getirilmesine İlişkin Esaslar

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade talepleri, Başkanlığımız internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda, bu Tebliğ ekindeki standart dilekçeler kullanılmak suretiyle yapılır. Read more

escort bayanistanbul escortescort bayan