SERMAYE İRATLARINDA İSTİSNALAR

SERMAYE İRATLARINDA İSTİSNALAR

Gayrimenkuller ve Haklarda:

MADDE 21 — (4369 sayılı Kanunun 27’nci maddesiyle değişen fıkra. Yür: 1.1.1998) Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde  elde edilen hasılatın  (284 GVK Tebliğ ile  Yür:01.01.2013) 3200 TL  gelir vergisinden   müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.(*)

B.K.K. No.su Uygulandığı Yıl İstisna Tutarı
94/6300 1994 12.000.000
95/7593 1995 24.000.000
G.V.K. 200 Seri No’lu Gen. Tebliği 1996-1997 41.400.000
4369 Sayılı Kanun 1998 240.000.000
G.V.K. 215 Seri No’lu Gen. Tebliği 1999 420.000.000
G.V.K.228 Seri No’lu Gen.Tebliği 2000 630.000.000
2000/1698 Sayılı BBK 2001 700.000.000
2001/3398 Sayılı BBK 2002 950.000.000
2003/6578 Sayılı Kararla 2004 1.800.000.000
2004/8295 Sayılı Kararla 2005 2000 YTL
2005/9826 Sayılı Kararla 2006 2,200 YTL
259 GVK Teblig ile 2007 2.300 YTL
266 GVK Teblig ile 2008 2.400 TL
270 GVK Tebliğ ile 2009 2.600 TL
273 GVK Tebliğ ile 2010 2600 TL
278 GVK Tebliğ ile 2011 2800 TL
280 GVK Tebliğ ile 2012 3000 TL

Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile (6322 sayılı Kanunun 5. mad. değişen ibare. Yür:1.1.2013 tarihinden itibaren elde edilen hasılata uygulanmak üzere 15.6.2012) “istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar” bu istisnadan faydalanamazlar.


(*) MADDE 21/1. fıkra —  (4369 sayılı kanunla değiştirilmeden önceki şekli) (2772 sayılı Ka-         nunun 2’nci maddesiyle değişen fıkra. Yür: 1.1.1983-31.12.1997 tarihleri arası) Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın (3946 sayılı Kanunun 26’ncı maddesiyle belirlenen miktar. Yürürlük; 30.12.1983, Geç; 31.12.1995) 3.600.000 lirası (G.V.K. 200 Seri Nolu Tebliğ ile 41.400.000.- Yür;  30.12.1996) Gelir Vergisinden müstesnadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir