Ücretlerde Müteferrik İstisnalar

Ücretlerde:

MADDE 23 — (2361 sayılı Kanunun 17’nci maddesiyle değişen madde, Yürürlük; 01.01.1981) Aşağıda yazılı ücretler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir:

1. Köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000’i aşmayan yerlerde faaliyet gösteren ve münhasıran el ile dokunan halı ve kilim imal eden işletmelerde çalışan işçilerin ücretleri;

2. (4369 sayılı Kanun’nun 28’inci maddesi ile değiştirilen bent. Yürürlük:29.7.1998)Gelir Vergisinden muaf olanların veya gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin yanında çalışan işçilerin ücretleri; (*)

3. Toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışanların münhasıran yer altında çalıştıkları zamanlara ait ücretleri;

4. (4369 sayılı Kanun’un 82/3-b maddesi ile kaldırılmıştır.Yürürlük23.07.1998 ) (**)

5. Köy muhtarları ile köylerin katip, korucu, imam, bekçi ve benzeri hizmetlerine köy bütçesinden ödenen ücretler ile çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretleri;

6. Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir);

7. Sanat okulları ile bu mahiyetteki enstitülerde, ceza ve ıslahevlerinde, darülacezelerin atelyelerinde çalışan öğrencilere, hükümlü ve tutuklulara ve düşkünlere verilen ücretler;

8. (4108 sayılı Kanunun 16’ıncı mad. değişen bent. Yür:1.7.1995) Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin (2008 yılı 9.00)(2009 yılı 10) (2010 yılı 10) (2011 yılı için 10,70) (2012 yılı için 11,70)(284 GVK Tebliğ ile 2013 yılı için 12,00 TL)  aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.); (***)

9. (3239 sayılı Kanunun 42’nci maddesiyle değişen bent, Yürürlük; 01.01.1986) Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması ve suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler ile mülkiyeti işverene ait brüt alanı 100 m2’yi aşmayan konutların hizmet erbabına mesken olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler (Bu konutların 100 m2’yi aşması halinde, aşan kısma isabet eden menfaat için bu istisna hükmü uygulanmaz); (****)

10. Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri;

11. (4697 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değişen bent. Yürürlük:7.10.2001) Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları (506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen aylıkların toplamı, en yüsek devlet memuruna ödenen, en yüksek ödeme tutarından fazla ise aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.)

(Genel, katma ve özel bütçelerden ödenen bu nevi aylıklar dahil); (*****)

12. (5228 sayılı Kanunun 59/3-b maddesiyle değişen ibare. Yür:31.7.2004)“3308 sayılı Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanununa tâbi çırakların”, asgari ücreti aşmayan ücretleri.

13. (3239 sayılı Kanunun 42’nci maddesiyle eklenen bent. Yürürlük; 01.01.1986) Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, malüliyet, dul ve yetim aylıkları;

14. (4962 sayılı Kanunun 5. maddesiyle yeniden düzenlenen bent. Yürürlük: 1.6.2003) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler;(******)

15. (3239 sayılı Kanunun 42’nci maddesiyle eklenen bent. Yürürlük; 01.01.1986)Yüz ve daha aşağı sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde bir, yüzden fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde iki, amatör sporcu çalıştıranların, her yıl milli müsabakalara iştirak ettiklerinin belgelenmesi ve bu amatör sporculara ödenen ücretler.(Asgari ücretin iki katını aşmamak kaydıyla)


(*) MADDE 23/2. bent — (4369 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki şekli. Yürürlük: 1.1.1981-28.7.1998 tarihleri arası) Gelir Vergisinden muaf veya götürü gider usulünde vergiye tabi çiftçilerin ziraat işlerinde bilfiil çalışan işçilerin ücretleri (Bekçi ve çoban ücretleri dahil)

(**) MADDE 23/4. bent — (4369 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki şekli. Yürürlük: 1.1.1981-28.7.1998 tarihleri arası)Ticari ve sınai kazançları vergiden muaf bulunanların bu işlerinde çalıştırılan hizmet erbabının ücretleri,

(***) MADDE 23/8 — (4108 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli. Yürürlük: 1.1.1961-30.8.1995 tarihleri arası ) Hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında bedava yemek vermek suretiyle sağlanan menfaatler (Bu amaçla da olsa hizmet erbabına nakit ve ayın olarak yapılan ödemeler vergiye tabi tutulur);

(****) MADDE 23/9 — (2574 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle değişen şekli) (3239 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle değişmeden önce 1982-1985 yılları arasında yürürlükte kalan şekli) Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması ve suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler ile mülkiyeti işverene ait olup vergi değerleri iki milyon lirayı aşmayan gayrimenkullerin hizmet erbabına konut olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler.

(*****) MADDE 23/11 — (4697 sayılı Kanun’la değişmeden önceki şekli. Yürürlük:29.7.1998-6.10.2001 tarihleri arası) (4369 sayılı Kanunla değişen şekli.) Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz bulunan emekli sandıkları ile on yıl süre ile prim veya aidat ödenmiş olmak kaydıyla Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan sigorta şirketleri ve yardım sandıkları tarafından ödenen emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları (Tüzel kişiliği haiz muhtelif emekli sandıkları ile sigorta şirketleri ve yardım sandıkları tarafından ödenen aylıklar toplamı, en yüksek Devlet memuruna ödenen en yüksek ödeme tutarından fazla ise aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.) ( Genel, katma ve özel bütçelerden ödenen bu nevi aylıklar dahil)

(******) Madde 23/14 – (4842 sayılı Kanunla kaldırılmadan önceki şekli. Yürürlük:1.1.1986 – 31.5.2003 tarihleri arası) 14. (3239 sayılı Kanunun 42’nci maddesiyle eklenen bent. Yürürlük; 01.01.1986) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir