İdari Para Cezaları

5510 SAYILI KANUNA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI      (01.07.2012-31.12.2012 tarihleri arası  Asgari Ücret: 940,50 TL)

CEZA İLGİLİ

MADDELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2012 YILI CEZA MİKTARI TL
102/a 8/1, 61

İşe giriş ve genel sağlık sigortasına ait bildirgeleri usulüne uygun ve zamınında vermeyenlere her bir sigortalı için

As.Üc.  Tutarında

Bildirgelerin verilmediğinin mahkeme kararıyla veya kurum tarafından tespiti her bir sigortalı için

As.Üc.  2 Katı
Tespit tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bildirgelerin verilmemesi halinde her bir sigortalı için As.Üc.  5 Katı
102/b 11

İşyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakline ait bildirgeyi usulüne uygun ve zamanında bildirmeyenlere;

1) Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için

As.Üc. 3 Katı

2) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için

As.Üc. 2 Katı
3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için As.Üc. Tutarında
•    Süresi geçen bildirgelerin kuruma ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde As.Üc.  2/3’ü
102/c 86/1 Aylık prim ve hizmet belgesi ile  işyeri kayıtlarına ait belgeleri usulüne uygun ve zamanında göndermeyenlere her bir fiil için;

1) Belgelerin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına

As.Üc. 1/5’i
2) Belgelerin ek olması halinde asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına As.Üc. 1/8’i
86/5 3)  Ek bildirgenin kurumca re’sen düzenlenmesi durumunda (her bir ek belgede kayıtlı sig. sayısı başına) As.Üc. 1/2’si
4)   Belgenin mahkeme kararı, kurum veya diğer kamu idarelerinin denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tesbitler sonucu düzenlenmesi, asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın aylık, As.Üc. 2 Katı
102/d 59 Kurumun incelemeye yetkili memurları veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden,
Kuruma bildirilmediği tesbit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için,      As.Üc. 2 Katı
102/e 86/2 İşveren, işyeri defter, kayıt ve belgelerini kurum denetim ve kontrol memurlarınca istenilmesi  halinde onbeş gün içinde, mücbir sebep olmaksızın ibraz etmez ise;

1) Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlara

As.Üc. 12 Katı
2)  Diğer defterleri tutmakla mükellef olanlara As.Üc. 6 Katı
3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlara As.Üc. 3 Katı
4)  Tasdiksiz ve  tutulan defterlerin geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her biri takvim ayı için As.Üc. 1/2’si
5) Ücret tediye bordrosunun imzasız ve gerekli bilgilerin olmaması durumunda geçerli sayılmaz ve herbir geçersiz ücret tediye bordrosu için As.Üc. 1/2’si
102/f 85/5

Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak, kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar ile bankalar, Kurumca istenilen bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde kuruma vermemeleri durumunda aylık

As.Üc. 2 Katı
102/g 8/3, 9/1,3 47/3, 90/1

Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılık başlangıcından itibaren tescillerini yapan ilgili kurumların işe giriş bildirgesini engeç onbeş gün içinde ,Tarımsal faaliyette  bulunanların ise bir ay  içerisinde, köy ve mahalle muhtarları  ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına çalışanların sigortalılıklarının sona erdiğini on gün içinde,

Vazife malullüğüne sebep olan olayın kamu idaresince on beş gün içerisinde kamu idareleri, döner sermaye ve bankacılık kuruluşlarının ihale ile yaptırdıkları işleri üstlenenleri on beş gün içerisinde kuruma bildirmemeleri

As.Üc. Tutarında
102/g 8/7

Kamu idareleri ile bankaların, işlemlerini yaptığı kişilerin sigortasız olduğunu tespit ettiği  kişileri Kuruma bildirmemeleri halinde  sigortalı başına

As.Üc.  1/10’u
102/h 11/3,6

Ticaret sicil memurluklarının kendilerine bildirilen şirket kuruluşu, çalıştırılacak işçi sayısı ve işe başlama tarihinikuruma on gün içerisinde bildirmemeleri

Valilikler, blediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kuruluşların verdikleri yapı ve her türlü ruhsat niteliği taşıyan işlemlere ilişkin bilgileri kuruma vermemeleri halinde her bir         bildirimin yükümlülüğü için

As.Üc. Tutarında
102/ı-1 Kurumca denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurların, inceleme ve soruşturma görevini  yerine getirmesini engelleyen işverenler, sigortalılar ve işyeri sahiplerine As.Üc. 5 Katı
102/ı-2 Kurum görevlilerinin görevlerini yapmasını engellemek amacıyla, cebir ve tehdit kullanan işvrenler, sigortalılar ve işyeri sahiplerine aylık As.Üc. 10  Katı
102/i 100 Kurum tarafıdan istenen bilgi ve belgeleri herhangi bir  mücbir sebep olmaksızın kuruma vermeyen her türlü kurum  ve kuruluşa aylık As.Üc. 5  Katı
102/i 100 Kurum tarafından istenen belgelerin  kuruma  geç verilmesi  halinde ise aylık As.Üc. 2 Katı
102/i 100 4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde işverenlerce istenilen bildirimlerin süresinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık As.Üc. 1/10’u

 

102/i 100 İstirahat raporlarının hiç bildirilmemesi halinde ise sigortalı  başına aylık As.Üc. 1/2’si
102/j 9 9/a’ya göre sigortalılığı sona erenler 506 sk.nun geçici 20’nci maddesinde yer alan sandıklara başlama ve sona ermesinde bildirimi süresi içinde vermeyenlere

„bir takvim ayında işlenen bu fillerden dolayı defter belgelerin ibraz edilmemesi halinde uygulanan ceza tutarını aşmamak kaydıyla“  her bir sigortalı için

As.Üc.  1/10’u
102/k 100 Bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlara As.Üc. ½’si
102/l 100 Ek-6: Ticari taksi, dolmuş vb. nitelikteki iş yerleri: kısmi  süreli çalışanlarınkuruma bildirim, meslek odalarının ise  kontrol yükümlülüklerini yerine getirilmemesi halinde (Her bir fiil için) As.Üc. Tutarında
102/2 8,9,1147,61,90 Süresi geçen bildirgelerin kendiliğinden 30 gün içinde verilip, tebliğ tarihi itibariyle 15 gün içinde ödenmasi halinde (102-(a), (b). (g), (h) ve (j) bentlerinde cezaların As.Üc. ¼’ü

Yıllık Ücretli İzin

YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER (Is Kan.Md. 53)

a) 1 Yildan 5 Yila Kadar Olanlar (5 yil dahil) 14 Is Günü
b) 5 Yildan 15 Yila Kadar Olanlar 20 Is Günü
c) 15 Yil (Dahil) ve Daha Fazla Olanlar 26 Is Günü
d) 18 ve Daha Küçük Yastaki Isçilerle 50 ve Daha Yukari Yastaki Isçiler En Az 20 Is Günü

İHBAR TAZMİNATI

İHBAR TAZMİNATI (Is Kan.Md. 17)

a) Isi 6 Aydan Az Sürmüs Olan Isçi Için 2 Haftalik Ücret
b) Isi 6 Aydan 1,5 Yila Kadar Sürmüs Olan Isçi Için 4 Haftalik Ücret
c) Isi 1,5 Yildan 3 Yila Kadar Sürmüs Olan Isçi Için 6 Haftalik Ücret
d) Isi 3 Yildan Fazla Sürmüs Olan Isçi Için 8 Haftalik Ücret

Asgari Ücret 2012

1- ASGARİ ÜCRETİN NET’İ BRÜT’Ü VE İŞVERENE MALİYETİ
(01.07.2012-31.12.2012)

16 Yaşından

Kapıcılar için

İşverene Maliyeti

Büyükler için Küçükler için 16 Yaşından Büyükler için 16 Yaşından Küçükler için

Brüt Ücret

940,50

805,50

940,50

940,50

805,50

SSK İşçi payı (%14)

131,67

112,77

131,67

18,90

SSK İşveren payı (%19.5)

183,40

157,07+26,33

İşsizlik Sig.İşçi Payı (%1)

9,41

8,06

9,41

1,35

İşsizlik Sig.İşveren Payı (%2)

18,81

16,11+2,70

Gelir Vergisi Matrahı

799,42

684,67

Gelir Vergisi (%15)

119,91

102,70

Damga Vergisi(binde 6,6)

6,21

5,32

-

Kesintiler Toplamı

267,20

576,65

141,08

Net

673,30

228,85

799,42

İşverene Toplam Maliyeti

1142,71

1027,96

 

                       Not: Bu hesaplamaya ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ dahil değildir.

                       (*) 940,50-805,50 = 135,00 TLüzerinden işverenin ödeyeceği %1 işçi %2 işveren                        %14 işçi ve %19,5 işveren işsizlik ve SGK alt sınır farklarıdır.

 

2012 YILI İÇİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (TL)  (GVK md.32)

Bekar veya evli olup; eşi çalışan için

66,49

Çalışmayan eş için 13,30
İlk iki çocuk için (9,97 x 2) 19,94
Üçüncü ve diğer çocuklar için (kişi başına) 6,65

 

EKİM 2012 BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

SON ÖDEME GÜNÜ

EKİM 2012 BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

08 Ekim

1- Eylül  Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi

10 Ekim

1- 16 -30 Eylül  Dönemi  I sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin  Beyanı ve Ödenmesi

15 Ekim

1- Eylül Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

2- Eylül  Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

3- Eylül  Dönemi  II sayılı Listedeki Tescile Tabi Olmayan Araçlar   ile III ve IV sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

22 Ekim

1-   İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

23 Ekim

1- Eylül  Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

2- Eylül Dönemine Ait Damga Vergisinin beyanı

3- Eylül Dönemine Ait  Muhtasar Beyannamesinin Beyanı (zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olan işverenler vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla (her ay yerine Ocak, Nisan,Temmuz ve Ekim aylarınının 23’üne kadar verebilirler)

4- Eylül Ayı 1 ila 30’u Arası Ücret  Alan Sigortalılar İçin Prim Belgelerinin Verilmesi

30 Ekim

1- Eylül  Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

2- 1-15 Ekim Dönemi I sayılı Listedeki Ürünlere Ait Özel Tüketim       Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

3- Eylül  Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Ödenmesi

4- Eylül  Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödenmesi

5- Eylül Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinde Tahakkuk Eden      Vergilerin Ödenmesi

31 Ekim

1- Eylül Ayına Ait FORM (Ba) ve (Bs)’nin verilmesi (VUK Teb. 396)

2- Eylül Ayına Ait 4/a-b Kapsamındaki Primlerin Ödenmesi

3- Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları Aidatı 2. Taksit Ödemesi

Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. örneğin KDV beyannamesi 30 Ekim’e kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 30 Ekim çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: bu tablo, beyan ve yükümlülükler listesinin tamamını içermemektedir.

escort bayanistanbul escortescort bayan